Dosar nr. 41467/3/2016

Debitor: S.C. SYSCOM WATER TECHNOLOGY S.R.L. București

<< în insolvență >> <<in insolvency>> << en procedure collective>>

Nr. de inreg. ORC: J40/9445/2012; CUI: RO30562787

 

ANUNŢ DE VÂNZARE

 

SYSCOM WATER TECHNOLOGY S.R.L. nr. de înreg. ORC J40/9445/2012, CUI: RO30562787, cu sediul social în mun. București, Bld. Basarabiei, nr. 177, sector 3, prin administrator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., numită potrivit Hotărârii nr. 5422 din data de 08 octombrie 2018, pronunţată de Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 41467/3/2016, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în data de 07.12.2021, ora 12.00, a următorului activ:

Activ 1

Proprietate imobiliară comercială compusă din:

 • Teren intravilan cu suprafața de 4.260 mp, situat în București, Sector 3, Basarabia, nr. 177, cat. de folosință curți construcții, POT max.=70%, CUT max.= 4,5 m.p. ADC/m.p. teren, înscris în cartea funciară 202057 UAT București, sector 3, cu nr. cad. 202057, situat la 250 m de statia de metrou Republica, 350 m de Dedeman Pantelimon și 850 m de Centrul Comercial Esplanada, împreună cu următoarele construcții:
  • Corp Clădire C1 – Sediu Administrativ, cu regim înălțime P+1E, cu suprafața construită la sol de 117,59 mp, înscris în cartea funciară 202057 UAT București, sector 3, cu nr. cad. 202057-C1;
  • Corp Clădire C2 – Hală de Producție, cu regim inaltme P, cu suprafață construită de 332,98 MP (conform extras carte funciară), edificată fară acte pe teren CC, intravilan cu suprafața de 4.260 mp, înscris în cartea funciară 202057 UAT București, sector 3, cu nr. cad. 202057-C2;
  • Corp Clădire C3 – magazie cu suprafața construită de 177,41 mp, edificată fară acte pe teren CC, intravilan cu suprafața de 4.260 mp, înscris în cartea funciară 202057 UAT București, sector 3, cu nr. cad. 202057-C3;
  • Corp Clădire C4 – garaj, cu suprafața construită de 16,80 mp, edificată fară acte pe teren CC, intravilan cu suprafața de 4.260 mp, înscris în cartea funciară 202057 UAT București, sector 3, cu nr. cad. 202057-C4;
  • Corp Clădire C5, edificată fară acte pe teren CC, intravilan cu suprafața de 4.260 mp. (construcția nu este înscrisă în cartea funciară)
 • Cota în suprafață de 319 mp, indiviziune din drumul de acces, ce reprezintă cota de 14,90 % din teren CC, intravilan cu suprafața 2.141 mp, înscris în cartea funciară 206670 UAT București, sector 3, cu nr. cad. 206670;
 • Bunuri mobile:
  • CABINA MODULARA 150/150/240 CM – (1 buc)
  • CABINA MODULARA 150/220/240 CM – (1 buc)
  • CENTRALA TERMICA (BERETTA EXCLUSIVE) – (2 buc.)
  • SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO
  • Laptop-uri de diverse mărci și modele (11 buc.) și imobilizări necorporale cf. listă
  • POMPE GRUNDFOS, tip GMC2 160MA-2 B3, MODEL 160MA2 42 HI, AN FABRICATIE 2012 – (2 buc)
  • SCHELA MOBILA SKAFTEK-(1 buc)
  • TRANSPALET POWERLIFTER 1000 KG – (1 buc)
  • CASETA LUMINOASA-(1 buc)

THERMOMARK CARD  PHOENIX CONTACT – (1 buc)

Valoare de piață stabilită de evaluator (fără T.V.A.*) 6.631.180,00 lei

Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.) 5.304.944,00 lei

 

*În cazul activului mai sus descris, livrarea va fi efectuată cu T.V.A., urmând a se aplica, dacă este cazul, prevederile art. 331 alin. 1 şi 2 din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care dispun utilizarea măsurilor de simplificare (taxarea inversă) astfel:

“(1) Prin excepţie de la prevederile art. 307 alin. (1), în cazul operaţiunilor taxabile, persoana obligată la plata taxei este beneficiarul pentru operaţiunile prevăzute la alin. (2). Condiţia obligatorie pentru aplicarea taxării inverse este ca atât furnizorul, cât şi beneficiarul să fie înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316.

