Dosar nr. 032/99/1999                                                                                    

Debitor: CIP Tomeşti S.A. Iaşi

<< în faliment >> << in bankruptcy >> << en faillite >>

Nr. de înreg. O.R.C. J22/508/1992, C.U.I. RO1936810

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

CIP Tomeşti S.A., cu sediul în loc. Tomeşti, jud. Iaşi, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., numit în baza Încheierii nr. 153/COM din data de 05 aprilie 2004, anunţă, în conformitate cu prev. art. 116 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi în conformitate cu regulamentul de vânzare aprobat de către adunarea creditorilor, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică pentru data de 04.03.2022, ora 11.00, a următorului activ:

TEREN EXTRAVILAN AMPLASAT ÎN SAT RAZBOIENI, COM. ION NECULCE, JUD. IAŞI

Teren extravilan, împrejmuit, situat în sat Războieni, com. Ion Neculce, jud. Iași, cu suprafaţa real măsurată de 48.582,00 mp (suprafața din acte de 50.421 mp), intabulat în Cartea Funciară nr. 62523/Ion Neculce, nr. cad. 62523, tarlaua 97.

Terenul este situat la ieșirea din sat Războieni spre Mun. Iași, are o deschidere de 260 m la drumul județean DJ94, drum asfaltat și este situat la cca 285 m de drumul european E58.

Se învecinează la N și E cu teren extravilan com. Ion Neculce, la S cu zona CFR și drum DE2556, la V cu drum DE2576.

Terenul este ocupat parțial de construcții agrozootehnice, ce au o suprafață construită de aproximativ 7.490 mp. Aceste construcții sunt proprietatea unei terțe persoane și nu fac obiectul vânzării.

Zona dispune de următoarele utilități: electricitate, gaze naturale, apă și canalizare.

PREŢ DE PORNIRE LA LICITATIE (LEI FĂRĂ T.V.A.): 1.676.370,00

Persoanele care pretind vreun drept asupra activului ce urmează a fi scos la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 03.03.2022, ora 11.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi.

Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în data de 04.03.2022, ora 11.00, si se va desfăşura conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi potrivit regulamentului de vânzare aprobat de către adunarea creditorilor.

Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 03.03.2022, ora 11.00, la sediul Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, următoarele documente:

 1. Cerere de participare la licitaţie,
 2. Dovada achitării caietului de sarcini, în valoare de 500,00 lei ( fără T.V.A.), în contul de lichidare numărul RO29 BTRL RONC RT03 0029 9301 deschis la Banca Transilvania S.A., beneficiar CIP Tomeşti S.A.,
 3. Dovada achitării taxei de participare la licitaţie în valoare de 1% din valoarea de pornire a bunului (fără T.V.A.) pentru care se face înscrierea la licitaţie, în contul de lichidare numărul RO29 BTRL RONC RT03 0029 9301 deschis la Banca Transilvania S.A., beneficiar CIP Tomeşti S.A.,
 4. Dovada depunerii garanţiei de participare la licitaţie de 30% din valoarea de pornire a bunului (fără T.V.A.) pentru care se face înscrierea la licitaţie, în contul de lichidare numărul RO29 BTRL RONC RT03 0029 9301 deschis la Banca Transilvania S.A., beneficiar CIP Tomeşti S.A.,
 5. Rapoarte de activitate sau situaţii financiare pentru ultimul exerciţiu financiar,
 6. Împuternicire acordată persoanei care reprezintă ofertantul la licitaţia publică şi copia actului de identitate pentru aceasta,
 7. Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 a Caietului de sarcini,
 8. Acordul de acceptare a caietului de sarcini și a regulamentului de vânzare prevăzut în anexa nr. 2 la Caietul de sarcini,
 9. Declarație cu privire la datele de contact ale ofertantului, conform anexei nr. 3 la caietul de sarcini;
 10. Acordul de preluare a datelor cu caracter personal, prin acceptarea anexei nr. 4 la caietul de sarcini;
 11. Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează:

Pentru persoanele juridice române:

 • Copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, de pe actul constitutiv, actele adiţionale relevante şi de pe certificatul de înregistrare fiscală,
 • Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (în original),
 • Scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o societate bancară română,
 • Dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale către toţi creditorii bugetari, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment.

Pentru persoanele juridice străine:

 • Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,
 • Scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă străină care are reprezentanţă în România sau de o bancă străină care are relaţii de corespondenţă cu Banca de Export – Import a României S.A. (Eximbank),
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment.

Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

 • Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,

Pentru persoanele fizice române:

 • Copie de pe actul de identitate şi certificatul de cazier judiciar care să ateste că nu au fost condamnate penal, cu excepţia condamnărilor pentru infracţiuni rutiere.

Pentru persoanele fizice străine:

 • Copie de pe paşaport şi certificatul de cazier sau un document similar, care să ateste că nu au fost condamnate pentru săvârşirea unor infracţiuni similare celor prevăzute pentru persoanele fizice române.

Nu sunt acceptaţi la licitaţie ofertanţii care au datorii neonorate faţă de S.C. CIP Tomeşti S.A.

Persoanele juridice şi fizice străine pot participa la licitaţie cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind circulaţia juridică a terenurilor.

Accesul direct la bunurile oferite la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activelor care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232-212.231 sau e-mail iasi@insolventa.ro intenţia de vizitare.

Componenţa şi descrierea activului scos la vânzare sunt cuprinse în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 900 – 1600, până pe data de 03.03.2022, ora 11.00. 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la lichidatorul judiciar la telefoanele: 0755/132.471, 0757/545.545, 0232–243.864.

 

 

Lichidator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Asociat coordonator, Mititelu Corneliu