Dosar nr. 3745/103/2011

Debitor: S.C. COMPET PREST S.R.L. PIATRA NEAMȚ

<< în faliment >> << in bacruptcy >> << en failite >>

Nr. de înreg. O.R.C. J27/1351/2004, C.U.I. 16822385

Nr. ieşire  50.982 IS / 20.07.2021

Referință internă: 66/M.R.L./2019

                                                                                                

ANUNȚ DE SUPRAOFERTARE

 

S.C. Compet Prest S.R.L. Piatra Neamț – Neamţ, cu sediul în mun. Piatra Neamț, str. Lt. Drăghiescu, nr. 18, ap. 1, jud. Neamț, C.U.I. 16822385, nr. de înreg. O.R.C. J27/1351/2004, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., desemnat potrivit Încheierii nr. 213 din data de 22.10.2019, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3745/103/2011

ANUNŢĂ

că în cadrul Adunării creditorilor din data de 20.07.2021, s-a aprobat oferta de cumpărare a bunurilor imobile proprietatea S.C. Compet Prest S.R.L. Piatra Neamț – Neamţ ce compun Activul nr. 1 situat în intravilan mun. Piatra Neamț, str. 1 Decembrie 1918, nr. 135 B, jud. Neamț, reprezentat prin teren cu supraf. de 230 mp și construcție cu surpaf. la sol de 73 mp şi cu surpaf. desfăşurată de 146 mp, cu regim de înălțime P+E+M și s.u. de 109,12 mp, terenul şi construcția fiind înscrise în CF 54404 Piatra Neamț la nr. cad. 7644, cu interdicție de înstrăinare înscrisă în favoarea A1 Carpi Finance S.A. și sechestru înscris în favoarea A.J.F.P. Neamț la prețul de 48.000,00 euro cu T.V.A. (5%), pentru întregul activ nr. 1, cu plata prețului într-un termen ce nu va putea depăși 30 zile de la data adjudecării.

Persoanele interesate vor putea supraoferta pentru acest activ plecând de la preţul minim de 48.000,00 euro, cu T.V.A. (5%), la care se adaugă pasul de supraofertare.

Pasul de supraofertare reprezintă suma minimă ce va trebui adăugată ofertei de potențialul supraofertant faţă de oferta deja existentă și este de 4.800,00 euro (cu TVA 5%).

Data limită: Supraofertele vor fi depuse în plic sigilat la sediul ales al lichidatorului judiciar din mun. Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr. 28, etaj 2, jud. Neamț, până la data de 20.08.2021, ora 12.00.

Pot să participe la procedura de vânzare prin depunerea de supraoferte persoane fizice sau persoane juridice de drept privat, române sau străine. Persoanele juridice şi fizice străine pot participa la procedura de vânzare cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind circulaţia juridică a terenurilor. Nu sunt acceptaţi la procedura de vânzare instituită prin prezentul regulament ofertantul, sau supraofertanții care au datorii neonorate faţă de societatea debitoare.

Documentele necesare și obligatorii în vederea participării:

Pentru a participa la procedură, ofertantul și supraofertanţii vor depune următoarele documente de participare la sediul lichidatorului judiciar din Mun. Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr. 28, etaj 2, jud. Neamț, până la data limită anunţată:

