Dosar nr. 10420/40/2011

Debitor: S.C. BEST MILK 2005 S.R.L. BUCECEA-BOTOȘANI

<< in faliment>> << in bankruptcy >> << en faillite >>

Nr. de inreg. ORC: J04/455/2005

CUI: RO17767289

Referință internă: 2/MRL/2012

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

 

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iasi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al S.C. Best Milk 2005 S.R.L., cu sediul în loc. Bucecea, str. Calea Națională, nr. 748, jud. Botoșani, CUI RO17767289, J07/455/2005, numită conform Sentinței nr. 181/15.03.2012, pronunţată de Tribunalul Botoșani – Judecător Sindic, în dosarul nr. 10420/40/2011, anunţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 şi ale hotărârilor adunării creditorilor din data de 13.12.2018, respectiv din data 07.09.2020, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare la data de 04.02.2022, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din mun. Iași, str. Aleea Nicolina, nr. 82 a activelor S.C. Best Milk 2005 S.R.L. reprezentate prin:

  • FERMA VACI situata in sat Calinesti, oras Bucecea, jud. Botosani compusa din: teren intravilan cu categoria de folosinta curti constructii si arabil cu suprafata totala de 4.000 mp si construcții reprezentate prin:
  • cladire Hala (destinata intretinerii vacilor de lapte) cu suprafata construita de 812,15 mp, dotata cu adapatoare izoterma. Echipamente si utilaje montate: adăpătoare izotermă Oasis (3 buc).
  • cladire Hala (hala muls vaci) cu suprafata construita de 131,95 mp dotata cu stand muls si tanc racier lapte. Echipamente si utilaje montate: tanc de racire lapte, tip DXCR, cu capacitatea de 4.000 l, marca Delaval cu instalatie de spalare automata, an fabricatie 2006 și Instalatie muls (stand muls) tip hb 2×4, marca Delaval, cu 8 posturi, tip „Bradulet”, an fabricatie 2006, sistem de muls pe grupuri.
  • cladire Hala (destinata cresterii viteilor) cu suprafata construita de 812,15 mp.

  Proprietatea este intabulata in Cartea funciara 273/N/Bucecea, cu nr. cad. 351, conform Contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 6900/19.09.2005,  dispune de rețea energie electrică proprie (generator A GT), rețea apă iar accesul se face pe drum de exploatare, ce se ramnifica din drum comunal pietruit, ce face legatura cu drumul asfaltat 29C Calinesti – Botosani.

Valoare de evaluare (lei fara T.V.A.): 336.600,00

Valoare de pornire a licitatiei (lei fara T.V.A.): 185.130,00

 

2. Plug reversibil purtat marca Vogele Noot, model XM950, SERIE C13S565E55. an fabricatie 2005, nr. identificare 059554. 

Valoare de evaluare (lei fara T.V.A.): 28.000,00

Valoare de pornire a licitatiei (lei fara T.V.A.): 15.400,00

 

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 03.02.2022, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din mun. Iași, str. Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași.

 

LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL LICHIDATORULUI JUDICIAR MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IAȘI S.P.R.L. DIN MUN. IAȘI, STR. ALEEA NICOLINA, NR. 82, pe DATA DE 04.02.2022, ORA 14.00 ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENŢEI ŞI ALE HOTĂRÂRILOR ADUNĂRII CREDITORILOR DIN DATA DE 13.12.2018, respectiv din data de 26.08.2021.

Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 03.02.2022, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din mun. Iași, str. Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași următoarele documente:

 • Scrisoare de intenţie de a participa la licitaţie (în care să fie menţionat bunul pentru care urmează să se liciteze), la care se vor ataşa:

– Dovada achitării caietului de sarcini în cuantum de 200,00 lei fără TVA, în contul de lichidare nr. RO80BTRLRONCRT0295855201 deschis la Banca Transilvania S.A. Sucursala Iași, având ca beneficiar Best Milk 2005 S.R.L.,

– Dovada depunerii garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei în contul de lichidare nr. RO80BTRLRONCRT0295855201 deschis la Banca Transilvania S.A. Sucursala Iași, având ca beneficiar Best Milk 2005 S.R.L.,

– Împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la licitaţie semnată de de reprezentantul legal al societăţii, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea procesului verbal de licitaţie şi semnarea contractului de vânzare-cumpărare, dacă este cazul, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului,

– Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini,

– Acordul de acceptare a caietului de sarcini și a regulamentului de vânzare prevăzut în anexa nr. 2 la Caietul de sarcini,

– Acordul privind datele de contact pentru celeritatea procedurii prevăzut în anexa nr. 3 la Caietul de sarcini,

– Declarație de consimțământ – Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare, prevăzut în anexa nr. 4 la Caietul de sarcini,

 • Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează:

Pentru persoanele juridice române:

 • Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul de înregistrare fiscală – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru persoanele juridice străine:

 • Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,
 • Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la licitaţia publică cu strigare cunoaşte limba română şi termenii specifici licitaţiei publice cu strigare sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

 • Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,

Pentru persoanele fizice române:

 • Copie de pe actul de identitate,

Pentru persoanele fizice străine:

 • Copie de pe paşaport.
  • Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute în caietul de sarcini conduce la eliminarea acestora de la licitaţie publică deschisă.
  • În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.
  • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice române, vor fi prezentate în original sau în copie conformă cu originalul.
  • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice străine, vor fi prezentate în copie, însoţită de traducerea în limba română, legalizată.
  • Pentru documentele solicitate în copie, la începutul şedinţei de licitaţie publică deschisă se vor prezenta originalele pentru conformitate.

Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232-21.22.31 sau e-mail vanzari@insolventa.ro intenţia de vizitare.

O persoană care a formulat şi semnat o scrisoare de intenţie de participare la licitaţie, recunoaşte că este de acord şi îşi însuşeşte condiţiile de participare prezentate în Regulamentul de vânzare, Caietul de sarcini, precum şi faptul că a vizionat bunul şi este de acord cu achiziţionarea bunului în stadiul în care se regăseşte acesta la data licitaţiei.

Nu sunt acceptaţi la licitaţie ofertanţii care au datorii neonorate faţă de societatea debitoare.

Vânzarea se va face pentru active având la bază principiul “văzut-plăcut”, fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse.

Comisia de licitaţie va analiza actele depuse de participanţii la licitaţie înainte de începerea licitaţiei propriu-zise şi va exclude participanţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare.

Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232-212.231 sau e-mail vanzari@insolventa.ro intenţia de vizitare.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, orele 08.00 – 16.00, până pe data de 03.02.2022.

Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.insolventa.ro, vanzari@insolventa.ro și la numerele de telefon: 0232/243.864, 0757/544.544, 0751/084.083.

 

Lichidator judiciar,

    Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Practician în insolvenţă, Dram Adelina