Dosar nr. 131/99/2019 (8/2019)

Debitor: S.C. ISPAL S.R.L. IAȘI

<<în faliment >> << in bankruptcy >> << en faillite >>

Nr. de înreg. O.R.C. J22/591/2002;

C.U.I. RO14679697

Referință internă: 5/M.R.L./2019

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iași, str. Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, nr. de înregistrare în RFO 0120, tel: 0232/243864, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Ispal S.R.L. Iași, CUI RO14679697; Nr. de înregistrare la O.R.C. J22/591/2002, cu sediul social în mun. Iaşi, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2bis, et. 1, jud. Iaşi, numită potrivit Hotărârii nr. 608 din data de 10 septembrie 2020, pronunţată de Tribunalul Iași, Secţia II Civilă – Faliment, în dosarul nr. 131/99/2019 (8/2019), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 și ale hotărârilor adunării creditorilor din data de 30.06.2020, anunţă scoaterea la vânzare, prin licitație publică cu strigare, la data de 02.02.2022, ora 13.00, a activelor S.C. Ispal S.R.L. Iași, după cum urmează:

Activ 3

Teren intravilan, arabil cu suprafață de 1.673 mp, identificat cu nr. cad. 155620, cad. 155621, cad. 155688, amplasat în mun. Iași, vis-a-vis de Cartier I.C. Brătianu, jud. Iași, compus din trei loturi de teren cu hotar comun, respectiv:
– parcela cu suprafață de 168 mp, înscris în CF 155620 UAT Iași, cu nr. cad. 155620,
– parcela cu suprafață de 961 mp, înscris în CF 155621 UAT Iași, cu nr. cad. 155621 și
– parcela cu suprafață de 544 mp, înscris în CF 155688 UAT Iași, cu nr. cad. 155688.
Terenul este situat în plan secundar față de șos. Bucium, cu acces pe o distanță de 700 m la aceasta.
În favoarea parcelei de teren s-a constituit un drept de servitute de trecere asupra fondului aservit, proprietatea ENGEKO S.A. compus din: teren DE cu S-2645,81 mp ((nr. cad. 6185/2-6185/6)4, CF 123729; teren DR cu S-5908 mp (nr. cad. 123216, CF 123216), teren DR cu S-1500 mp (nr. cad. 152708, CF 152708).
Imobilul a fost dobândit prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3900/31.08.2016 de Societatea Profesională Notarială Paula Pantilimon Tătaru & Bogdan Daniel Florea, fiind dezembrat in baza Actului de dezmembrare autentificat sub nr. 268/20.01.2017 de Societatea Profesională Notarială Paula Pantilimon Tătaru & Bogdan Daniel Florea respectiv prin Contactul de vânzare cumpărare nr. 1410/28.03.2017 de Societatea Profesională Notarială Paula Pantilimon Tătaru & Bogdan Daniel Florea.

Valoare de piață stabilită de evaluator (lei, fără T.V.A.*): 559.450 lei

Valoarea de pornire la licitație (lei, fără T.V.A.): 391.615 lei

 

Activ 6

Teren intravilan, CC, arabil, vie și livada cu suprafață de 2.021 mp, identificat cu nr. cad. 64500, înscris în cartea funciara nr. 64500 UAT Aroneanu, amplasat în sat Aroneanu, com. Aroneanu, tarla 83 (str. Ion Creanga), jud. Iași.
Ternul are deschidere de 22,22 m la drum pietruit str. Ion Creangă, ce face legătura cu drumul principal asfaltat pe o distanță de 300 m.
Parcela de teren este ocupată de o construcție finalizată și o construcție în curs de execuție, care nu constituie obiectul vânzării.
Utilitățile: rețea alimentare energie electrică și rețea alimentare apă.
Imobilul a fost dobândit prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 677/31.01.2014 de Societatea Profesională Notarială Coste Ștefan & Asociații respectiv Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 6571/29.08.2014 de Societatea Profesională Notarială Coste Ștefan & Asociații. Imobilul provine din alipirea locturilor conform Actului de alipire nr. 470/19.01.2015.

Valoare de piață stabilită de evaluator (lei, fără T.V.A.*): 196.860 lei

Valoarea de pornire la licitație (lei, fără T.V.A.): 157.488 lei

 

* În cazul activelor, livrarea va fi efectuată cu T.V.A., urmând să fie aplicate, dacă este cazul, prevederile art. 331 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care dispun utilizarea măsurilor de simplificare (taxarea inversă) astfel:

“(1) Prin excepţie de la prevederile art. 307 alin. (1), în cazul operaţiunilor taxabile, persoana obligată la plata taxei este beneficiarul pentru operaţiunile prevăzute la alin. (2). Condiţia obligatorie pentru aplicarea taxării inverse este ca atât furnizorul, cât şi beneficiarul să fie înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316.

(2) Operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt: (…) g) clădirile, părţile de clădire şi terenurile de orice fel, pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare prin efectul legii sau prin opţiune”.

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 01.02.2022, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași.

LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL LICHIDATORULUI JUDICIAR DIN mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, PE DATA DE 02.02.2022, ORA 13.00 ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 85/2014 şi ale regulamentului de vânzare aprobat de adunarea creditorilor din data de 30.06.2020.

