Dosar nr. 9819/86/2010**

Debitor: STARMOD S.A. SUCEAVA

<< în faliment >> << in bankruptcy >> << en faillite >>

Nr. de înreg. O.R.C. J33/69/1991

C.U.I. RO3177717

 

Anunț selecție firmă specializată în vederea întocmirii rapoarte de evaluare  

 

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului Starmod S.A. Suceava cu sediul social în mun. Suceava, str. Universității, nr. 29, jud. Suceava, nr. înregistrare în Registrul Comerţului J33/69/1991, C.U.I. RO3177717, desemnată potrivit Sentinţei Civile nr. 19 din data de 25.01.2022, pronunţată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr. 9819/86/2010**, vă invită să depuneţi, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr 82,  jud. Iași, până la data de 11.04.2022, ora 14.00, ofertă pentru angajarea unei firme specializate în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare în conformitate cu Standardele de Evaluare ale A.N.E.V.A.R. pentru bunurile proprietatea societății debitoare S.C. Starmod S.A.

 

Condiții de fond: Solicităm ca oferta dvs. să conțină următoarele elemente obligatorii:

– onorariul solicitat (lei, fără T.V.A.),

– termen de execuție,

– modalități de plată, cu mențiunea că plata serviciilor prestate se va putea efectua după valorificarea bunurilor ce trebuiesc evaluate,

– mențiunea că oferta este una angajantă,

– oferta dvs. trebuie să fie însoțită în mod obligatoriu de dovada că persoana este membru titular și corporativ ANEVAR, certificatele de atestare din care să reiasă că sunteți calificat și atestat  în vederea efectuării acestei lucrări, dovada poliței de asigurare profesională pentru membrii titulari și corporativi, dovada legitimațiilor ANEVAR pentru anul în curs pentru specializarea EPI și EBM.

 

Condiții de formă: Oferta va fi depusă la sediul Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82,  jud. Iași, într-un plic închis şi sigilat  prin aplicarea ștampilei ofertantului, ce va conţine documentele de participare mai sus menţionate. Plicul va menţiona în mod obligatoriu şi limitativ numele/denumirea ofertantului, adresa domiciliului/sediului social al ofertantului, societatea pentru care se depune oferta, precum şi menţiunea „a nu se dechide înainte de data de 11.04.2022, ora 14.00.

Precizăm faptul că nu vor putea fi desemnate acele persoane care se află într-o relație contractuală de natură a crea un conflict de interese sau sunt persoane afiliate, așa cum sunt acelea definite în Codul fiscal, cu lichidatorul judiciar, cu debitorul sau cu vreunul dintre creditori, in acest sens urmând ca oferta dvs. sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere ca nu va aflati in niciuna din situatiile mai sus precizate.

 

Va fi descalificată automat orice ofertă care nu conţine toate documentele sus-menţionate ori nu îndeplineşte cerinţele de formă și fond menționate anterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la următoarele adrese de e-mail: secretariat@insolventa.ro, andrei.arhire@insolventa.ro

 

Lichidator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.