Dosar nr. 2751/103/2015

Debitor: S.C. INTERAMAL GROUP DISTRIBUTION S.R.L. ROMAN – NEAMȚ

<< în faliment>> << in bancruptcy>> << en failite>>

Nr. de înreg. O.R.C. J27/682/1994, C.U.I. 5554929

Referinţă internă : 19/M.R.L./2015

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

S.C. Interamal Group Distribution S.R.L. Roman – Neamţ, cu sediul în mun. Roman, Aleea Griviţei, nr. 5, jud. Neamț, C.U.I. 5554929, nr. de înreg. O.R.C. J27/682/1994, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., desemnat prin Sentinţa civilă nr. 426/2016 din data de 28.09.2016, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 2751/103/2015, anunţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 şi ale hotărârii Adunării creditorilor din data de 15.11.2021, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică a activelor imobile care au în dotare bunuri mobile proprietatea S.C. Interamal Group Distribution S.R.L. Roman – Neamţ:

Activul 2

TEREN INTRAVILAN CURTI CONSTRUCTII CU SUPRAFATA DE 2.750 MP, situat în loc. Durău, com. Ceahlău, jud. Neamţ, IDENTIFICAT CU NR. CAD. 785 SI TEREN INTRAVILAN, FANETE CU SUPRAFATA DE 2.250 MP, IDENTIFICAT CU NR. CAD 785, INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA 607/N CEAHLAU. Pe teren se află amplasate construcţiile:

CASA DE VACANTA C1 (nr. inv. 6705), CONSTRUITA DIN CARAMIDA, ACOPERITA CU TABLA LINDAB, COMPUSA DIN: LA DEMISOL -DIN HOL SI CENTRALA TERMICA; PARTER – HOL, LIVING, BUCATARIE, BAIE, HOL CU CASA SCARII, SAS, TERASA; MANSARDA – 3 CAMERE, HOL CU CASA SCARII SI BAIE; SUPRAFATA CONSTRUITA DE 165 MP SI SUPRAFATA DESFASURATA DE 357 MP. CORPUL DE CLADIRE ESTE INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA 607/N CEAHLAU, CU NR. CAD. 785/C1. Cladirea are in dotare: cazan Atmos (nr. inv. 2048), centrala termica Durau (nr. inv. 6719), sistem alarma (nr. inv. 2055, 4038);

CASA DE VACANTA C2 (nr. inv. 6714), CONSTRUITA DIN CARAMIDA, ACOPERITA CU TABLA LINDAB, COMPUSA DIN: LA DEMISOL -DIN HOL SI CENTRALA TERMICA; PARTER – HOL, LIVING, BUCATARIE, BAIE, HOL CU CASA SCARII, SAS, TERASA; MANSARDA – 3 CAMERE, HOL CU CASA SCARII SI BAIE; SUPRAFATA CONSTRUITA DE 149 MP SI SUPRAFATA DESFASURATA DE 325 MP. CORPUL DE CLADIRE ESTE INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA 607/N CEAHLAU, CU NR. CAD. 785/C2. Cladirea are in dotare: cazan Atmos (nr. inv. 5302), centrala termica Durau (nr. inv. 6721), sistem alarma (nr. inv. 2054);

În dotarea clădirilor C1 şi C2 se află bunurile mobile:

COMBINA FRIGORIFICA ARISTON (nr. Inv. 6706), ANSAMBLU DULAPURI FC (nr. Inv. 2056), TV CU PLASMA (nr. Inv. 6711), TV CU PLASMA (nr. Inv. 6712), SET DORMITOR (nr. Inv. 70341), SET DORMITOR (nr. Inv. 7034), SET DORMITOR (nr. Inv. 70342), SET DORMITOR (nr. Inv. 70343, SET DORMITOR (nr. Inv. 70344), SET DORMITOR (nr. Inv. 70345), HOL ATENA (nr. Inv. 4309),  CANAPEA PIELE (nr. Inv. 7032), CANAPEA PIELE (nr. Inv. 70321), SET CANAPEA (nr. Inv. 4310), MOBILIER BUCATARIE (nr. Inv. 2053), SET BUCATARIE (nr. Inv. 7031), SET BUCATARIE (nr. Inv. 7033), FIRMA LUMINOASA (nr. Inv. 6718).

