Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Vladisia S.R.L., C.U.I. 17163886, nr. de înreg. O.R.C. J04/200/2005, cu sediul social în Mun. Bacău, str. Calea Republicii, Nr. 31, sc. A, ap.9, Judet Bacău, numită prin Decizia 372/2018 din data de 11.10.2018, pronunţată de Curtea de Apel Bacau, în dosarul nr. 1145/110/2018/a1, prin prezenta, vă invităm să depuneți ofertă pentru angajarea unei societăți specializate în vederea întocmirii unui raport de evaluare în conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare pentru activele imobile din patrimoniul societății debitoare S.C. VLADISIA S.R.L. Bacău. Oferta poate fi transmisă la sediul ales al lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din Mun. Bacau, str. Oituz, nr. 68, sc. A, ap. 1, jud. Bacau, până la data de 12.02.2019, ora 12.00.
Solicităm ca oferta dvs. să conţină următoarele elemente. obligatorii: preţ, termen de execuţie, modalităţi de plată, cu mențiunea ca plata serviciilor prestate se va putea efectua după valorificarea bunurilor ce trebuiesc evaluate.
Solicităm, de asemenea, anexat ofertei dvs. și:
a) legitimația/autorizația de membru A.N.E.V.A.R. valabilă pentru anul 2019 din care să rezulte calitatea de evaluator autorizat în specializările: evaluări bunuri imobile și mobile;
b) polița de asigurare profesională atât pentru membrul corporativ cât și pentru membrii titulari.
c) angajament de execuție a lucrării în termen de 30 de zile calendaristice de la predarea documentației;
d) angajament de acceptare a plății onorariului pe măsura valorificării bunurilor din patrimoniul debitoarei.
Menţionăm că oferta dvs. este necesară în vederea efectuării unei selecţii de oferte în scopul desemnării societăţii care va întocmi lucrarea de evaluare a bunurilor imobile, aflate în proprietatea societăţii debitoare, in speta doua terenuri situate in Loc. Bordusani, Jud. Ialomita .
Totodata precizam faptul ca nu vor putea fi desemnate acele persoane care se afla intr-o relatie contractuala de natura a crea un conflict de interese sau sunt persoane afiliate, asa cum sunt acelea definite in Codul fiscal, cu administratorul judiciar, cu lichidatorul judiciar, cu debitorul sau cu vreunul dintre creditori, in acest sens urmand ca oferta dvs. sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere ca nu va aflati in niciuna din situatiile mai sus precizate.
Pentru cuantificarea preţului de executare a lucrării de evaluare, solicitare documente si accesul direct la bunuri, se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0234.52.44.20 sau e-mail bacau@insolventa.ro intenţia de vizitare.
Relații suplimentare la tel: 0234.52.44.20, fax: 0234.52.44.20 sau la 0755.132.478.
Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.