Pentru participarea la ședința de licitație publică, potenţialii cumpărători trebuie să depună la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, până la data de 02.02.2022, ora 13.00, următoarele documente:

– Dovada achitării caietului de sarcini în cuantum de 1.500,00 lei (la care se adaugă TVA), în contul de lichidare nr. RO84OTPV140000043663RO04 deschis la OTP BANK, având ca beneficiar ISPAL S.R.L.

– Dovada depunerii garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei în contul de lichidare nr. RO84OTPV140000043663RO04 deschis la OTP BANK, având ca beneficiar ISPAL S.R.L.,

Pentru persoanele juridice: împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la licitaţie semnată de reprezentantul legal al societăţii, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea procesului verbal de licitaţie şi pentru semnarea peocesului verbal de adjudecare, dacă este cazul; în cazul în care contractul de vânzare-cumpătare în formă autentică urmează a fi încheiat de către o altă persoană decât reprezentantul legal al societății, aceasta va prezenta notarului public și procura autentică specială;

Pentru persoanele fizice: persoana care reprezintă participantul la licitaţie trebuie să prezinte procura specială autentică pentru participarea la licitație, susținerea valabilității oferte, semnarea procesului verbal de licitație, semnarea procesului verbal de adjudecare și semnarea contractului de vânzare, dacă este cazul, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului,

– Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini,

– Acordul de acceptare a caietului de sarcini și a regulamentului de vânzare prevăzut în anexa nr. 2 la Caietul de sarcini,

– Declarație cu privire la datele de contact ale ofertantului, conform anexei nr. 3 la caietul de sarcini;

– Acordul de preluare a datelor cu caracter personal, prin acceptarea anexei nr. 4 la caietul de sarcini;

– Declarație pe proprie răspundere prin care ofertantul consimte că a luat la cunoștință în întregime de clauzele și condițiile cuprinse în caietul de sarcini pe care le acceptă irevocabil și necondiționat și că a vizionat bunul oferit spre vânzare și înțelege să îl cumpere în starea în care se găsește, după principiul văzut-plăcut sau înțelege să-și asume în totalitate orice riscuri privind cumpărarea bunului fără o vizualizare prealabilă;

–  Declarație pe proprie răspundere prin care ofertantul care intenționează să achite prețul prin credit bancar, consimte că este de acord să piardă garanția de participare la licitație în situația în care, indiferent de motive, instituția de credit nu mai acordă creditul bancar adjudecatarului,

– Declarație pe propria răspundere din partea ofertantului care intenționează să achite prețul prin credit bancar, că se obligă – sub sancțiunea anulării procesului verbal de licitație și reținerii garanției constituită – să depună în termen de 30 de zile de la data ședinței de licitație dovada faptului că este angrenat, cu bună-credinţă, în negocieri cu o instituție de credit.

– Declarație pe propria răspundere din partea ofertantului care intenționează să achite prețul în rate, că se obligă ca în termen de 30 de zile calendaristice de la data licitației să depună la sediul lichidatorului judiciar documente asiguratorii pentru plata prețului în rate, sub sancținea anulării procesului verbal de licitație și reținerii garanției constituită.

– Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează:

Pentru persoanele juridice române:

– Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,

– Certificatul de înregistrare fiscală – în copie conformă cu originalul,

– Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,

– Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru persoanele juridice străine:

– Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,

– Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la licitaţia publică cu strigare cunoaşte limba română şi termenii specifici licitaţiei publice cu strigare sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,

– Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

– Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,

– Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în insolvență

Pentru persoanele fizice române:

– Copie de pe actul de identitate,

– Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în insolvență

Pentru persoanele fizice străine:

– Copie de pe paşaport.

Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute în caietul de sarcini conduce la eliminarea acestora de la licitaţie publică deschisă.

În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.

Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice române, vor fi prezentate în original sau în copie conformă cu originalul.

Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice străine, vor fi prezentate în copie, însoţită de traducerea în limba română, legalizată.

Pentru documentele solicitate în copie, la începutul şedinţei de licitaţie publică deschisă se vor prezenta originalele pentru conformitate.

Comisia de licitaţie va analiza actele depuse de participanţii la licitaţie înainte de începerea licitaţiei propriu-zise şi va exclude participanţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare.

O persoană care a formulat şi semnat o scrisoare de intenţie de participare la licitaţie, recunoaşte că este de acord şi îşi însuşeşte condiţiile de participare prezentate în Regulamentul de vânzare, Caietul de sarcini, precum şi faptul că a vizionat bunul şi este de acord cu achiziţionarea bunului în stadiul în care se regăseşte acesta la data licitaţiei.

Ofertanţilor care participă la licitaţie şi nu oferă un preţ egal sau mai mare decât preţul de pornire, li se va reţine garanţia de participare.

Nu sunt acceptaţi la licitaţie ofertanţii care au datorii neonorate faţă de societatea debitoare.

Vânzarea se va face pentru active având la bază principiul “văzut-plăcut”, fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse.

Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin mail vânzări@insolventa.ro intenţia de vizitare în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până în data de 01.02.2022, ora 13.00 în baza unei programări prealabile (24 de ore).

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele:

  • Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.: tel: 0751.084.083; 0757.545.545; 0232 – 243.864, fax: 0232-212.231 e-mail: vanzari@insolventa.ro.

 

Lichidator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iasi S.P.R.L.

Practician în insolvență, Baciu Patricia