(2) Operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt: (…) g) clădirile, părţile de clădire şi terenurile de orice fel, pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare prin efectul legii sau prin opţiune”.

Pentru bunurile mobile se percepe T.V.A.

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 06.12.2021, ora 12.00, la sediul administratorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi.

LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL ADMINISTRATORULUI JUDICIAR DIN mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82,  jud. Iaşi, PE DATA DE 07.12.2021, ORA 12.00 ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 85/2014 PRIVIND procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență şi ale regulamentului de vânzare aprobat de adunarea creditorilor.

Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să depună la sediul adm. judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, până la data de 06.12.2021, ora 12.00, următoarele documente:

 • Scrisoare de intenţie de a participa la licitaţie (în care să fie menţionat bunul pentru care urmează să se liciteze), la care se vor ataşa:

– Dovada achitării caietului de sarcini în cuantum de 2.500,00 lei (fără T.V.A.), în contul de lichidare cu nr. RO73 BTRL RONC RT02 2434 1204 deschis la Banca Transilvania S.A., având ca beneficiar pe SYSCOM WATER TECHNOLOGY S.R.L.,

– Dovada depunerii garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei, în contul de lichidare cu nr. RO73 BTRL RONC RT02 2434 1204 deschis la Banca Transilvania S.A., având ca beneficiar pe SYSCOM WATER TECHNOLOGY S.R.L.,

– Împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la licitaţie semnată de reprezentantul legal al societăţii, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea procesului verbal de licitaţie şi semnarea contractului de vânzare-cumpărare, dacă este cazul, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului,

– Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini,

– Acordul de acceptare a caietului de sarcini și a regulamentului de vânzare prevăzut în anexa nr. 2 la Caietul de sarcini,

– Acordul pentru folosirea datelor de contact de către administratorul judiciar, prevăzut în anexa nr. 3 la Caietul de sarcini,

– Declarație de consimțământ – Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice, prevăzută în anexa nr. 4 la Caietul de sarcini,

 • Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează:

Pentru persoanele juridice române:

– Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,

– Certificatul de înregistrare fiscală – în copie conformă cu originalul,

– Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,

– Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru persoanele juridice străine:

– Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,

– Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la licitaţia publică cu strigare cunoaşte limba română şi termenii specifici licitaţiei publice cu strigare sau este asistat de un traducător autorizat, caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,

– Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

– Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,

Pentru persoanele fizice române:

– Copie de pe actul de identitate,

Pentru persoanele fizice străine:

– Copie de pe paşaport.

 • Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute în caietul de sarcini conduce la eliminarea acestora de la licitaţie publică deschisă.
 • În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.
 • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice române, vor fi prezentate în original sau în copie conformă cu originalul.
 • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice străine, vor fi prezentate în copie, însoţită de traducerea în limba română, legalizată.
 • Pentru documentele solicitate în copie, la începutul şedinţei de licitaţie publică deschisă se vor prezenta originalele pentru conformitate.

Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232-21.22.31 sau e-mail vanzari@insolventa.ro intenţia de vizitare.

O persoană care a formulat şi semnat o scrisoare de intenţie de participare la licitaţie, recunoaşte că este de acord şi îşi însuşeşte condiţiile de participare prezentate în Regulamentul de vânzare, Caietul de sarcini, precum şi faptul că a vizionat bunul şi este de acord cu achiziţionarea bunului în stadiul în care se regăseşte acesta la data licitaţiei.

Nu sunt acceptaţi la licitaţie ofertanţii care au datorii neonorate faţă de societatea debitoare.

Cei interesaţi pot efectua în baza unei programări prealabile (48 de ore), pe cheltuială proprie, o expertiză a activelor și pot obţine relaţii suplimentare şi informaţii despre acestea de la Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. la telefoanele: 0232-243.864, 0755 132 473, 0758.049.904.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul administratorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 06.12.2021, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore).

Bunurile se vând libere de sarcini.

Relaţii suplimentare se pot obţine la:

0232-243.864, 0755.132.473,

fax: 0232-212.231,

email: secretariat@insolventa.ro

Administrator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.