Dosar nr. 8380/99/2014 (556/2014)
Debitor: COM-BETON S.A. IAȘI
<< în faliment>> <<in bankruptcy>> << en faillite>>
Nr. de înreg. O.R.C. J22/189/1994; C.U.I. RO5551582
Referință internă: 3/M.R.L./2015

ANUNŢ DE VÂNZARE

Com-Beton S.A. Iași, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, nr. de înregistrare la O.R.C. J22/189/1994, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în data de de 26.01.2022, ora 13.00, a următoarelor active:

Activ 2

PROPRIETATEA IMOBILIARĂ amplasată în intravilanul oraşului Moineşti, str. Punctul Rampă de Utilaje, jud. Bacău, compusă din:
teren construit şi neconstruit în suprafaţă de 8.928,80 m.p., intabulat în Cartea Funciară nr. 388/N a localităţii cadastrale Moineşti, jud. Bacău (nr. CF nou nr. 60594/oraş Moineşti) cu nr. cadastral 521, învecinat la N cu drum-Primărie, la E cu S.C. Foras Zemes S.R.L., la S şi V cu Primărie;
corp C1 construcții cu suprafața construită totală de 803,25 mp, ce include: trei magazii, două ateliere, două barăci şi cabină poartă (toate în stare avansată de degradare).
Imobilul este amplasat în zona periferică a orașului, ocupată de unități industriale, amplasamentul nu dispune de utilități, accesul la proprietate de face pe drum pietruit degradat.

Valoare de pornire (fără T.V.A.*): 132.960,00 LEI

 

Activ 3

PROPRIETATEA IMOBILIARĂ FUNCIARĂ amplasată în extravilan com. Vîrfu Cîmpului, jud. Botoşani, compusă din:
teren arabil neproductiv (cu destinație Stație sortare pentru balastieră), în suprafață de 5.000 mp, cu număr cadastral 39, C.F. 9/N (nr. cds. nou 39 al C.F. 50595/com. Vîrfu Cîmpului).
Imobilul se află în zona periferică a comunei, ocupată preponderent de terenuri virane și agricole, amplasamentul nu dispune de utilități, iar accesul la proprietate se face pe drum pietruit.

Valoare de pornire (fără T.V.A.*): 275.000,00 LEI

 

Activ 13
PROPRIETATE IMOBILIARĂ FUNCIARĂ amplasată în com. Pădureni, oraș Mărășești, jud. Vrancea, compusă din:
teren extravilan, arabil în suprafață de 2.121,00 m.p., situat în extravilanul satului Pădureni, oraşul Mărăşeşti, jud. Vrancea, amplasat în cvartal 36, parcela 186, intabulat în Cartea funciară nr. 750/N a loc. cadastrale Mărăşeşti, jud. Vrancea (nr. C.F. nou 52359/oraş Mărăşeşti), având nr. cadastral 918N. Utilități ale amplasamentului: rețea alimentare energie electrică. Accesul la teren se face pe drum comunal pietruit. Vecini: drum, teren proprietatea primăriei și proprietatea Melinte Maria pe două laturi.
Imobilul a fost dobândit de către Carara C S.R.L. conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 8583/14.09.2002 de B.N.P. Bădărău Stela. Ulterior, prin proiectul de fuziune prin absorbţie dintre Com-Beton S.A. şi Carara C S.R.L., a Actului adiţional autentificat sub nr. 9425/30.09.2002, rectificat prin Încheierea nr. 24964/16.12.2002 și a Actului adițional autentificat sub nr. 9426/30.09.2002 de B.N.P. Stela Bădărău, patrimoniul Carara C S.R.L. a fost preluat de Com-Beton S.A.
Prin Încheierea de rectificare autentificată sub nr. 24964/16.12.2002 de B.N.P. Stela Bădărău se specifică faptul că Com-Beton S.A. preia întreg patrimoniul (activul şi pasivul) Carara C S.R.L. împreună cu toate sarcinile şi ipotecile existente.
Dreptul de proprietate al S.C. Com Beton S.A. asupra imobilului urmeaza a fi intabulat la O.C.P.I. ulterior adjudecării.

Valoare de pornire (fără T.V.A.*): 8.000,00 LEI

 

* În cadrul licitaţiei, acolo unde este cazul, se vor aplica:

– prevederile art. 331 alin. 1 şi 2 din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care dispun utilizarea măsurilor de simplificare (taxarea inversă) astfel:

“(1) Prin excepţie de la prevederile art. 307 alin. (1), în cazul operaţiunilor taxabile, persoana obligată la plata taxei este beneficiarul pentru operaţiunile prevăzute la alin. (2). Condiţia obligatorie pentru aplicarea taxării inverse este ca atât furnizorul, cât şi beneficiarul să fie înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316.

