Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Paşcani, cu sediul în mun. Pașcani, str. Moldovei, nr. 21, jud. Iași, C.U.I. RO 1999398, nr. de înreg. Registrul Comerțului J22/9/1991, numit potrivit Încheierii nr. 48/19.06.2019, pronunţată de Tribunalul Iași, Secția a II a Civilă Faliment, în dosarul nr. 3744/99/2019 (119/2019), vă invită să depuneţi ofertă pentru angajarea unei firme specializate în vederea întocmirii rapoartelor de evaluareîn conformitate cu Standardele de Evaluare ale A.N.E.V.A.R. pentru bunurile propietatea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Paşcani, la sediul administratorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr 82,  jud. Iași, până la data de 30.08.2019, ora 14.00.

Condiții de fond: Solicităm ca oferta dvs. să conțină următoarele elemente obligatorii:

– onorariul solicitat (lei, fără T.V.A.),

– oferta dvs. trebuie să fie însoțită în mod obligatoriu de dovada că persoana este membru titular și corporativ ANEVAR, certificatele de atestare din care să reiasă că sunteți calificat și atestat  în vederea efectuării acestei lucrări, dovada poliței de asigurare profesională pentru membrii titulari și corporativi, dovada legitimațiilor ANEVAR pentru anul în curs pentru specializarea EPI și EBM,

– declarație din partea ofertantului cu privire la faptul că acceptă plata onorariului ulterior valorificării bunurilor proprietatea societății debitoare.

Condiții de formă: Oferta va fi depusă la sediul Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82,  jud. Iași, într-un plic închis şi sigilat  prin aplicarea ștampilei ofertantului, ce va conţine documentele de participare mai sus menţionate. Plicul va menţiona în mod obligatoriu şi limitativ numele/denumirea ofertantului, adresa domiciliului/sediului social al ofertantului, societatea pentru care se depune oferta, precum şi menţiunea „a nu se dechide înainte de data de 30.08.2019, ora 14.00.

Termen de execuție: 30 zile de la data predării actelor.

Criterii de selectare:

  • Cel mai mic preț ofertat.

Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 02.09.2019, ora 14.00.

Va fi descalificată automat orice ofertă care nu conţine toate documentele sus-menţionate ori nu îndeplineşte cerinţele de formă și fond menționate anterior.

 

Administrator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Manager de caz, practician în insolvență, Lucian Andronic