Dosar nr. 8776/30/2013

Debitor: S.C. Servicii Energetice Banat S.A. Timișoara

<< în faliment>> << in bankruptcy>> << en faillite>>

Nr. de înreg. ORC: J35/2601/2011

CUI: 29388211

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

S.C. Servicii Energetice Banat S.A., cu sediul în mun. Timișoara, str. Johann Heinrich Pestalozzi, nr.  3-5, jud. Timiș, CUI: 29388211, J35/2601/2011, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Filiala Timiș S.P.R.L. cu sediul în mun. Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara, nr. 7, et. 1, cam. 28, jud. Timiș numit prin Sentința comercială nr. 2009/14.08.2014, pronunţată de Tribunalul Timiș, în dosarul nr. 8776/30/2013:

Anunţă scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare organizată în data de 10.09.2021, ora 14:00, în conformitate cu hotărârile adunării creditorilor şi cu prevederile Legii nr. 85/2006, a activelor societăţii debitoare, după cum urmează:

 • ACTIVE DIN MUNICIPIUL TIMISOARA – Spații industriale și teren aferent amplasate în mun. Timișoara, str. J. H. Pestalozzi, nr. 3-5, jud. Timiș în zona centrală a mun. Timișoara, vis-à-vis de Fabrica de Bere “Timișoreana”, în proximitatea intersecției străzilor Pestalozzi cu Ștefan Cel  Mare. Se învecinează cu str. Pestalozzi, Clădire de birouri și CET Centrala.  Proprietatea este amplasată în apropiere de Parcul Regina Maria:

ACTIVUL 104.2 – ACTIV CLĂDIRE ATELIER A.R.T.E. reprezentat prin proprietatea imobiliară industrială – teren curți construcții intravilan cu suprafața de 6.089 mp și clădiri industriale cu suprafața construit – desfășurată totală de 3.104,00 mp. Activul este compus din:

 1. imobil înscris cu nr. cad. 447675, CF 447675 reprezentat prin:

– teren curți construcții, intravilan cu suprafața de 6.068 mp;

– clădire ATELIER REPARAȚII TRANSFORMATOARE ȘI ECHIPAMENTE ELECTRICE (A.R.T.E.) cu regim înălțime P, P+1E, cu suprafața construită de 1.840 mp și suprafața contruit – desfășurată de 2.607 mp, renovată recent (conform inventar – cladirea ARTEE Timișoara,  cu nr. inv. 1101730). An PIF clădire 1979, reparații realizate în anul 2006 și 2007.

Utilități: clădirea este racordată la rețea alimentare energie electrică, apă și canalizare, încălzirea se realizează de la CET Timișoara (în spațiile de birouri prin intermediul corpurilor din fonta și oțel. Clădirea include 3 corpuri cu inaltimi diferite – P+E, P si P+E. Etajele sunt ocupate de birouri.

Suprafața construită spațiu de birouri 427 mp și de 340 mp. Suprafață construită hală reparații este de 1.073 mp.

Construcția este realizată din trei tronsoane, având hala de producție pe mijloc cu o înalțime de 15 m. Clădirile anexe de birouri sunt relizate pe cadru din beton armat, pozate pe fundații izolate din beton armat, cu închideri perimetrale din zidărie de cărămidă, cu invelitoare tip terasă și din tablă cutată.

– CLĂDIRE ATELIER CM 110 KV, cu regim înalțime P, cu suprafața construită de 497 mp (conform inventar – clădire atelier cm 110 kv, cu nr. inv. 1101008). An edificare construcție 1966. Clădirea este in stare avansată de degdare, nefiind posibilă renovarea și reparațiile capitale, în conformitate cu raportul de expetiză, în care s-a menționat demolarea clădirii.

 1. imobil înscris cu nr. top 6895/9, CF 408987 Uat Timișoara reprezentat prin teren categoria de folosință altele, intravilan cu suprafața de 15 mp.
 2. imobil înscris cu nr. top 6902/1/14, CF 409003 Uat Timișoara reprezentat prin teren categoria de folosință altele, intravilan cu suprafața de 6 mp.