Valoare de evaluare (lei): 1.702.400

Preţ de pornire (lei)*: 735.000

* Preţul de pornire al licitaţiei este de aproximativ 43% din valoarea de evaluare şi nu cuprinde TVA. Activul imobil nr. 2 face obiectul litigiului înregistrat la Judecătoria Roman sub nr. 7261/291/2017, înscris în cartea funciară, având ca obiect constatare nulitate act juridic de vânzare cumpărare doar pentru construcţii. În procedura de valorificare se vor aplica prevederile art. 292, alin. 2, lit. f) din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care dispun scutirea de taxa pe valoare adăugată a „livrarării de construcţii/părţi de construcţii şi a terenurilor pe care sunt construite, precum şi a oricăror altor terenuri. Prin excepţie, scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcţii noi, de părţi de construcţii noi sau de terenuri construibile”.Pentru bunurile mobile se percepe T.V.A..

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt cu cel puţin o zi înainte de data fixată pentru licitaţie, ora 12.00, la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din mun. Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 28, etaj 2, jud. Neamţ.

LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL PROCESUAL ALES AL LICHIDATORULUI JUDICIAR DIN MUN. PIATRA NEAMŢ, STR. ALEXANDRU CEL BUN, NR. 28, ETAJ 2, JUD. NEAMŢ, PE DATA DE 16.02.2022, ORA 11.00, ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 85/2014 ŞI ALE HOTĂRÂRII ADUNĂRII CREDITORILOR DIN DATA DE 15.11.2021.

Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să depună la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din mun. Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 28, etaj 2, jud. Neamţ, cu cel puţin o zi înainte de data fixată pentru licitaţie, ora 12.00, următoarele documente:

 • Cerere de participare la licitaţie,
 • Dovada achitării caietului de sarcini în valoare de 2.000,00 lei (fară T.V.A.) în contul de lichidare deschis la OTP Bank S.A., cu nr. RO29OTPV170000187878RO01 având ca beneficiar S.C. Interamal Group Distribution R.L. Neamţ,
 • Dovada depunerii garanţiei de participare de 10% din preţul de pornire în contul de lichidare nr. RO29OTPV170000187878RO01 deschis pe numele debitorului la OTP Bank S.A.,
 • Împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la licitaţie, dacă este cazul,
 • Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini,
 • Acordul de acceptare a caietului de sarcini și a regulamentului de vânzare prevăzut în anexa nr. 2 la Caietul de sarcini;
 • Declaraţie privind datele de contact prevăzută în anexa 3 a caietului de sarcini;
 • Declarație de consimțământ – Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzută la anexa 4 a caietului de sarcini;
 • Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează:

Pentru persoanele juridice române:

 • Copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului,
 • Actul constitutiv, actele adiţionale relevante – în copie,
 • Certificatul de înregistrare fiscală – în copie,
 • Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie,
 • Certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment.

Pentru persoanele juridice străine:

 • Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,
 • Scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă străină care are reprezentanţă în România sau de o bancă străină care are relaţii de corespondenţă cu Banca de Export – Import a României S.A. (Eximbank),
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment.

Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

 • Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,Pentru persoanele fizice române:
  • Copie de pe actul de identitate,

  Pentru persoanele fizice străine:

  • Copie de pe paşaport.
   • Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute în caietul de sarcini conduce la eliminarea acestora de la licitaţie publică deschisă.
   • În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.
   • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice române, vor fi prezentate în copie legalizată.
   • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice străine, vor fi prezentate în copie, însoţită de traducerea în limba română, legalizată.
   • Pentru documentele solicitate în copie, la începutul şedinţei de licitaţie publică deschisă se vor prezenta originalele pentru conformitate.
  • Prin înscrierea la licitaţia publică deschisă cu strigare se consideră că ofertantul acceptă condiţiile stipulate în caietul de sarcini, precum şi în regulamentul de vânzare al activelor.
  • Ofertanţilor care participă la licitaţie şi nu oferă un preţ egal sau mai mare decât preţul de pornire, li se va reţine garanţia de participare.
  • Nu sunt acceptaţi la licitaţie ofertanţii care au datorii neonorate faţă de societatea debitoare.

  Accesul direct la bunurile oferite la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activelor care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232-212.231 sau e-mail neamt@insolventa.ro intenţia de vizitare.

  Regulamentul de vânzare va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie.

  Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din mun. Piatra Neamţ, Alexandru cel Bun, nr. 28, etaj 2, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, cu cel puţin o zi înainte de data fixată pentru licitaţie, ora 12.00. Relaţii suplimentare se pot obţine de la lichidatorul judiciar la telefoanele: 0755-132.477, 0757-545.545 sau 0232 – 243.864.

   

  Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

  prin practician în insolvenţă Teodor Râpaş Goian