Se vinde proprietatea imobiliară aparținând societății MECANO FUC S.A., cu sediul în mun. Vaslui, str. Metalurgiei nr. 4, construcția C1, birou 9, jud. Vaslui, C.U.I. RO 842629, nr. de înreg.  Registrul Comerțului J37/748/1992, aflată în procedura de faliment, reprezentată prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. numit potrivit Sentinței civile nr. 89 din data de 20.04.2022 de către Tribunalul Vaslui, în dosarul nr. 1320/89/2016, ca urmare a aprobării în cadrul Adunării creditorilor din data de 08.07.2022, ora 12.00, a unei oferte de cumpărare depusă pentru acest activ.

Activul este situat în mun. Vaslui, str. Metalurgiei nr. 4, construcția C1, birou 9, jud. Vaslui și reprezintă o parte din fostul amplasament al fabricii Mecanica S.A. Vaslui, fiind alcătuit din următoarele bunuri imobile:

Activul nr. 1 – PROPRIETATE IMOBILIARĂ INDUSTRIALĂ – teren intravilan, CC deținut în indiviziune (aferent spațiilor industriale si administrative) cu suprafața totală de 3.913,70 mp și teren în indiviziune aferent căilor de acces, spații industriale cu suprafața utilă de 3.343,80 mp și spații administrative cu suprafata utilă de 710,90 mp, cabină poartă C2, format din:

CF 84569-C1-U1, nr. cad. 84569-C1-U1 include SPATII PARTER corp C1 cu Su=3.343,8 mp, cota parte indiviza din parti comune 17% si cota parte din teren cu S=3.202,8 mp

– CORP C2 CABINA POARTA cu suprafata construita de 26MP, inscris in Cartea Funciara 84570 UAT VASLUI, nr. cad. 84570

CF 84569-C1-U2, nr. cad. 84569-C1-U2 include SPATII PARTER+ETAJ 1 corp C1 cu Su=742,2 mp, cota parte indiviza din parti comune 4% si cota parte din teren cu S=710,9 mp

– COTA PARTE de 14,77% din căile de acces comune,  din unitatea de alimentare cu eneregie electrică, rețea electrică, împrejmuire, conducte alimentare apă,  rețea alimentare apă, rețea canalizare și de 20,71 % din rețeaua de termoficare și platformă betonată.

Activul nr. 2 – PROPRIETATE IMOBILIARA INDUSTRIALA – teren intravilan, CC detinut in indiviziune (aferent spatiilor industriale si administrative) cu suprafata totala de 8.745,5 mp si teren in indiviziune aferent cailor de acces, SPATII INDUSTRIALE si SPATII ADMINISTRATIVE cu suprafata utile de 9.130,60 mp, format din:

CF 84569-C1-U3, nr. cad. 84569-C1-U3 include SPATII PARTER+ETAJ 1 corp C1 cu Su=9.130,6 mp, cota parte indiviza din parti comune 46% si cota parte din teren cu S=8.745,5 mp

– COTA PARTE de 33,01% din căile de acces comune,  din unitatea de alimentare cu eneregie electrică, rețea electrică, împrejmuire, conducte alimentare apă,  rețea alimentare apă, rețea canalizare și de 46,27 % din rețeaua de termoficare și platformă betonată.

Activul nr. 3 – PROPRIETATE IMOBILIARA INDUSTRIALA – teren intravilan, CC detinut in indiviziune (aferent spatiilor industriale si administrative) cu suprafata totala de 6.240,80 mp si teren in indiviziune aferent cailor de acces, SPATII INDUSTRIALE cu suprafata utila de 5.726,6 mp si SPATII ADMINISTRATIVE cu suprafata utile de 594,1 mp, format din:

CF 84569-C1-U4, nr. cad. 84569-C1-U4 include SPATII PARTER corp C1 cu Su=5.726,6 mp, cota parte indiviza din parti comune 29% si cota parte din teren cu S=5.485,1 mp

CF 84569-C1-U5, nr. cad. 84569-C1-U5 include SPATII PARTER+ETAJ 1 corp C1 cu Su=594,1 mp (fara incaperile nr. 15 (parter) si nr. 15, 16 si 17 (Etaj) care seservesc UNITATEA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA), cota parte indiviza din parti comune 4% si cota parte din teren cu S=755,7 mp

– COTA PARTE de 23,56% din căile de acces comune,  din unitatea de alimentare cu eneregie electrică, rețea electrică, împrejmuire, conducte alimentare apă,  rețea alimentare apă, rețea canalizare și de 33,02 % din rețeaua de termoficare și platformă betonată.

 

Persoanele interesate vor putea supraoferta pentru acest activ plecând de la preţul oferit de 2.200.000 lei, fără TVA, la care se va adaugă minim un pas de supraofertare. În cazul imobilelor, regimul TVA va fi stabilit pentru fiecare număr cadastral în parte, livrarea se va face cu scutire de TVA și cu taxare inversă (în situația în care ambii parteneri sunt inregistrați în scopuri de T.V.A.).

Cei interesați au șansa de a achiziționa această proprietate imobilară prin depunerea unei supraoferte de cumpărare pană în data de 12.08.2022, ora 16.00. Supraofertele primite după expirarea datei limită prevăzute în anunț vor fi descalificate.

