Dosar nr. 453/99/2019

Debitor: S.C. GENERAL DISTRIBUTION & TRADE S.R.L. IASI

<< în faliment >> << in bankruptcy >> << en faillite >>

Nr. de înreg. O.R.C. J22 /1820 /2014; C.U.I. RO 33862649

 

ANUNŢ DE VÂNZARE

Referință internă: 60/M.R.L./2020

GENERAL DISTRIBUTION & TRADE S.R.L. cu sediul social în mun. Iași,  Şos. Iaşi – Ungheni   2V,  camera 23, jud. Iași, C.U.I., 33862649, nr. de înreg. O.R.C.  J22/1820 /2014, prin administrator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., numită potrivit Hotărârii nr. 39/2021 din data de 02.02.2021 pronunțată de Tribunalul Iași în dosarul nr. 453/99/2019, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în data de 11.02.2022, ora 12.00, a următorului activ:

 

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 10.02.2022 ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi.

LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL ADMINISTRATORULUI JUDICIAR DIN mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82,  jud. Iaşi, PE DATA DE 11.02.2022, ORA 12.00 ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 85/2014 PRIVIND procedurile de preveNire a insolvenței și de insolvență şi ale regulamentului de vânzare aprobat de adunarea creditorilor.

Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să depună la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, până la data de 10.02.2022, ora 12.00, următoarele documente:

 • Scrisoare de intenţie de a participa la licitaţie (în care să fie menţionat bunul pentru care urmează să se liciteze), la care se vor ataşa:
 • Dovada achitării caietului de sarcini în cuantum de 5.000,00 lei (fără T.V.A.), respectiv 5.950,00 lei, în contul de lichidare având ca beneficiar societatea General Distribution & Trade S.R.L.
 • Dovada depunerii garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei în contul de lichidare având ca beneficiar societatea GENERAL DISTRIBUTION & TRADE S.R.L.,
 • Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini,
 • Acordul de acceptare a caietului de sarcini și a regulamentului de vânzare prevăzut în anexa nr. 2 la Caietul de sarcini,
 • Declarație cu privire la datele de contact ale ofertantului, conform anexei nr. 3 la caietul de sarcini;
 • Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, prin acceptarea anexei nr. 4 la caietul de sarcini;
 • Declarație pe proprie răspundere prin care ofertantul consimte că a luat la cunoștință în întregime de clauzele și condițiile cuprinse în caietul de sarcini pe care le acceptă irevocabil și necondiționat și că a vizionat bunul oferit spre vânzare și înțelege să îl cumpere în starea în care se găsește, după principiul văzut-plăcut sau înțelege să-și asume în totalitate orice riscuri privind cumpărarea bunului fără o vizualizare prealabilă;
 • Declarație pe proprie răspundere prin care ofertantul care intenționează să achite prețul prin credit bancar, consimte că este de acord să piardă garanția de participare la licitație în situația în care, indiferent de motive, instituția de credit nu mai acordă creditul bancar adjudecatarului,
 • Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează:
 • Pentru persoanele juridice române:
  • împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la licitaţie semnată de reprezentantul legal al societăţii, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea procesului verbal de licitaţie şi pentru semnarea procesului verbal de adjudecare, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului,;
  • Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
  • Certificatul de înregistrare fiscală – în copie conformă cu originalul,
  • Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
  • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.
 • Pentru persoanele juridice străine:
  • Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,
  • Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la licitaţia publică cu strigare cunoaşte limba română şi termenii specifici licitaţiei publice cu strigare sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,
  • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.
 • Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:
  • Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,
  • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în insolvență
 • Pentru persoanele fizice române:
  • Copie de pe actul de identitate,
  • Persoana care reprezintă participantul la licitaţie trebuie să prezinte procura specială autentică pentru participarea la licitație, susținerea valabilității oferte, semnarea procesului verbal de licitație și semnarea procesului verbal de adjudecare, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului,
 • Pentru persoanele fizice străine:
  • Copie de pe paşaport.
  • Declaraţie pe propria răspundere că participantul la licitaţia publică cu strigare cunoaşte limba română şi termenii specifici licitaţiei publice cu strigare sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,
  • Persoana care reprezintă participantul la licitaţie trebuie să prezinte procura specială autentică pentru participarea la licitație, susținerea valabilității oferte, semnarea procesului verbal de licitație și semnarea procesului verbal de adjudecare, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului,

 

 • Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute în caietul de sarcini conduce la eliminarea acestora de la licitaţie publică deschisă.
 • În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.
 • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice române, vor fi prezentate în original sau în copie conformă cu originalul.
 • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice străine, vor fi prezentate în copie, însoţită de traducerea în limba română, legalizată.
 • Pentru documentele solicitate în copie, la începutul şedinţei de licitaţie publică deschisă se vor prezenta originalele pentru conformitate.

 

Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232-21.22.31 sau e-mail secretariat@insolventa.ro intenţia de vizitare.

 

O persoană care a formulat şi semnat o scrisoare de intenţie de participare la licitaţie, recunoaşte că este de acord şi îşi însuşeşte condiţiile de participare prezentate în Regulamentul de vânzare, Caietul de sarcini, precum şi faptul că a vizionat bunul şi este de acord cu achiziţionarea bunului în stadiul în care se regăseşte acesta la data licitaţiei.

Nu sunt acceptaţi la licitaţie ofertanţii care au datorii neonorate faţă de societatea debitoare.

Cei interesaţi pot efectua în baza unei programări prealabile (48 de ore), pe cheltuială proprie, o expertiză a activelor și pot obţine relaţii suplimentare şi informaţii despre acestea de la Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. la telefoanele: 0232-243.864, 0755 132 473.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 10.02.2022, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore).

Bunurile se vând libere de sarcini.

Relaţii suplimentare se pot obţine la:

Lichidator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Asociat coordonator, Mititelu Corneliu