Dosar nr. 3759/86/2008**

Debitor: S.C. MINBUCOVINA S.A. VATRA DORNEI – SUCEAVA

<< în faliment >>

<< in bankruptcy >>

<< en faillite >>

Nr. de înreg. O.R.C. J33/358/2002

C.U.I. RO14725610

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

Minbucovina S.A., cu sediul în loc. Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu, nr. 1, jud. Suceava, C.U.I. RO14725610, nr. de înregistrare O.R.C. J33/358/2002, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, numit prin Sentinţa nr. 395 din data de 24.06.2008, pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3759/86/2008*, în conformitate cu hotărârile Adunării Creditorilor din data de 16.11.2011, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare la data de 13.12.2021, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, a următoarelor active proprietatea Minbucovina S.A. Vatra Dornei:

 • Activ 3

Fost perimetru Dealul Negru Superior, situat în com. Fundu Moldovei, jud. Suceava, compus din:

– clădire cantină Dealu Negru (nr. de inventar 190557), P+E+M, cu supraf. constr. de 697 mp și supraf. desfășurată totală de 1.603,10 mp, având nr. cad. 1690, CF 5260/Fundu Moldovei;

– clădire grup social administrativ (nr. de inv. 190032), P+2E, cu supraf. constr. de 572 mp și supraf. desfășurată totală de 1.716 m.p., având nr. cad. 1687, CF 5263/Fundu Moldovei;

Terenul pe care este amplasat activul este proprietatea Statului Român și nu face obiectul vânzării.

Valoare de pornire licitație (lei, fără T.V.A.*) – 424.000,00 lei

 • Activ 4 

Pensiune turistică Tolovanu, situată în loc. Iacobeni-Tolovanu, județul Suceava, compusă din:

-teren  intabulat aferent în suprafață de 18.601 mp (din acte: 19.027 mp), având nr. cds. 30430 al C.F. 30430/Iacobeni);

-corp C1-Clădire cantină (100175, Sc=413,00mp), Corp C2-Centrală termică (Sc=84,00mp), corp C3-Beci (Sc=7,00mp), C4-Anexă (Sc=44,00mp), C5-Atelier mecanic (Sc=154,00mp), C6-Magazie (Sc=15,00mp), C7-Magazie (Sc=268,00mp), C8-Magazie (Sc=7,00mp), C9-Bazin (Sc=82,00mp), C10-Siloz (Sc=71,00mp), C11-Cuptor (Sc=292,00mp), C12-Siloz (Sc=45,00mp), C13-Stație epurare ape (Sc=85,00mp), C14-Magazie (Sc=29,00mp), C15-Atelier (Sc=17,00mp), turn colector apă, cabană lemn, siloz expediție (120442), siloz Tolovanu (120566), cuptor prăjire nr. 1 (230874), cuptor prăjire nr. 2 (230875), racord 0,4KV iluminat extern (120340), amenajare drum intersecție (120335), cale de acces la siloz și cuptor (120443);

– mijloace fixe si obiecte de inventar aferente;

– hotă inox 2000*1000 mm (232033), cititor cartele + soft (186), mobilier (1806), tâmplărie termopan (609), set canapea piele mahon (1884), set canapea piele maro (2034).

Valoare de pornire licitație (lei, fără T.V.A.*) – 1.067.229,44 lei

 • Activ 5

Sediu administrativ Vatra Dornei, situat în oraş Vatra Dornei, str. M. Eminescu, nr. 1, jud. Suceava, compus din:

-clădire sediu administrativ (100161) cu nr. cadastral 3224-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 34081/Vatra Dornei (nr. C.F. vechi: 7896): Sc – 272 mp cu  regim de înălțime P+E+M, Sc parter este de 222,42 mp, Sc etaj este de 217,17 mp, Sc mansarda este de 175,20 mp, Sd totală este de 614,79 mp;

-mobilier birou, mijloace fixe sediu;

-gard beton cu plasă (nr. inv. 110020) – 99 ml.

Terenul pe care este amplasat activul este proprietatea Statului Român și nu face obiectul vânzării.

Valoare de pornire licitație (lei, fără T.V.A.*) – 774.445,50 lei

 • Activ 10 

Club Minier Iacobeni, situat în com. Iacobeni, jud. Suceava, compus din:

-teren în suprafaţă de 4.716 mp, nr. cadastral 30362/Iacobeni;

-clădire club minier (1000130; corp C1) cu Sc – 449 mp, construcție chioșc (670831; corp C3) cu Sc – 27 mp, construcție anexă (corp C4) cu Sc – 16 mp; C2: grup sanitar Sc-9 mp (670832), C6: scenă Sc-57 mp (670834), C5: teren sport Sc-598 mp, scaune spectacol: 195 buc.

