ANUNȚ DE SUPRAOFERTARE

Se vinde proprietatea imobiliară aparținând societății MECANO FUC S.A., cu sediul în mun. Vaslui, str. Metalurgiei nr. 4, construcția C1, birou 9, jud. Vaslui, C.U.I. RO 842629, nr. de înreg.  Registrul Comerțului J37/748/1992, aflată în procedura de reorganizare judiciară, reprezentată prin administrator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. numit potrivit Încheierii de ședință nr. 16/F/29.06.2016, pronunţată de Tribunalul Vaslui, în dosarul nr. 1320/89/2016, ca urmare a aprobării în cadrul Adunării creditorilor din data de 09.09.2021 a unei oferte de cumpărare depusă pentru acest activ.

Activul este situat în mun. Vaslui, str. Metalurgiei nr. 4, construcția C1, birou 9, jud. Vaslui și reprezintă o parte din fostul amplasament al fabricii Mecanica S.A. Vaslui, fiind alcătuit din următoarele bunui imobile și mobile:

 • teren curți construcții cu suprafața de 706,54 mp, înscris în CF nr. 72767/VASLUI, nr. cad. 2512/1, împreună cu construcțiile: C1 – Cantina, cu suprafața construită de 507,92 mp și suprafața utilă de 538,56 mp și C2 – Magazie, cu suprafața construită de 60,32 mp și suprafața utilă de 55,49 mp.
 • teren curți contrucții cu suprafața de 508,71 mp, înscris în CF nr. 74905/Vaslui, nr. cad. 2514/3/1, împreună cu construcțiile: C4 Decantor, cu suprafața construită de 30,17 mp și Construcția C5 Rezervoare cu suprafața construită de 53,91 mp.
 • teren curți contrucții cu suprafața de 6.377,30 mp, înscris în CF nr. 74949/Vaslui, nr. cad. 2514/4/1 împreună cu construcțiile: C8 Cladire personal cu suprafața construită de 339,07 mp și suprafața utilă de 253,87 mp, C9 Magazie metalică cu suprafața construită de 70,44 mp și C10 Corp clădire Bascula cu suprafața construită de 17,09 mp;
 • cotă parte aferentă activelor ce fac obiectul ofertei din cota de ½ deținută de Mecano Fuc SA din terenul având categoria de folosință drum, cu suprafața totală ce 724,64 mp, înscris în CF nr. 71286/Vaslui, nr. cad. 2514/2/1/2.
 • cotă parte aferentă activelor ce fac obiectul ofertei din rețelele edilitare și din căilor de acces aferente.
 • mijloace circulante de natura aparatelor de masură și control, sculelor, dispozitivelor și verificatoarelor, echipamente tehnologice, conform descrierii din caietele de sarcini.

Persoanele interesate vor putea supraoferta pentru acest activ plecând de la preţul oferit de 582.470,16 lei, fără TVA, la care se va adaugă minim un pas de supraofertare.

În cazul imobilelor, regimul TVA va fi stabilit pentru fiecare număr cadastral în parte, livrarea se va face cu scutire de TVA și cu taxare inversă (în situația în care ambii parteneri sunt inregistrați în scopuri de T.V.A.), iar în cazul bunurilor mobile livrarea se va face cu T.V.A.

Cei interesați au șansa de a achiziționa această proprietate imobilară prin depunerea unei supraoferte de cumpărare pană în data de 21.10.2021, ora 16.00. Supraofertele primite după expirarea datei limită prevăzute în anunț vor fi descalificate.

Prețul de la care va incepe ședința de supraofertare va fi echivalentul celei mai mari dintre supraofertele depuse. Pasul de supraofertare este în cuantum de 5% (cinci %), din valoarea ofertei ințiale, în conformitate cu prevederile regulamentului de vânzare aprobat în cadrul Adunării Creditorilor din data de 09.09.2021 și reprezintă suma minimă ce va trebui adăugată ofertei de potențialul supraofertant faţă de oferta deja existentă.