Prețul de la care va incepe ședința de supraofertare va fi echivalentul celei mai mari dintre supraofertele depuse. Pasul de supraofertare este în cuantum de 5% (cinci %), din valoarea ofertei ințiale, în conformitate cu prevederile regulamentului de vânzare aprobat în cadrul Adunării Creditorilor din data de 08.07.2022 și reprezintă suma minimă ce va trebui adăugată ofertei de potențialul supraofertant faţă de oferta deja existentă.

Pentru a participa la procedură, ofertantul și supraofertanţii vor depune următoarele documente de participare la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, str. Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iaşi, până la data limită anunţată:

 • Oferta financiară (care va include suma oferită, fără T.V.A. şi termenul de plată). Supraofertanții vor depune oferta cu respectarea pasului de supraofertare.
 • O declarație prin care să arate că, în interiorul termenului în care ofertantul/supraofertantul înțelege să își mențină oferta înaintată, oferta este irevocabilă,
 • Dovada achitării caietului de sarcini în valoare de 4.000,00 lei (la care se adaugă T.V.A.), în contul de lichidare nr. RO35BTRLRONCRT000U9509303 deschis la Banca Transilvania SA, având ca beneficiar C. Mecano Fuc S.A.,
 • Dovada depunerii garanţiei de participare în cuantum de 10% din prețul de pornire în contul de lichidare RO35BTRLRONCRT000U9509303 deschis la Banca Transilvania SA, având ca beneficiar S.C. Mecano Fuc S.A.,
 • Pentru persoanele juridice: împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la procedura de supraofertare semnată de reprezentantul legal al societăţii, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea procesului verbal de supraofertare şi pentru semnarea peocesului verbal de adjudecare, dacă este cazul; în cazul în care contractul de vânzare-cumpătare în formă autentică urmează a fi încheiat de către o altă persoană decât reprezentantul legal al societății, acesta va prezenta notarului public și procura autentică specială;
 • Pentru persoanele fizice: persoana care reprezintă participantul la procedura de supraofertare trebuie să prezinte procura specială autentică pentru participarea la supraofertare, susținerea valabilității ofertei, semnarea procesului verbal, semnarea procesului verbal de adjudecare și semnarea contractului de vânzare, dacă este cazul, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului,
 • Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini,
 • Acordul de acceptare a caietului de sarcini, prevăzut în anexa nr. 2 la Caietul de sarcini,
 • Declarație cu privire la datele de contact ale ofertantului, conform anexei nr. 3 la caietul de sarcini;
 • Acordul de preluare a datelor cu caracter personal, prin acceptarea anexei nr. 4 la caietul de sarcini;
 • Declarație pe propria răspundere prin care ofertantul consimte că a luat la cunosțintă în întregime de clauzele și condițiile cuprinse în caietul de sarcini pe care le acceptă irevocabil și necondiționat și că a vizionat bunul oferit spre vânzare și înțelege să îl cumpere în starea în care se găsește, după principiul văzut plăcut sau înțelege să își asume în totalitate orice riscuri privind cumpărarea bunului fără o vizualizare prealabilă,
 • Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la procedura de vânzare, după cum urmează:

Pentru persoanele juridice române:

– Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,

– Certificatul de înregistrare fiscală – în copie conformă cu originalul,

– Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,

– Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment,

– Dovada că semnatarul ofertei/supraofertei este reprezentantul legal al societății sau dovada mandatului special în cazul în care oferta/supraoferta nu este semnată de reprezentantul legal al societății.

Pentru persoanele juridice străine:

– Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,

– Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante cunoaşte limba română şi termenii specifici sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,

– Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

– Dovada că semnatarul ofertei/supraofertei este reprezentantul legal al societății sau dovada mandatului special în cazul în care oferta/supraoferta nu este semnată de reprezentantul legal al societății.

Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

– Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,

– Declarație pe proprie răspundere că nu se află în insolvență,

Pentru persoanele fizice române:

– Copie de pe actul de identitate,

– Declarație pe proprie răspundere că nu se află în insolvență,

Pentru persoanele fizice străine: Copie de pe paşaport.

Documentele depuse de ofertant și supraofertanți precum și supraofertele vor fi depuse într-un plic închis şi sigilat ce va conţine documentele de participare mai sus menţionate.

Plicul va menţiona în mod obligatoriu şi limitativ numele/denumirea ofertantului/supraofertantului, adresa domiciliului/sediului social al ofertantului/supraofertantului, societatea pentru care se depune oferta, precum şi menţiunea „a nu se dechide până la data de 12.08.2022, ora 16.00”.

Toate documentele de participare vor fi depuse în limba română, în original sau în copie conformă cu originalul, după caz, opisate, îndosariate în dosare cu şină, toate paginile fiind numerotate consecutiv începând de la nr. 1, semnate şi ştampilate (în cazul persoanelor juridice) de ofertant/supraofertant.

Toate documentele traduse din una sau mai multe limbi străine vor fi traduceri autorizate, supralegalizate de un notar public român şi însoţite de copii legalizate ale documentelor în limba străină după care au fost traduse.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, până pe data de 12.08.2022, ora 16.00, în baza unei cereri prealabile la care se anexează dovada achitării contravalorii caietului de sarcini.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: tel. 0232-243.864, 0755-132.471.

 

Lichidator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Asociat coordonator, Mititelu Corneliu