Dosar nr. 4732/99/2009 (337/2009)

Debitor: S.C. CORDIAL M.V. S.R.L. IAŞI – IAŞI

<< în faliment >> << in bankruptcy >> << en faillite >>

Nr. de înreg. O.R.C. J22/838/2004

C.U.I. RO16367900

 

ANUNŢ DE VÂNZARE

Cordial M.V. S.R.L., cu sediul în sediul social în mun. Iaşi, Şos. Păcurari, nr. 153, jud. Iaşi, nr. de înreg. O.R.C. J22/838/2004, C.U.I. RO16367900, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., conform Sentinţei comerciale nr. 678/S din data de 02 decembrie 2009, pronunţată de Tribunalul Iaşi, în dosarul nr. 4732/99/2009, anunţă scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare în data de 03.02.2022,  ora 13:00 a următoarelor active:

Activ 1

TEREN INTRAVILAN, curți construcții cu suprafața de 466 mp, înscris în Cartea Funciara 127765 UAT IASI, sector cadastral 21, parcela 1(1024/9/1), situat în mun. Iasi, Fundac Ferentz, nr. 12, jud. Iasi. Parcela de teren cu suprafata de 466 m si o deschidere de cca 14 m la strada Fundac Ferentz (actual Ar. Ioan Berindei) este amplasat în cartier Nicolina, la cca 50 m de intersecția bd. Nicolina cu str. Ar. I. Berindei, în proximitate de statia peco OMV, în proximitate de albia raului Nicolina.
Parcela de teren este amplasata intr-o zona ocupata de case de locuit unifamiliale (din intersectia cu sos. Nicolina in lungul strazii Ar. Ioan Berindei sunt edificate case de locuit unifamiliale cu regim inaltime P+2E). Zona mai este cunoscuta si ca “Dealul Galata”.
Parcela de teren este ocupată de o construcție metalică (baracă) care nu constituie obiectul vânzării.

Valoare de piață stabilită de evaluator (lei, fără T.V.A.*): 596.400,00 lei

Valoare de pornire licitație (lei, fără T.V.A.*): 477.120,00 lei

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 02.02.2022, ora 12.00, la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi.

LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL PROCESUAL ALES AL LICHIDATORULUI JUDICIAR DIN mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, PE DATA DE 03.02.2022, ORA 13.00 ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENŢEI şi ale regulamentului de vânzare aprobat de adunarea creditorilor din data de 28.04.2021.

Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să depună la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, până la data de 02.02.2022, ora 12.00, următoarele documente:

 • Scrisoare de intenţie de a participa la licitaţie (în care să fie menţionat bunul pentru care urmează să se liciteze), la care se vor ataşa:

– Dovada achitării caietului de sarcini în cuantum de 200,00 lei (fără T.V.A.) în contul de lichidare al debitoarei Cordial M.V. S.R.L., nr. RO34RNCB0175033597320019 deschis la BCR S.A.,

– Dovada depunerii garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei în contul de lichidare al debitoarei Cordial M.V. S.R.L., nr. RO34RNCB0175033597320019 deschis la BCR S.A.,

– Împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la licitaţie semnată de reprezentantul legal al societăţii, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea procesului verbal de licitaţie şi semnarea contractului de vânzare-cumpărare, dacă este cazul, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului,

– Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini,

– Acordul de acceptare a caietului de sarcini și a regulamentului de vânzare prevăzut în anexa nr. 2 la Caietul de sarcini,

– Acordul pentru folosirea datelor de contact de către lichidatorul judiciar, prevăzut în anexa nr. 3 la Caietul de sarcini,

– Declarație de consimțământ – Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice, prevăzută în anexa nr. 4 la Caietul de sarcini,

 • Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează:

Pentru persoanele juridice române:

 • Certificatul de înmatriculare eliberat de O.R.C. – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul de înregistrare fiscală – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru persoanele juridice străine:

 • Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,
 • Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la licitaţia publică cu strigare cunoaşte limba română şi termenii specifici licitaţiei publice cu strigare sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

 • Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,

Pentru persoanele fizice române:

 • Copie de pe actul de identitate,

Pentru persoanele fizice străine:

 • Copie de pe paşaport.

Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute în caietul de sarcini conduce la eliminarea acestora de la licitaţie publică deschisă.

În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.

Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice române, vor fi prezentate în original sau în copie conformă cu originalul.

Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice străine, vor fi prezentate în copie, însoţită de traducerea în limba română, legalizată.

Pentru documentele solicitate în copie, la începutul şedinţei de licitaţie publică deschisă se vor prezenta originalele pentru conformitate.

Comisia de licitaţie va analiza actele depuse de participanţii la licitaţie înainte de începerea licitaţiei propriu-zise şi va exclude participanţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare.

Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232-21.22.31 sau e-mail vanzari@insolventa.ro intenţia de vizitare.

O persoană care a formulat şi semnat o scrisoare de intenţie de participare la licitaţie, recunoaşte că este de acord şi îşi însuşeşte condiţiile de participare prezentate în Regulamentul de vânzare, Caietul de sarcini, precum şi faptul că a vizionat bunul şi este de acord cu achiziţionarea bunului în stadiul în care se regăseşte acesta la data licitaţiei.

Nu sunt acceptaţi la licitaţie ofertanţii care au datorii neonorate faţă de societatea debitoare.

Componenţa şi descrierea activului scos la vânzare este cuprinsă în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul procesual ales al  lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 02.02.2022, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore de la primirea dovezii de achitare).

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele:

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.: tel: 0751.084.083; 023 –243.864,  fax: 0232-212.231,  e-mail: vanzari@insolventa.ro.

 

Lichidator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Practician în insolvență, Baciu Patricia