(2) Operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt: (…) g) clădirile, părţile de clădire şi terenurile de orice fel, pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare prin efectul legii sau prin opţiune”.

– prevederile art. 292 alin. 2 lit. f din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care dispun scutirea de taxa pe valoare adăugată a „livrarea de construcţii/părţi de construcţii şi a terenurilor pe care sunt construite, precum şi a oricăror altor terenuri. Prin excepţie, scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcţii noi, de părţi de construcţii noi sau de terenuri construibile”;

Pentru bunurile mobile se percepe T.V.A.

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 25.01.2022 , ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi.

LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL LICHIDATORULUI JUDICIAR DIN mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, PE DATA DE 26.01.2022, ORA 13.00 ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENŢEI şi ale regulamentelor de vânzare aprobate de creditorii com-beton s.a.

Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să depună la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, până la data 25.01.2022, ora 12.00, următoarele documente:

 • Scrisoare de intenţie de a participa la licitaţie (în care să fie menţionat bunul pentru care urmează să se liciteze), la care se vor ataşa:

– Dovada achitării caietului de sarcini după cum urmează:

Activ Valoare caiet de sarcini Modalitate de achitare
 

Se va achita în contul de lichidare cu nr. RO87 BACX 0000 0030 2625 8198 deschis la UniCredit Bank S.A., beneficiar COM BETON S.A.

 

 

Activ nr. 2 500 lei fără T.V.A.

(595 lei cu T.V.A. inclus)

Activ nr. 3 500 lei fără T.V.A.

(595 lei cu T.V.A. inclus)

Activ nr. 13 500 lei fără T.V.A.

(595 lei cu T.V.A. inclus)

 

– Dovada depunerii garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei, după cum urmează:

 • Pentru COM-BETON S.A. în contul de lichidare cu nr. RO87 BACX 0000 0030 2625 8198 deschis la UniCredit Bank S.A. Suc. Iași;

– Împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la licitaţie semnată de reprezentantul legal al societăţii, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea procesului verbal de licitaţie şi semnarea contractului de vânzare-cumpărare, dacă este cazul, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului,

– Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini,

– Acordul de acceptare a caietului de sarcini și a regulamentului de vânzare prevăzut în anexa nr. 2 la Caietul de sarcini,

– Acordul pentru folosirea datelor de contact de către lichidatorul judiciar, prevăzut în anexa nr. 3 la Caietul de sarcini,

– Declarație de consimțământ – Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice, prevăzută în anexa nr. 4 la Caietul de sarcini,

 • Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează:

Pentru persoanele juridice române:

 • Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul de înregistrare fiscală – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru persoanele juridice străine:

 • Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,
 • Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la licitaţia publică cu strigare cunoaşte limba română şi termenii specifici licitaţiei publice cu strigare sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

 • Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,

Pentru persoanele fizice române:

 • Copie de pe actul de identitate,

Pentru persoanele fizice străine:

 • Copie de pe paşaport;

 

 • Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute în caietul de sarcini conduce la eliminarea acestora de la licitaţie publică deschisă.
 • În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.
 • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice române, vor fi prezentate în original sau în copie conformă cu originalul.
 • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice străine, vor fi prezentate în copie, însoţită de traducerea în limba română, legalizată.
 • Pentru documentele solicitate în copie, la începutul şedinţei de licitaţie publică deschisă se vor prezenta originalele pentru conformitate.

Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe intenţia prin fax la 0232-21.22.31 sau email secretariat@insolventa.ro;

O persoană care a formulat şi semnat o scrisoare de intenţie de participare la licitaţie, recunoaşte că este de acord şi îşi însuşeşte condiţiile de participare prezentate în Regulamentul de vânzare, Caietul de sarcini, precum şi faptul că a vizionat bunul şi este de acord cu achiziţionarea bunului în stadiul în care se regăseşte acesta la data licitaţiei.

Nu sunt acceptaţi la licitaţie ofertanţii care au datorii neonorate faţă de societatea debitoare.

Cei interesaţi pot efectua în baza unei programări prealabile (48 de ore), pe cheltuială proprie, o expertiză a activelor și pot obţine relaţii suplimentare şi informaţii despre acestea, de la Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. la telefoanele: 0232-243.864, 0755.132.473.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 25.01.2022, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore).

Bunurile se vând libere de sarcini.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele:

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.: tel. 0232-243.864, 0755.132.473, fax: 0232-212.231, email:  secretariat@insolventa.ro.

 

Lichidator judiciar,

 Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.,

Asociat coordonator, Mititelu Corneliu