Dosar nr. 7010/99/2011 (311/2011)                                                                        

Debitor SCALA REAL ESTATE S.A. IAŞI

<< în faliment >> << in bankruptcy >> << en faillite >>

Nr. de înreg. O.R.C. J22/54/2000

C.U.I. RO12597019

ANUNŢ DE VÂNZARE

 

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al societății debitoare Scala Real Estate S.A. Iaşi, C.U.I. RO12597019, nr. de înreg. O.R.C. J22/54/2000, cu sediul social în mun. Iaşi, b-dul Independenţei, nr. 9-11, bl. D1, tronson 1, mezanin, camera 3, jud. Iaşi, C.P. 700613, numită potrivit Sentinţei Civile nr. 1598/02.10.2014, pronunţată de Tribunalul Iaşi – Secţia a II-a Civilă Faliment, în dosarul nr. 7010/99/2011, reprezentată prin asociat coordonator Mititelu Corneliu, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la data de 10.12.2021, ora 14.00, a următoarelor active:

Activ 1

50 de părți sociale, reprezentând 50% din capitalurile proprii, deținute de SCALA REAL ESTATE SA la societatea Ermes Land Development SRL Iași, CUI 22249275. 

Valoarea de evaluare (lei, fără T.V.A.): 55.286,00

Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.): 55.286,00

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 09.12.2021, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi.

LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL LICHIDATORULUI JUDICIAR DIN mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, PE DATA DE 10.12.2021, ORA 14.00 ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENŢEI şi ale regulamentului de vânzare aprobat de adunarea creditorilor din data de 03.12.2021.

Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să depună la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, până la data de 09.12.2021, ora 14.00, următoarele documente:

  • Scrisoare de intenţie de a participa la licitaţie, la care se vor ataşa:

– Dovada achitării caietului de sarcini în cuantum de: 200 lei la care se va adăuga TVA-ul aferent. Contravaloarea caietului de sarcini se va achita în contul de lichidare al S.C. Scala Real Estate S.A., deschis la Banca Transilvania SA, respectiv cont nr. RO16 BTRL RONC RT02 6797 7001.

– Dovada depunerii garanţiei de participare la licitație în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei în contul de lichidare al S.C. Scala Real Estate S.A., deschis la Banca Transilvania SA, respectiv cont nr. RO16 BTRL RONC RT02 6797 7001,

– Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament de vânzare și la caietul de sarcini,

– Acordul de acceptare a caietului de sarcini și a regulamentului de vânzare prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament de vânzare și la caietul de sarcini,

– Declarație cu privire la datele de contact ale ofertantului, conform anexei nr. 3 la prezentul regulament de vânzare și la caietul de sarcini;

– Acordul de preluare a datelor cu caracter personal, prin acceptarea anexei nr. 4 la prezentul regulament de vânzare și la caietul de sarcini;

– Declarație pe proprie răspundere prin care ofertantul consimte că a luat la cunoștință în întregime de clauzele și condițiile cuprinse în caietul de sarcini pe care le acceptă irevocabil și necondiționat;

  • Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează:

– Pentru persoanele juridice: împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la licitație semnată de reprezentantul legal al societăţii, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea procesului verbal de licitație şi pentru semnarea peocesului verbal de adjudecare, dacă este cazul; în cazul în care contractul de vânzare-cumpătare în formă autentică urmează a fi încheiat de către o altă persoană decât reprezentantul legal al societății, acesta va prezenta notarului public și procura autentică specială;

Pentru persoanele juridice române:

– Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,

– Certificatul de înmatriculare eliberat de ORC – în copie conformă cu originalul,

– Certificatul de înregistrare fiscală – în copie conformă cu originalul,

– Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în insolvență, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru persoanele juridice străine:

– Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la licitaţia publică cunoaşte limba română şi termenii specifici licitaţiei publice sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,

– Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,

– Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în insolvență, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

– Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,

– Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în insolvență, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment

– Pentru persoanele fizice: persoana care reprezintă participantul la licitație trebuie să prezinte procura specială autentică pentru participarea la licitație, semnarea procesului verbal de licitație, semnarea procesului verbal de adjudecare și semnarea contractului de vânzare, dacă este cazul, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului,

Pentru persoanele fizice române:

– Copie de pe actul de identitate,

– Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în insolvență

Pentru persoanele fizice străine: Copie de pe paşaport.

Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute în anunțul de vânzare și în caietul de sarcini conduce la eliminarea acestora de la licitaţia publică.

În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.

Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice române, vor fi prezentate în original sau în copie conformă cu originalul.

Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice străine, vor fi prezentate în copie, însoţită de traducerea în limba română, legalizată.

Pentru documentele solicitate în copie, la începutul şedinţei de licitaţie publică deschisă se vor prezenta originalele pentru conformitate.

Comisia de licitaţie va analiza actele depuse de participanţii la licitaţie înainte de începerea licitaţiei propriu-zise şi va exclude participanţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare.

Prin înscrierea la licitaţia publică deschisă cu strigare se consideră că ofertantul acceptă condiţiile stipulate în caietul de sarcini, precum şi în regulamentul de vânzare al activelor.

Ofertanţilor care participă la licitaţie şi nu oferă un preţ egal sau mai mare decât preţul de  pornire, li se va reţine garanţia de participare.

Nu sunt acceptaţi la licitaţie ofertanţii care au datorii neonorate faţă de societatea debitoare.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 09.12.2021, ora 14.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore de la primirea dovezii de achitare).

Relaţii suplimentare se pot obţine la:

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.:  tel: 0755-132.475; 0757.545.545; 0232 – 243.864, fax: 0232-212.231  e-mail: vanzari@insolventa.ro.

 

Lichidator  judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Practician în insolvență, Baciu Patricia