Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. ANTE CONSULT TRANS SRL – IAȘI, CUI 23945178, nr. de înregistrare la O.R.C. J22/1627/2008, cu sediul social Mun. Iași, Str. Traian, Nr. 10, et. 1, ap. 4, Jud. Iași, potrivit Sentinței civile nr. 1584/08.11.2017, pronunţată de Tribunalul Iași – Secţia II Civilă – Faliment, în dosarul nr. 2453/99/2014 (164/2014), prin prezenta, vă invităm să depuneți ofertă pentru angajarea unei societăți specializate în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare în conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare pentru activele din patrimoniul societății debitoare ANTE CONSULT TRANS S.R.L. Oferta poate fi transmisă la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, până la data de 08.06.2018, ora 13.00.
Solicităm ca oferta dvs. să conţină următoarele elemente obligatorii: preţ, termen de execuţie, modalităţi de plată, cu mențiunea ca plata serviciilor prestate se va putea efectua după valorificarea bunurilor ce trebuiesc evaluate.
Solicităm, de asemenea, anexat ofertei dvs. și:
a) certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (unde este cazul);
b) legitimația/autorizația de membru A.N.E.V.A.R. valabilă pentru anul 2018 din care să rezulte calitatea de evaluator autorizat în specializările: evaluări bunuri imobile și mobile;
c) polița de asigurare profesională atât pentru membrul corporativ cât și pentru membrii titulari.
d) angajament de execuție a lucrării în termen de 30 de zile calendaristice de la predarea documentației;
e) angajament de acceptare a plății onorariului pe măsura valorificării bunurilor din patrimoniul debitoarei.
Menţionăm că oferta dvs. este necesară în vederea efectuării unei selecţii de oferte în scopul desemnării societăţii care va întocmi lucrarea de evaluare a bunurilor menționate anterior, aflate în proprietatea societăţii debitoare.
Pentru cuantificarea preţului de executare a lucrării de evaluare, accesul direct la bunuri se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232-212.231 sau e-mail secretariat@insolventa.ro intenţia de vizitare.
Relații suplimentare la tel: 0232-243.864, fax: 0232-212.231 sau la 0751.084.083.