Pentru a participa la procedură, ofertantul și supraofertanţii vor depune următoarele documente de participare la sediul administratorului judiciar din mun. Iaşi, str. Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iaşi, până la data limită anunţată:

 • Oferta financiară (care va include suma oferită, fără T.V.A. şi termenul de plată). Supraofertanții vor depune oferta cu respectarea pasului de supraofertare.
 • O declarație prin care să arate că, în interiorul termenului în care ofertantul/supraofertantul înțelege să își mențină oferta înaintată, oferta este irevocabilă,
 • Dovada achitării caietului de sarcini în valoare de 500,00 (la care se adaugă T.V.A.), în contul de lichidare nr. RO35BTRLRONCRT000U9509303 deschis la Banca Transilvania SA, având ca beneficiar S.C. Mecano Fuc S.A.,
 • Dovada depunerii garanţiei de participare în cuantum de 10% din prețul de pornire în contul de lichidare nr. RO35BTRLRONCRT000U9509303 deschis la Banca Transilvania SA, având ca beneficiar S.C. Mecano Fuc S.A.,
 • Pentru persoanele juridice: împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la procedura de supraofertare semnată de reprezentantul legal al societăţii, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea procesului verbal de supraofertare şi pentru semnarea peocesului verbal de adjudecare, dacă este cazul; în cazul în care contractul de vânzare-cumpătare în formă autentică urmează a fi încheiat de către o altă persoană decât reprezentantul legal al societății, acesta va prezenta notarului public și procura autentică specială;
 • Pentru persoanele fizice: persoana care reprezintă participantul la procedura de supraofertare trebuie să prezinte procura specială autentică pentru participarea la supraofertare, susținerea valabilității ofertei, semnarea procesului verbal, semnarea procesului verbal de adjudecare și semnarea contractului de vânzare, dacă este cazul, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului,
 • Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini,
 • Acordul de acceptare a caietului de sarcini, prevăzut în anexa nr. 2 la Caietul de sarcini,
 • Declarație cu privire la datele de contact ale ofertantului, conform anexei nr. 3 la caietul de sarcini;
 • Acordul de preluare a datelor cu caracter personal, prin acceptarea anexei nr. 4 la caietul de sarcini;
 • Declarație pe propria răspundere prin care ofertantul consimte că a luat la cunosțintă în întregime de clauzele și condițiile cuprinse în caietul de sarcini pe care le acceptă irevocabil și necondiționat și că a vizionat bunul oferit spre vânzare și înțelege să îl cumpere în starea în care se găsește, după principiul văzut plăcut sau înțelege să își asume în totalitate orice riscuri privind cumpărarea bunului fără o vizualizare prealabilă,
 • Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la procedura de vânzare, după cum urmează:

Pentru persoanele juridice române:

– Certificatul de înmatriculare eliberat de ORC – în copie conformă cu originalul,

– Certificatul de înregistrare fiscală – în copie conformă cu originalul,

– Certificatul constatator eliberat de ORC – în copie conformă cu originalul,

– Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment,

– Dovada că semnatarul ofertei/supraofertei este reprezentantul legal al societății sau dovada mandatului special în cazul în care oferta/supraoferta nu este semnată de reprezentantul legal al societății.

Pentru persoanele juridice străine:

– Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,

– Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante cunoaşte limba română şi termenii specifici sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,

– Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

– Dovada că semnatarul ofertei/supraofertei este reprezentantul legal al societății sau dovada mandatului special în cazul în care oferta/supraoferta nu este semnată de reprezentantul legal al societății.

Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

– Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,

– Declarație pe proprie răspundere că nu se află în insolvență,

Pentru persoanele fizice române:

– Copie de pe actul de identitate,

-Declarație pe proprie răspundere că nu se află în insolvență,

Pentru persoanele fizice străine: Copie de pe paşaport.

Documentele depuse de ofertant și supraofertanți precum și supraofertele vor fi depuse într-un plic închis şi sigilat ce va conţine documentele de participare mai sus menţionate.

Plicul va menţiona în mod obligatoriu şi limitativ numele/denumirea ofertantului/supraofertantului, adresa domiciliului/sediului social al ofertantului/supraofertantului, societatea pentru care se depune oferta, precum şi menţiunea „a nu se dechide până la data de 21.10.2021, ora 16.00”.

Toate documentele de participare vor fi depuse în limba română, în original sau în copie conformă cu originalul, după caz, opisate, îndosariate în dosare cu şină, toate paginile fiind numerotate consecutiv începând de la nr. 1, semnate şi ştampilate (în cazul persoanelor juridice) de ofertant/supraofertant. Toate documentele traduse din una sau mai multe limbi străine vor fi traduceri autorizate, supralegalizate de un notar public român şi însoţite de copii legalizate ale documentelor în limba străină după care au fost traduse.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul administratorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, până pe data de 21.10.2021, ora 16.00, în baza unei cereri prealabile la care se anexează dovada achitării contravalorii caietului de sarcini.

    Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: fax- 232-212.231, tel. 0232-243.864, 0755-132.471, 0757-544.544.