Dosar nr. 9003/86/2012*

Debitor: CHILIA S.R.L. POJORÂTA – SUCEAVA

<< în faliment>> << in bankruptcy>> << en faillite>>

Nr. de inreg. ORC: J33/816/1992

C.U.I.: 769927

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

 

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. – Filiala Suceava, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Chilia S.R.L., cu sediul social în loc. Pojorâta, str. Principală, nr. 108, jud. Suceava, Nr. de înreg. O.R.C. J33/816/1992; CUI 769927, potrivit Sentinței nr. 228 din data de 27.10.2015, pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul nr. 9003/86/2012*, anunţă în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 şi ale hotărârilor Adunării creditorilor din data de 28.01.2021, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică la data de 09.02.2022, ora 12.00, a următorului activ:

Activul nr. 2

Proprietate imobiliară agro – industrială (fosta fabrica de lactate și bunuri mobile) – amplasat în sat Pojorâta, com. Pojorâta, jud. Suceava, compusă din:
– corp C1 clădire cu casă – secție prelucrare a laptelui cu regim de înălțime p+e și suprafața construită de 240 mp, înscrisă în CF nr. 30648/Pojorâta (CF vechi 3265), cu nr. cad. 1031 – 882/131 – 882/13 -C1. Clădirea este dotată cu centrală termică pe rumeguș,
– corp C2 anexă gospodărească (atelier mecanic) cu suprafața construită de 115 mp, înscrisă în CF nr. 30648/Pojorâta (cf vechi 3265), cu nr. cad. 1031 – 882/131 – 882/13 – C2. Anexă la cladire este realizată o construcție din lemn cu termoizolație și placat la exterior cu lambriuri din plastic cu suprafața construită de 30 mp, extratabulară,
– teren nespecificat intravilan/extravilan cu suprafața totală de 1.090 mp, înscris în CF nr. 30648/Pojorâta (cf vechi 3265), cu nr. cad. 1031 – 882/131 – 882/13 și teren nespecificat intravilan/extravilan cu suprafața totală de 949 mp înscris în CF nr. 3579/Pojorâta, cu nr. cad. 882/6 -882/7 (nr. inv. 21372) și teren arabil cu suprafața de 500 mp, identificat cu parcela topo 888/15, înscris în CF 32862/Pojorâta.
– echipamente din industria de prelucrare a laptelui: cuvă inox, rezervor stocare 5700 l (2buc.), rezervor stocare 4700 l, bazin inox pentru cisterne,
– echipamente de climatizare aflate în dotarea corpului de clădire C1: (2x) grup compresor răcitor – funcțional și (1x) grup compresor racitor – nefuncțional, necesită reparații,
– depozit frigorific – în suprafață construită de 171,99 m.p. și volumul 515,97 mc, înscris în CF nr. 30277/Pojorâta (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 3624), nr. cadastral 894/10 – C1.
Notă: terenul în suprafață de 2.846 mp, pe care este edificat corpul de proprietate C1 (depozit frigorific) nu este proprietatea S.C. Chilia S.R.L. și nu face obiectul vânzării.

Valoare de piață stabilită de evaluator (lei, fără T.V.A.*): 559.870,00

Valoare de pornire licitație (lei, fără T.V.A.*) 50%: 279.935,00

 

* În cadrul licitaţiei, dacă este cazul, se vor aplica prevederile art. 292 din Legea  nr. 227/2015, care dispun scutirea de taxa pe valoare adăugată a „…livrarea de construcţii/părţi de construcţii şi a terenurilor pe care sunt construite, precum şi a oricăror altor terenuri. Prin excepţie, scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcţii noi, de părţi de construcţii noi sau de terenuri construibile”. Pentru bunurile mobile se percepe T.V.A.

Pretul de pornire la licitatie este de 50% din valoarea de evaluare.

 

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 08.02.2022, ora 12.00 la sediul procesual al lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Iași, Aleea  Nicolina. Nr.82, jud.Iași.

LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL PROCESUAL ALES AL LICHIDATORULUI JUDICIAR DIN DIN MUN. IAŞI, ALEEA NICOLINA, NR. 82, JUD. IAŞI, PE DATA DE 09.02.2022, ORA 12.00 ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENŢEI ŞI ALE HOTĂRÂRILOR ADUNĂRII CREDITORILOR DIN DATA DE 28.01.2021.

Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 08.02.2022, ora 12.00, la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, următoarele documente:

– Cerere de participare la licitaţie,

– Dovada achitării caietului de sarcini pentru:

* Activul nr. 2 – în cuantum de 500,00 lei fără T.V.A.;

– în contul de lichidare deschis la BRD Group Societe Generale – Sucursala Suceava, cu nr. RO96 BRDE 340S V450 7602 3400, având ca beneficiar S.C. Chilia S.R.L.

– Dovada depunerii garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei în contul de lichidare, având ca beneficiar S.C. Chilia S.R.L. Pojorâta – Suceava,

– Împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la licitaţie semnată de reprezentantul legal al societăţii, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea procesului verbal de licitaţie şi semnarea contractului de vânzare-cumpărare, dacă este cazul, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului,

– Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini,

– Acordul de acceptare a caietului de sarcini și a regulamentului de vânzare prevăzut în anexa nr. 2 la Caietul de sarcini,

Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează:

Pentru persoanele juridice române:

– Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,

– Certificatul de înregistrare fiscală – în copie conformă cu originalul,

– Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,

– Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru persoanele juridice străine:

– Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,

– Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la licitaţia publică cu strigare cunoaşte limba română şi termenii specifici licitaţiei publice cu strigare sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,

– Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

– Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,

Pentru persoanele fizice române:

– Copie de pe actul de identitate,

Pentru persoanele fizice străine:

– Copie de pe paşaport.

  • Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute în caietul de sarcini conduce la eliminarea acestora de la licitaţie publică.
  • În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.
  • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice române, vor fi prezentate în original sau în copie conformă cu originalul.
  • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice străine, vor fi prezentate în copie, însoţită de traducerea în limba română, legalizată.
  • Pentru documentele solicitate în copie, la începutul şedinţei de licitaţie publică deschisă se vor prezenta originalele pentru conformitate.

În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi. Pentru documentele solicitate în copie la începutul şedinţei de licitaţie publică deschisă se vor prezenta originalele pentru conformitate.

Prin înscrierea la licitaţia publică cu strigare se consideră că ofertantul acceptă preţul de pornire la licitaţie a activului pentru care a depus documentaţia de înscriere, condiţiile stipulate în caietul de sarcini, precum şi în regulamentul de vânzare al activelor. Ofertanţilor care participă la licitaţie şi nu oferă un preţ egal sau mai mare decât preţul de pornire sau care se înscriu la licitație si nu mai participă, li se va reţine garanţia de participare, ce se va constitui venit la fondul destinat plății creditorilor. Nu sunt acceptaţi la licitaţie ofertanţii care au datorii neonorate faţă de societatea debitoare.

Accesul direct la activele oferite la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activelor care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi  anunţe prin fax la 0232-212.231 sau e-mail vanzari@insolventa.ro intenţia de vizitare.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, orele 08.00 – 16.00, până pe data de 08.02.2022, ora 12.00. Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.insolventa.ro si la numerele de telefon: tel: 0751.084.083; 0757.545.545; 0232 – 243.864, fax: 0232-212.231.

Lichidator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. – Filiala Suceava

Practician în insolvență, Baciu Patricia