Subscrisele, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. şi LD Expert Grup I.P.U.R.L. Huşi, în calitate de lichidatori judiciari ai debitorului S.C. Melcret-At S.R.L. Galați, cu sediul in mun. Galați, str. Tecuci, nr. 159, jud. Galați, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului: J17/3178/1994, CUI: RO 6592475, numite potrivit Sentinței nr. 783/07.10.2014 și a Încheierii de îndreptare a erorii materiale din data de 08.10.2014 pronunţate de Tribunalul Galați în dosarul nr. 4658/121/2012, prin prezenta, vă invităm să depuneți ofertă pentru angajarea unei societăți specializate în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare în conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare pentru activul imobil – Ansamblu rezidențial Millenium situat în mun. Galaţi, str. Tecuci, nr. 157 + 157B, jud. Galaţi, din patrimoniul societății debitoare MELCRET-AT S.R.L. GALAȚI. Oferta poate fi transmisă la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, până la data de 20.08.2018, ora 13.00.

Condiţii de fond: Solicităm ca oferta dvs. să conţină următoarele elemente obligatorii: onorariul solicitat (lei, fără TVA), termen de execuţie, modalităţi de plată, cu mențiunea ca plata serviciilor prestate se va putea efectua după valorificarea bunurilor ce trebuiesc evaluate.

Solicităm, de asemenea, anexat ofertei dvs. și:

  1. a) certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (unde este cazul);
  2. b) legitimația/autorizația de membru A.N.E.V.A.R. valabilă pentru anul 2019 din care să rezulte calitatea de evaluator autorizat în specializările: evaluări bunuri imobile;
  3. c) polița de asigurare profesională atât pentru membrul corporativ cât și pentru membrii titulari.
  4. d) angajament de execuție a lucrării în termen de 30 de zile calendaristice de la predarea documentației;
  5. e) angajament de acceptare a plății onorariului pe măsura valorificării bunurilor din patrimoniul debitoarei.

Condiţii de formă: Oferta va fi depusă la sediul Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82,  jud. Iași, într-un plic închis şi sigilat prin aplicarea ștampilei ofertantului, ce va conţine documentele de participare mai sus menţionate. Plicul va menţiona în mod obligatoriu şi limitativ numele/denumirea ofertantului, adresa domiciliului/sediului social al ofertantului, societatea pentru care se depune oferta, precum şi menţiunea „a nu se dechide înainte de data de 20.08.2019, ora 13.00”.

Termen de execuţie: 30 zile de la data predării actelor.

Criterii de selectare: Cel mai mic preţ ofertat.

Precizăm faptul că nu vor putea fi desemnate acele persoane care se află într-o relație contractuală de natură a crea un conflict de interese sau sunt persoane afiliate, așa cum sunt acelea definite în Codul fiscal, cu administratorul/lichidatorul judiciar, cu debitorul sau cu vreunul dintre creditori, în acest sens urmând ca oferta dvs. să fie insoţită de o declaraţie pe proprie răspundere ca nu vă aflaţi în niciuna din situaţiile mai sus precizate.

Va fi descalificată automat orice ofertă care nu conţine toate documentele sus-menţionate ori nu îndeplineşte cerinţele de formă și fond menționate anterior.

Menţionăm că oferta dvs. este necesară în vederea efectuării unei selecţii de oferte în scopul desemnării societăţii care va întocmi lucrarea de evaluare a bunurilor menționate anterior, aflate în proprietatea societăţii debitoare.

Pentru cuantificarea preţului de executare a lucrării de evaluare, accesul direct la bunuri se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare iar în cazul comunicării actelor prin intermediul poştei electronice, comunicarea acestora este condiţionată de semnarea unui Protocol de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232-212.231 sau e-mail secretariat@insolventa.ro intenţia de vizitare.

Relații suplimentare la tel: 0232-243.864, fax: 0232-212.231 sau la 0755.132.471.

Lichidatori judiciari,

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.                           LD Expert Grup I.P.U.R.L

Asociat coordonator, Mititelu Corneliu                                 Practician in insolvenţă, Lazăr Dumitru