Accesul pentru acest activ se realizeză prin drum de acces interior cu suprafața totală de 4.830 mp intabulată în CF 138588, constituită din parcelele cu nr. cad. 6898/1/1/3/3 (s=371 mp); 6900/2(s=1068 mp); 6899/3 (s=150 mp); 6901/4 (s=334mp); 6898/1/1/1/1/4 (s= 450 mp); 6895/2 (s=161 mp); 6895/5 (s=106 mp); 6895/7 (s=75 mp); 6902/1/2 (s=1673 mp); 6883/4 (s=116 mp); 6881/2(327 mp), din care FILIALEI DE INTRETINERE SI SERVICII ENERGETICE ELECTRICA SERV SA – SUC. BANAT îi revine cota parte de 805/4830 conform protocol nr. 10672/2006. Amplasamemtul dispune de rețea alimentare apă și canalizare, rețea alimentare gaze naturale, rețea energie electrică și rețea telecomunicații. Accesul la teren, se face prin strada J. H. Pestalozzi și prin strada Episcop Joseph Lonovici.

Această cotă de teren de 805/4830 a fost preluată de Servicii Energetice Banat SA de la Filiala de Intretinere și Servicii Energetice Electrica Serv SA – Sucursala Banat prin Protocolul de predare-primire nr. 9100-1137 din 14.02.2012. În momentul de față această cotă de teren este intabulată pe Filiala de Intretinere și Servicii Energetice Electrica Serv SA – Sucursala Banat și se fac demersuri pentru intabularea ei pe Servicii Energetice Banat SA.

Valoare de evaluare în lei, fără T.V.A. – 8.299.300 lei (1.755.760 euro)

Valoare de pornire în lei, fără TVA – 6.639.440 lei (1.404.608 euro)

– Activ 41* – Proprietate imobiliară – clădire sediu amplasată în orașul Moldova Nouă, str. Flotației, jud. Caraș-Severin

Proprietateă imobiliară – clădire sediu, identificată după cum urmează: Clădire personal servicii energetice cu suprafața construită de 270 mp, identificată în lista de inventar cu nr. cad. 102172, extratabulară.

Notă: Terenul intravilan, curți construcții cu suprafața de 270 mp nu constituie obiectul vânzării deoarece nu este în proprietatea S.C. Servicii Energetice Banat S.A. Terenul se află în proprietatea Societății Energetice Electrica S.A., iar folosința lui nu este gratuită. Condițiile folosinței acestuia se pot stabili doar cu Societatea Energetică Electrica SA.

Valoare de evaluare în lei, fără T.V.A. – 119.900 LEI 

Valoare de pornire în lei, fără TVA – 47.960 LEI 

– Activ 48* – Proprietate imobiliară – clădire sediu și magazii, amplasată în loc. Oțelul Roșu, str. Stația 110 KV, jud. Caraș -Severin

Proprietate imobiliară – clădire sediu și magazii, identificată după cum urmează:  Clădire magazii cu structura metalică, cu suprafața construită de 180 mp, identificată în lista de inventar cu nr. 103110; Clădire stație 110 kv, cu suprafața construită de 130 mp, identificat în lista de inventar cu nr. 1101101; extratabulare.

Notă: Terenul intravilan, curți construcții cu suprafața de 8.408,68 mp nu constituie obiectul vânzării deoarece nu este în proprietatea S.C. Servicii Energetice Banat S.A. Terenul se află în proprietatea Societății Energetice Electrica S.A., iar folosința lui nu este gratuită. Condițiile folosinței acestuia se pot stabili doar cu Societatea Energetică Electrica SA.

Valoare de evaluare în lei, fără T.V.A. – 66.200 LEI

Valoare de pornire în lei, fără TVA – 26.480 LEI

* În cazul în care Activele nr. 41 și 48 nu se vor valorifica la prețurile din prezenta publicație de vânzare, în cadrul aceleiași licitații ele vor putea fi valorificate la cel mai mare preț oferit, cu condiția să nu fie derizoriu.

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 09.09.2021, ora 14.00, la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași.

Licitaţia va avea loc la sediul procesual ales AL LICHIDATORULUI JUDICIAR din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, ÎN data de 10.09.2021, ora 14.00 CU ÎNSCRIERE PÂNĂ LA DATA DE 09.09.2021, ora 14:00 şi se va desfăşura în conformitate cu PREVEDERILE Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi HOTĂRÂRILE adunĂRII creditorilor.

Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să depună la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, până la data de 09.09.2021, ora 14.00, următoarele documente:

 • Cerere de participare la licitaţie,
 • Dovada achitării caietului de sarcini în sumă de 100,00 lei (+ T.V.A.) pentru fiecare activ a cărui valoare de evaluare este sub 100.000 lei; 500,00 lei (+ T.V.A.) pentru activele a căror valoare de evaluare este cuprinsă între 100.000 lei inclusiv și 1.000.000 lei; 000,00 lei (+ T.V.A.) pentru activele a căror valoare de evaluare cuprinsă între 1.000.000 lei inclusiv și 2.000.000 lei și 3.000,00 lei (+ T.V.A.) pentru activele a căror valoare este de peste 2.000.000 lei inclusiv, în contul de lichidare deschis la Banca Transilvania cu nr. RO62BTRLRONCRT0533069801, având ca beneficiar S.C. Servicii Energetice Banat S.A. Timișoara – Timiș.
 • Dovada depunerii garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei în contul de lichidare deschis la Banca Transilvania cu nr. RO62BTRLRONCRT0533069801, având ca beneficiar C. Servicii Energetice Banat S.A. Timișoara – Timiș,
 • Împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la licitaţie, dacă este cazul,
 • Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini,
 • Acordul de acceptare a caietului de sarcini și a regulamentului de vânzare prevăzut în anexa nr. 2 la Caietul de sarcini;
 • Acordul privind datele de contact pentru celeritatea procedurii prevăzut în anexa nr. 3 la Caietul de sarcini,
 • Declarație de consimțământ – Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare, prevăzut în anexa nr. 4 la Caietul de sarcini,
 • Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează:

Pentru persoanele juridice române:

 • Copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului,
 • Actul constitutiv, actele adiţionale relevante – în copie,
 • Certificatul de înregistrare fiscală – în copie,
 • Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie,
 • Dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale către toţi creditorii bugetari (Administraţia Finanţelor Publice+Locale), prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment.

Pentru persoanele juridice străine:

 • Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,
 • Scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă străină care are reprezentanţă în România sau de o bancă străină care are relaţii de corespondenţă cu Banca de Export – Import a României S.A. (Eximbank),
 • Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la licitaţia publică cu strigare cunoaşte limba română şi termenii specifici licitaţiei publice cu strigare sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment.

Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

 • Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,

Pentru persoanele fizice române: Copie de pe actul de identitate,

Pentru persoanele fizice străine: Copie de pe paşaport.

 • Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute în caietul de sarcini conduce la eliminarea acestora de la licitaţie publică deschisă.
 • În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.
 • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice române, vor fi prezentate în original sau în copie conformă cu originalul.
 • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice străine, vor fi prezentate în copie, însoţită de traducerea în limba română, legalizată.
 • Pentru documentele solicitate în copie, la începutul şedinţei de licitaţie publică deschisă se vor prezenta originalele pentru conformitate.
 • Persoanele înscrise la licitație și al căror dosar de participare este complet conform publicației de vânzare sunt considerate admise fără alte acte suplimentare.

În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.

Prin înscrierea la licitaţia publică cu strigare se consideră că ofertantul acceptă preţul de pornire la licitaţie a activului pentru care a depus documentaţia de înscriere (cu excepția activelor 41* și 48* care se vând la cel mai mare preț oferit), condiţiile stipulate în caietul de sarcini, precum şi în regulamentul de vânzare al activelor.

Ofertanţilor care participă la licitaţie şi nu oferă un preţ egal sau mai mare decât preţul de pornire, li se va reţine garanţia de participare (cu excepția activelor 41* și 48* care se vând la cel mai mare preț oferit).

Nu sunt acceptaţi la licitaţie ofertanţii care au datorii neonorate faţă de societatea debitoare.

Accesul direct la bunurile oferite la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activelor care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin tel/fax la 0356-467.580, 0232/212.231 sau e-mail secretariat@insolventa.ro sau timisoara@insolventa.ro intenţia de vizitare.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 09.09.2021, ora 14.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 0356-467.580, 0232-243.864, 0755-132.471, 0757.545.545, 0757.544.544.

Lichidator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Filiala Timiș S.P.R.L.

    Asociat coordonator Mititelu Corneliu