Dosar nr. 6758/86/2013*

Debitor: TERMICA S.A. Suceava

<< în faliment >> << in bankruptcy >> << en faillite >>

Nr. de înreg. O.R.C. J33/310/2002

C.U.I. RO14682110

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

        Consorţiul format din practicienii în insolvenţă Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. şi MGA Insolvency S.P.R.L., desemnate în calitate de lichidatori judiciari ai debitorului Termica S.A., cu sediul social în mun. Suceava, str. Energeticianului, nr. 1, jud. Suceava, C.U.I. R014682110, nr. de înreg. O.R.C. J33/310/2002, numite potrivit Sentinţei nr. 75 din data de 30.06.2015, pronunţată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr. 6758/86/2013*, anunţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 şi ale hotărârilor adunării creditorilor din data de 21.02.2023, scoaterea la vânzare, în bloc, în vederea dezmembrării, a tuturor mijloacelor fixe (feroase și neferoase), inclusiv structuri metalice, clădiri cazan și cazane, din patrimoniul Termica SA Suceava, așa cum sunt menționate în lista activelor actualizată (conform anexei nr. 1 la prezenta publicație), fără terenuri și construcții (grinzi din cărămidă, beton, etc.), pornind de la prețul de 4.081.632,65 euro (sumă care include 2% contribuția la Fondul de Mediu), cu aplicarea regimului de taxare inversă, prin licitaţie publică cu strigare la data de 15.03.2023, ora 13.30, la sediul debitoarei TERMICA S.A. din Mun. Suceava, str. Energeticianului, nr. 1, jud. Suceava.

 

Anexa menţionată anterior poate fi vizualizată pe site-ul lichidatorilor judiciari www.insolventa.ro şi www.mgainsolvency.ro, precum şi pe site-ul S.C. Termica S.A. www.termicasv.ro.

Publicația de vânzare poate fi consultată aici: Publicatie de vanzare Termica SA Suceava

Anexa poate fi consultată aici: Anexa 1 la Publicația de vânzare – lista detaliată-V2(02.03.2023)

 

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 14.03.2023, ora 13.30, la sediul unuia dintre lichidatorii judiciari, respectiv MGA Insolvency S.P.R.L. din mun. Suceava, str. Castanilor, nr. 2, bl. 2, sc. A, ap. 17, et. 5 sau Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82.

 

     LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL DEBITOAREI TERMICA S.A. SUCEAVA DIN MUN. SUCEAVA, STR. ENERGETICIANULUI, NR. 1, JUD. SUCEAVA, PE DATA DE 15.03.2023, ORA 13.30, ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENTEI ŞI ALE HOTĂRÂRILOR ADUNARII CREDITORILOR DIN DATA DE 21.02.2023.

 

Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 14.03.2023, ora 13.30, la sediul lichidatorilor judiciari MGA Insolvency S.P.R.L. din mun. Suceava, str. Castanilor, nr. 2, bl. 2, sc. A, ap. 17, et. 5 sau Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82,  următoarele documente:

 • Scrisoare de intenţie de a participa la licitaţie, la care se vor ataşa:
 • Dovada achitării caietului de sarcini în cuantum de 000 lei + TVA;

Plăţile se vor efectua în contul de lichidare: RO68RNCB0234020412160001 deschis la BCR S.A. Sucursala Suceava, având ca beneficiar S.C. Termica S.A. Suceava.

 • Dovada depunerii garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire la licitaţie (408.163 euro, la cursul BNR din ziua depunerii), în contul de lichidare: RO68RNCB0234020412160001 deschis la BCR S.A. Sucursala Suceava, având ca beneficiar C. Termica S.A. Suceava,
 • Dovada prezentării unei copii a autorizației valabile de mediu pentru activitatea de dezmembrare și a declarației pe proprie răspundere în acest sens, în conformitate cu pct. 109 alin. (5) lit. a din normele de aplicare a art. 331 „Masuri de simplificare” din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare,
 • Împuternicirea acordată persoanei care reprezintă participantul la licitaţie, dacă este cazul, semnată de reprezentantul legal al societăţii, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea procesului verbal de licitaţie, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului,
 • Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini,
 • Acordul de acceptare a caietului de sarcini şi a regulamentului de vânzare prevăzut în anexa 2 la Caietul de sarcini,
 • Acordul privind datele de contact pentru celeritatea procedurii prevăzut în anexa nr. 3 la Caietul de sarcini,
 • Declarație de consimțământ – Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare, prevăzut în anexa nr. 4 la Caietul de sarcini,
 • Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează:

Pentru persoanele juridice române:

 • Certificatul de înmatriculare eliberat de ORC – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul de înregistrare fiscală – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul constatator eliberat de ORC – în copie conformă cu originalul,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru persoanele juridice străine:

 • Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,
 • Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la licitaţia publică cu strigare cunoaşte limba română şi termenii specifici licitaţiei publice cu strigare sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

 • Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,

Pentru persoanele fizice române: Copie de pe actul de identitate,

Pentru persoanele fizice străine: Copie de pe paşaport.

 • Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute în caietul de sarcini conduce la eliminarea acestora de la licitaţie publică deschisă.
 • În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.
 • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice române, vor fi prezentate în original sau în copie conformă cu originalul.
 • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice străine, vor fi prezentate în copie, însoţită de traducerea în limba română, legalizată.
 • Pentru documentele solicitate în copie, la începutul şedinţei de licitaţie publică deschisă se vor prezenta originalele pentru conformitate.

Accesul direct la activele oferite la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe intenţia de vizitare prin fax la 0232/21.22.31, 0330-11.51.67 sau e-mail secretariat@insolventa.ro, mgainsolvency@yahoo.com .

       O persoană care a formulat şi semnat o scrisoare de intenţie de participare la licitaţie, recunoaşte că este de acord şi îşi însuşeşte condiţiile de participare prezentate în Regulamentul de vânzare, Caietul de sarcini, precum şi faptul că a vizionat bunul şi este de acord cu achiziţionarea bunului în stadiul în care se regăseşte acesta la data licitaţiei.

                 Bunurile se vând libere de sarcini.

 

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietul de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorilor judiciari MGA Insolvency S.P.R.L. sau Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 14.03.2023, ora 13.30, în baza unei cereri prealabile (24 de ore).

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de pe:

– pe site-ul SC Termica SA www.termicasv.ro, pe site-ul Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL – www.insolventa.ro, pe site-ul MGA Insolvency S.P.R.L. – www.mgainsolvency.ro,

şi la numerele de telefon:

SC Termica SA Suceava – fax 0230/25.70.66, tel. 0230/53.26.38, 0742/846.795;

Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL – 0232–243.864, 0755-132.471

MGA Insolvency S.P.R.L. – 0330-11.51.67.

 

            Lichidatori judiciari,

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.                                      MGA Insolvency S.P.R.L.

Asociat coordonator, Mititelu Corneliu                                               Asociat coordonator, Matei Teodor