Valoare de pornire licitație (lei, fără T.V.A.*) – 517.106,25 lei

 

* În cadrul licitaţiei, acolo unde este cazul, se vor aplica prevederile art. 292 alin. 2 lit. f din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care dispun scutirea de taxa pe valoare adăugată a „…livrării de construcţii/părţi de construcţii şi a terenurilor pe care sunt construite, precum şi a oricăror altor terenuri. Prin excepţie, scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcţii noi, de părţi de construcţii noi sau de terenuri construibile”; Pentru bunurile mobile se percepe T.V.A.

Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 10.12.2021, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași.

LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL LICHIDATORULUI JUDICIAR MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IAŞI S.P.R.L. DIN MUN. IAȘI, ALEEA NICOLINA, NR. 82, JUD. IAȘI, PE DATA DE 13.12.2021, ORA 13.00 ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI DE VÂNZARE APROBAT DE CĂTRE ADUNAREA CREDITORILOR.

Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 10.12.2021, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, următoarele documente:

 • Scrisoare de intenţie de a participa la licitaţie (în care să fie menţionat bunul pentru care urmează să se liciteze), la care se vor ataşa:
 • Dovada achitării caietului de sarcini, în sumă de 1.000 lei (fără T.V.A.)/activ, respectiv 1.190 lei cu T.V.A. inclus, în contul de lichidare al S.C. Minbucovina S.A. Vatra Dornei, deschis la Banca Transilvania, cu nr. RO38 BTRL RONC RT04 5265 1801.
 • Dovada depunerii garanţiei de participare de 30% din valoarea de pornire a activului licitat, în contul de lichidare numărul deschis la Banca Transilvania, cu nr. RO38 BTRL RONC RT04 5265 1801 beneficiar S.C. Minbucovina S.A. Vatra Dornei,
 • Rapoarte de activitate sau situaţii financiare pentru ultimul exerciţiu financiar,
 • Împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la licitaţie semnată de reprezentantul legal al societăţii, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea procesului verbal de licitaţie şi semnarea contractului de vânzare-cumpărare, dacă este cazul, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului,
 • Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini,
 • Acordul de acceptare a caietului de sarcini și a regulamentului de vânzare prevăzut în anexa nr. 2 la Caietul de sarcini,
 • Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează:

Pentru persoanele juridice române:

 • Copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, de pe actul constitutiv, actele adiţionale relevante, de pe certificatul de înregistrare fiscală,
 • Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (în original),
 • Scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o societate bancară română,
 • Dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale către toţi creditorii bugetari, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru persoanele juridice străine:

 • Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,
 • Scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă străină care are reprezentanţă în România sau de o bancă străină care are relaţii de corespondenţă cu Banca de Export – Import a României S.A. (Eximbank),
 • Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la licitaţia publică cu strigare cunoaşte limba română şi termenii specifici licitaţiei publice cu strigare sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment.

Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

 • Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,

Pentru persoanele fizice române:

 • Copie de pe actul de identitate;
 • Certificatul de cazier judiciar care să ateste că nu au fost condamnate penal, cu excepţia condamnărilor pentru infracţiuni rutiere,

Pentru persoanele fizice străine:

 • Copie de pe paşaport;
 • Certificatul de cazier sau un document similar, care să ateste că nu au fost condamnate pentru săvârşirea unor infracţiuni similare celor prevăzute pentru persoanele fizice române;
  • Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute în anunţul de vânzare conduce la eliminarea acestora de la licitaţie publică deschisă.
  • Persoanele juridice şi fizice străine pot participa la licitaţie cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind circulaţia juridică a terenurilor.
  • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice române, cu excepţia cazului în care acestea reprezintă rapoarte de activitate sau situaţii financiare, vor fi prezentate în original sau în copie legalizată.
  • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice străine, cu excepţia cazului în care acestea reprezintă rapoarte de activitate sau situaţii financiare, vor fi prezentate în copie, însoţită de traducerea în limba română, legalizată.

În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.

Pentru documentele solicitate în copie la începutul şedinţei de licitaţie publică deschisă se vor prezenta originalele pentru conformitate.

Prin înscrierea la licitaţia publică deschisă cu strigare se consideră că ofertantul acceptă preţul de pornire al activului pentru care a depus documentaţia de înscriere, condiţiile stipulate în caietul de sarcini, precum şi în regulamentul de vânzare al activelor.

Ofertanţilor care participă la licitaţie şi nu oferă un preţ egal sau mai mare decât preţul de pornire, li se va reţine garanţia de participare.

Accesul direct la bunurile oferite la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activelor care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232-212.231 sau e-mail vanzari@insolventa.ro intenţia de vizitare.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, în fiecare zi de luni până vineri, orele 900 – 1600, până pe data de 10.12.2021, ora 13.00 sau pe site-ul www.insolventa.ro, pe baza unei programări prealabile de 24 de ore.   

 

Publicația de vânzare poate fi consultată aici >>> MINBUCOVINA_PUBLICATIE DE VANZARE 13.12.2021

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele:

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.: 0232-243.864, 0755 132 473.

Lichidator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Asociat coordonator, Mititelu Corneliu