Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Icanast S.R.L. Galaţi, cu sediul social în Mun. Tecuci, str. Traian, nr. 7, jud. Galaţi, C.U.I. 9160765, nr. de înreg. O.R.C. J17/117/1997, potrivit Sentinţei nr. 110/24.04.2017, pronunţată de Tribunalul Galaţi – Secţia a II-a Civilă – Faliment, în dosarul nr. 3486/121/2014, vă invită să depuneţi ofertă pentru angajarea unei firme specializate în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare în conformitate cu Standardele de Evaluare A.N.E.V.A.R. pentru bunurile mobile proprietatea societății debitoare S.C. Icanast S.R.L., până la data de 06.11.2017, ora 16:00. 

Deschiderea ofertelor se va face pe data de 07.11.2017.

Plata se va efectua ulterior valorificării bunurilor din patrimoniul S.C Icanast S.R.L.

Solicităm ca oferta dvs. să conţină următoarele elemente obligatorii: preţ, termen de execuţie, modalităţi şi termene de plată, cu mențiunea ca plata serviciilor prestate se va putea efectua după valorificarea bunurilor ce trebuie evaluate.

Solicităm, de asemenea, anexat ofertei dvs. și:

a) certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (unde este cazul);

b) legitimația/autorizația de membru A.N.E.V.A.R. valabilă pentru anul 2017 din care să rezulte calitatea de evaluator autorizat în specializările: evaluări bunuri imobile și evaluări bunuri mobile;

c) polița de asigurare profesională atât pentru membrul corporativ cât și pentru membrii titulari.

d) angajament de execuție a lucrării în termen de 30 de zile calendaristice de la predarea documentației;

e) angajament de acceptare a plății onorariului pe măsura valorificării bunurilor din patrimoniul debitoarei.