Dosar nr. 229/96/2020

Debitor: S.C. MÎNDRU TOTAL S.R.L. GĂLĂUTAȘ – HARGHITA

<< în faliment >> << in bancruptcy >> << en failité >>

Nr. de înreg. O.R.C. J19/875/2006

C.U.I. 19081790

Referință internă: 20/M.R.L./2020

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

 

S.C. Mîndru Total S.R.L. Gălăutaș – Harghita, cu sediul în Sat Gălăuţaş, Comuna Gălăuţaş, Nr. 461, Ap. 3, jud. Harghita C.U.I. 19081790, nr. de înreg. O.R.C. J19/875/2006, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., desemnat prin Sentinţa civilă nr. 836 din data de 23.09.2020, pronunţată de Tribunalul Harghita, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 229/96/2020, anunţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 şi ale hotărârii Adunării creditorilor din data de 03.12.2021, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică a activelor mobile proprietatea S.C. Mîndru Total S.R.L. Gălăutaș – Harghita:

Activul 1

Vitrină frigorifică orizontală 1.7/1.2 (vitrină frigorifică orizonatală cu vitrină curbată fără plăcută cu date de identificare), cu valoare de piată estimată ls 600 lei cu T.V.A.; ladă frigorifică UDD500CEB (conform plăcutei de identificare ladă frigorifică marca Polus Eko tip RD-1,2 (Rusia), 230V, 50 Hz, 260KW IP 24, clasa N, serie 12078549, an fabricatie 2012), cu valoarea de piată estimată 400 lei cu T.V.A.; aparat Royal profesional Chrom Saeco (expressor Saeco Magic Deluxe fără alte date de identificare), cu valoarea de piată estimată 200 lei cu T.V.A. şi cazan lemn marca Celsius 24 kw (fără plăcută cu date de identificare), cu valoarea de piată estimată 1.200 lei cu T.V.A..

Preţ evaluare (lei cu T.V.A.): 2.400,00

Preț de pornire (lei cu T.V.A.)*: 2.160,00

* Preţul de pornire al licitaţiei este de 90%  din valoarea de evaluare şi cuprinde TVA..

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până pe data de 10.02.2022, ora 12.00, la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din mun. Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 28, etaj 2, jud. Neamţ.

LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL PROCESUAL ALES AL LICHIDATORULUI JUDICIAR DIN MUN. PIATRA NEAMŢ, STR. ALEXANDRU CEL BUN, NR. 28, ETAJ 2, JUD. NEAMŢ, PE DATA DE 14.02.2022, ORA 11.00, ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 85/2014 ŞI ALE HOTĂRÂRILOR ADUNĂRII CREDITORILOR DIN DATA DE 03.12.2021.

Pentru a participa la licitaţie, ofertanţii vor depune deodată cu cel puțin 48 de ore  înainte de data și ora de începere a licitației (zi lucrătoare) următoarele documente:

Scrisoare de intenţie de a participa la licitaţie (în care să fie menţionat bunul pentru care urmează să se liciteze), la care se vor ataşa:

 1. Dovada achitării caietului de sarcini în valoare de 100,00 lei plus T.V.A. pentru activul nr. 1, în contul de lichidare nr. RO94 BTRL RONC RT00 T216 2604 deschis pe numele debitorului la Banca Transilvania SA;
 2. Dovada depunerii garanţiei de participare în valoare de 30% din valoarea de pornire a licitaţiei, în contul de lichidare RO94 BTRL RONC RT00 T216 2604 deschis pe numele debitorului la Banca Transilvania SA;
 3. Împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la licitaţie semnată de de reprezentantul legal al societăţii, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea procesului verbal de licitaţie şi semnarea contractului de vânzare-cumpărare, dacă este cazul, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului;
 4. Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini,
 5. Acordul de acceptare a caietului de sarcini și a regulamentului de vânzare prevăzut în anexa nr. 2 la Caietul de sarcini;
 6. Declaraţie privind datele de contact prevăzută în anexa 3 a caietului de sarcini;
 7. Declarație de consimțământ – Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzută la anexa 4 a caietului de sarcini
 8. Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează:

Pentru persoanele juridice române:

 • Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul de înregistrare fiscală – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.
 • În cazul formelor de asociere se vor depune documentele de reprezentare prezentate mai sus.

Pentru persoanele juridice străine:

 • Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,
 • Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la licitaţia publică cu strigare cunoaşte limba română şi termenii specifici licitaţiei publice cu strigare sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

 • Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,

Pentru persoanele fizice române:  copie de pe actul de identitate, legalizată de notarul public;

Pentru persoanele fizice străine:  copie de pe paşaport, legalizată de notarul public.

La aceste documente se vor depune în cazuri speciale și orice alte avize prelabile, acorduri sau alte asemenea solicitate de legislația specială română sau a statului străin, necesare pentru a dovedi capacitatea de a cumpara bunurile scoase la licitație.

Ofertanții își asumă respectarea reglementărilor în vigoare (legislative sau contractuale) privitoare la mandatarea persoanelor, a puterilor conferite de către organele decizionale interne, a concordanței operațiunii de achiziționare a activelor obiect al licitației cu obiectul de activitate, cu reglementările din domeniul concurenței și alte posibile restricționări legislative sau contractuale. Anularea licitației sau a procesului verbal de adjudecare pentru aceste motive duce la angajarea răspunderii referitor la neplata prețului care se va aplica în toate cazurile cu nerespectarea de către adjudecatar a condițiilor caietului de sarcini, a prezentului regulament sau a procesului verbal de licitație.

Ofertantul va solicita la depunerea documentelor, număr de intrare de la registratura, secretariat, cu mențiunea datei, orei și minutului depunerii, în vederea determinării numărului de talon de participare la licitație care se stabilește în funcție de momentul înregistrării. Numărul de înregistrare se va pune pe scrisoare de intenţie de a participa la licitaţie.

 • Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute în caietul de sarcini conduce la eliminarea acestora de la licitaţie publică deschisă.
 • În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.
 • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice române, vor fi prezentate în original sau în copie conformă cu originalul.
 • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice străine, vor fi prezentate în copie, însoţită de traducerea în limba română, legalizată.
 • Pentru documentele solicitate în copie, la începutul şedinţei de licitaţie publică deschisă se vor prezenta originalele pentru conformitate.

Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232-21.22.31 sau e-mail neamt@insolventa.ro, intenţia de vizitare.

O persoană care a formulat şi semnat o scrisoare de intenţie de participare la licitaţie, recunoaşte că este de acord şi îşi însuşeşte condiţiile de participare prezentate în Regulamentul de vânzare, Caietul de sarcini, precum şi faptul că a vizionat bunul imobil şi este de acord cu achiziţionarea bunului în stadiul în care se regăseşte acesta la data licitaţiei.

Nu sunt acceptaţi la licitaţie ofertanţii care au datorii neonorate faţă de societatea debitoare.

Regulamentul de vânzare va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din mun. Piatra Neamţ, Alexandru cel Bun, nr. 28, etaj 2, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 10.02.2022, ora 12.00. Relaţii suplimentare se pot obţine de la lichidatorul judiciar la telefoanele: 0755.132.477 sau 0232.243.864.

 

Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Practician în insolvenţă Teodor Râpaş Goian