Dosar nr. 9798/30/2017

Debitor: TELEFERIC ALPIN SRL

<< în faliment>> << in bankruptcy>> << en faillite>>

Nr. de înreg. ORC J35/1853/2009

CUI: 22464176

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

TELEFERIC ALPIN SRL, cu sediul social în mun. Timișoara, str. Independenței, nr. 14, cam. 6/B, jud. Timiș, CUI: RO22464176, nr. ORC Timiș J35/1853/2009, prin lichidator  judiciar Management Reorganizare Lichidare Filiala Timiș S.P.R.L. cu sediul în mun. Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara, nr. 7, et. 1, cam. 28, jud. Timiș numit potrivit Încheierii civile nr. 444 din data de 15.04.2021, pronunţată de către Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 9798/30/2017:

Anunţă scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare organizată în data de 07.10.2021, ora 12:00, în conformitate cu hotărârile adunării creditorilor şi cu prevederile Legii nr. 85/2014, a activelor societăţii debitoare, după cum urmează:

Activul „Telescaun – Muntele Mic”, amplasat în loc. Borlova, jud, Caraș-Severin, compus din:

Teren în suprafață de 300 mp înscris în CF nr. 30131, având nr. cad. 3824/3/1/1-Borlova, categoria de folosință altele.
Accesul la teren se face din DJ 608A.
Telescaun, construcție specială pentru transportul persoanelor pe o pantă generală de cca. 25%, înscrisă în CF 30131, având nr. cad. C1-3824/3/1/1.
Clădrea stației inferioare are sală de plecare, sală de așteptare, birou, casă de bilete, grup sanitar, o cameră tip locuință, o cameră de greutăți și magazie.
Clădrea stației superioare are sală de plecare, casă de bilete, grup sanitar și o cameră de greutăți și magazie. Este de tip monocablu cu 134 de scaune, având o lungime a traseului de 3.492 m, altitudinea stației inferioare este de 773 m, altitudinea stației superioare de 1531 m, diferența de nivel maximă este de 799 m, iar viteza de 1,5 – 2 m/s.
Anul PIF 1976, ultumele lucrări de reparații și renovări datează din 2008.
Amplasamentul este branșat la curent electric monofazic și trifazic, are apă curentă, canalizare, centrală pe lemne.

Valoare de evaluare lei, fără T.V.A.: 1.159.700 lei (aprox. 249.300 eur)

Valoare de pornire lei, fără TVA: 1.159.700 lei (aprox. 249.300 eur)

În cazul vânzării livrarea se va face cu scutire de TVA în conformitate cu prevederile art. 292 alin. 2 lit. f din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 06.10.2021, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara, nr. 7, et. 1, cam. 28, jud. Timiș.

LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL LICHIDATORULUI JUDICIAR DIN MUN. TIMIȘOARA, STR. PROCLAMAȚIA DE LA TIMIȘOARA, NR. 7, ET. 1, CAM. 28, JUD. TIMIȘ, ÎN DATA DE 07.10.2021, ORA 12.00 CU ÎNSCRIERE PÂNĂ LA DATA DE 06.10.2021, ORA 12:00 ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 85/2014 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENŢEI ŞI HOTĂRÂRILE ADUNĂRII CREDITORILOR.

Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să depună la sediul lichidatorului  judiciar din mun. Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara, nr. 7, et. 1, cam. 28, jud. Timiș, până la data de 06.10.2021, ora 12.00, următoarele documente:

 • Scrisoare de intenţie de a participa la licitaţie (în care să fie menţionat bunul pentru care urmează să se liciteze), la care se vor ataşa:

– Dovada achitării caietului de sarcini în cuantum de: 500,00 lei fără T.V.A., 595,00 lei (T.V.A. inclus) în contul de lichidare al TELEFERIC ALPIN S.R.L. Timișoara cu nr. RO95PIRB3701779281001000 deschis la FIRST BANK Timișoara.

– Dovada depunerii garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei în contul de lichidare al TELEFERIC ALPIN S.R.L. Timișoara cu nr. RO95PIRB3701779281001000 deschis la FIRST BANK Timișoara.

– Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament de vânzare și la caietul de sarcini,

– Acordul de acceptare a caietului de sarcini și a regulamentului de vânzare prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament de vânzare și la caietul de sarcini,

– Declarație cu privire la datele de contact ale ofertantului, conform anexei nr. 3 la prezentul regulament de vânzare și la caietul de sarcini;

– Declarație de consimțământ – Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice, prevăzută în anexa nr. 4 la Caietul de sarcini,

 • Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează:

Pentru persoanele juridice române:

 • Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul de înregistrare fiscală – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru persoanele juridice străine:

 • Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,
 • Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la licitaţia publică cu strigare cunoaşte limba română şi termenii specifici licitaţiei publice cu strigare sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

 • Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,

Pentru persoanele fizice române:

 • Copie de pe actul de identitate,

Pentru persoanele fizice străine:

 • Copie de pe paşaport.
  • Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute în caietul de sarcini conduce la eliminarea acestora de la licitaţie publică deschisă.
  • În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.
  • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice române, vor fi prezentate în original sau în copie conformă cu originalul.
  • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice străine, vor fi prezentate în copie, însoţită de traducerea în limba română, legalizată.
  • Pentru documentele solicitate în copie, la începutul şedinţei de licitaţie publică deschisă se vor prezenta originalele pentru conformitate.
  • În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.

 

O persoană care a formulat şi semnat o scrisoare de intenţie de participare la licitaţie, recunoaşte că este de acord şi îşi însuşeşte condiţiile de participare prezentate în Regulamentul de vânzare, Caietul de sarcini, precum şi faptul că a vizionat bunul şi este de acord cu achiziţionarea bunului în stadiul în care se regăseşte acesta la data licitaţiei.Nu sunt acceptaţi la licitaţie ofertanţii care au datorii neonorate faţă de societatea debitoare.

Vânzarea se va face pentru active având la bază principiul “văzut-plăcut”, fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse.

Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232-21.22.31 sau e-mail vanzari@insolventa.ro intenţia de vizitare.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara, nr. 7, et. 1, cam. 28, jud. Timiș, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 06.10.2021, ora 12.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 0356-467.580, 0232-243.864, 0755-132.471, 0757.545.545, 0757.544.544.

Lichidator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Filiala Timiș S.P.R.L.

Asociat coordonator Mititelu Corneliu