 1. Oferta financiară (care va include suma oferită, fără T.V.A. şi termenul de plată),
 2. O declarație prin care să arate că, în interiorul termenului în care ofertantul/supraofertantul înțelege să își mențină oferta înaintată, oferta este irevocabilă,
 3. Dovada depunerii garanţiei de participare la procedura de vânzare în valoare de 10% din oferta inițială aprobată de către adunarea creditorilor, 800,00 euro cu T.V.A., plătibili în lei la cursul BNR din ziua efectuării plătii, în contul de lichidare nr. RO83 BTRL 0280 1202 3566 39XX deschis la Banca Transilvania S.A., având ca beneficiar S.C. Compet Prest S.R.L. Piatra Neamţ,
 4. Dovada achitării caietului de sarcini în sumă de 1.000,00 lei cu T.V.A., în contul de lichidare RO83 BTRL 0280 1202 3566 39XX deschis la Banca Transilvania S.A., având ca beneficiar S.C. Compet Prest S.R.L. Piatra Neamţ,
 5. Împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la negocierea directă semnată de reprezentantul legal al societăţii, sau procură specială autentică în cazul în care participantul este o persoană fizică, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea procesului verbal de negociere directă, procesul verbal de adjudecare şi semnarea contractului de vânzare-cumpărare, dacă este cazul, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului,
 6. Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini,
 7. Acordul de acceptare a caietului de sarcini, prevăzut în anexa nr. 2 la Caietul de sarcini,
 8. Declaratia privind adresa de corespondenta, prevazuta in Anexa nr. 3 la caietul de sarcini;
 9. Declarație de consimțământ – acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, prevazuta in Anexa nr. 4 la caietul de sarcini;
 10. Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la procedura de vânzare, după cum urmează:

Pentru persoanele juridice române:

 • Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul de înregistrare fiscală – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment,
 • Dovada că semnatarul ofertei/supraofertei este reprezentantul legal al societății.

Pentru persoanele juridice străine:

 • Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,
 • Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la licitaţia publică cu strigare cunoaşte limba română şi termenii specifici licitaţiei publice cu strigare sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.
 • Dovada că semnatarul ofertei/supraofertei este reprezentantul legal al societății.

Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

 • Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,

Pentru persoanele fizice române: Copie de pe actul de identitate,

Pentru persoanele fizice străine: Copie de pe paşaport.

 1. Documentele depuse de ofertant și supraofertanți precum și supraofertele vor fi depuse într-un plic închis şi sigilat ce va conţine documentele de participare mai sus menţionate. Plicul va menţiona în mod obligatoriu şi limitativ numele/denumirea ofertantului/supraofertantului, adresa domiciliului/sediului social al ofertantului/supraofertantului, societatea pentru care se depune oferta, precum şi menţiunea a nu se dechide până la data de _________, ora _____”.

Toate documentele de participare vor fi depuse în limba română, în original sau în copie conforma cu originalul, opisate, îndosariate în dosare cu şină, toate paginile fiind numerotate consecutiv începând de la nr. 1, semnate şi ştampilate (în cazul persoanelor juridice) de ofertant/supraofertant. Toate documentele traduse din una sau mai multe limbi străine vor fi traduceri autorizate, supralegalizate de un notar public român şi însoţite de copii legalizate ale documentelor în limba străină după care au fost traduse.

Nerespectarea de către ofertant și/sau supraofertanți a termenului de depunere a documentelor solicitate, a garanţiei de participare sau neprezentarea oricăruia dintre documente, conduce la excluderea acestora de la ședința de negociere.

Prin înscrierea la procedura vânzării se consideră că ofertantul/supraofertanții acceptă condiţiile stipulate în regulamentul de vânzare ce poate fi consultat la sediul lichidatorului  judiciar.

Toţi cei care au depus oferte financiare vor avea dreptul de a asista la deschiderea plicurilor.

Nu sunt acceptaţi la procedura de vânzare instituită prin regulamentul de vânzare ofertantul sau supraofertanții care au datorii neonorate faţă de societatea debitoare.

Componenţa şi descrierea activului scoas la vânzare este cuprinsa în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr. 28, etaj 2, jud. Neamț, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 20.08.2021, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore).

Informații suplimentare cu privire la condițiile și documentele necesare și obligatorii în vederea participării se pot obține de la lichidatorul judiciar Management Reoganizare Lichidare Iași SPRL, mobil 0755.132.477, e-mail: neamt@insolventa.ro.

 

Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

prin practician în insolvență Teodor Râpaș Goian