Dosar nr. 5528/86/2016

Debitor: S.C. BARNAR GRUP S.R.L. HOLDA-BROȘTENI, SUCEAVA

<<în faliment >> << in bankruptcy >> << en faillite >>

Nr. de înreg. O.R.C. J33/299/2008,

C.U.I. RO 23279681

 

ANUNŢ DE VÂNZARE

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82,  în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. BARNAR GRUP S.R.L., cu sediul în Sat Holda, oraș Broșteni, nr. 43, cătun Barnar, camera 2, jud. Suceava, C.U.I. RO 23279681, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J 33/299/2008, numit potrivit Încheierii de ședință nr. 393/2017 din data de 30.06.2017, pronunţată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr. 5528/86/2016, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la data de 17.12.2021, ora 11.00, a următorelor active:

Activ 18

Proprietate imobiliară formată din 2 parcele de teren extravilan, neproductiv, amplasat în oraș Broșteni, jud. Suceava, compus din:

– Teren extravilan, neproductiv (ocupat de haldă de steril) cu suprafață de 2656 mp., înscris în Cartea Funciară 32673 UAT Broșteni, cu nr. cad. 32673, are deschidere la DJ177 de 52 m, cu forma de regulată.
– Teren extravilan, neproductiv (ocupat de haldă de steril) cu suprafața de 1852 mp., înscris în Cartea Funciară 32670 UAT Broșteni, cu nr. cad. 32670 are deschidere la DJ177 de 45 m, cu forma de regulată.
Accesul din DJ 177 (drum asfaltat cu o bandă de sens) nu poate fi realizată din cauza zidului de sprijun aflat la limita parcelelor de teren.
Parcelele de teren sunt ocupate de Halda de Steril.
Zona nu dispune de rețea alimentare energie electrică.

Valoare de piață stabilită de evaluator (lei, fără T.V.A.*): 9.200,00 lei

Valoare de pornire licitație (lei, fără T.V.A.*): 9.200,00 lei

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 16.12.2021, ora 11.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași.

LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL LICHIDATORULUI JUDICIAR DIN mun. iași, aleea nicolina, nr. 82, jud. iași, PE DATA DE 17.12.2021, ORA 11.00 ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 85/2014 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENŢEI şi ale regulamentului de vânzare aprobat de adunarea creditorilor din data de 03.12.2021.

Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să depună la sediul lichidatorului judiciar din Iași, aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, până la data de 16.12.2021, ora 11.00, următoarele documente:

 • Scrisoare de intenţie de a participa la licitaţie (în care să fie menţionat bunul pentru care urmează să se liciteze), la care se vor ataşa:

– Dovada achitării caietului de sarcini în cuantum de: 200,00 lei fără T.V.A. respectiv 238,00 lei (T.V.A. inclus) în contul de lichidare nr. RO53 BTRL RONC RT02 8098 8303, având ca beneficiar Barnar Grup S.R.L. Holda-Broșteni, Suceava;

– Dovada depunerii garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei în contul de lichidare nr. RO53 BTRL RONC RT02 8098 8303, având ca beneficiar Barnar Grup S.R.L. Holda-Broșteni, Suceava;

– Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament de vânzare și la caietul de sarcini,

– Acordul de acceptare a caietului de sarcini și a regulamentului de vânzare prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament de vânzare și la caietul de sarcini,

– Declarație cu privire la datele de contact ale ofertantului, conform anexei nr. 3 la prezentul regulament de vânzare și la caietul de sarcini;

– Declarație de consimțământ – Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice, prevăzută în anexa nr. 4 la Caietul de sarcini,

 • Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează:

Pentru persoanele juridice române:

 • Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul de înregistrare fiscală – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru persoanele juridice străine:

 • Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,
 • Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la licitaţia publică cu strigare cunoaşte limba română şi termenii specifici licitaţiei publice cu strigare sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

 • Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,

Pentru persoanele fizice române:

 • Copie de pe actul de identitate,

Pentru persoanele fizice străine:

 • Copie de pe paşaport.
  • Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute în caietul de sarcini conduce la eliminarea acestora de la licitaţie publică deschisă.
  • În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.
  • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice române, vor fi prezentate în original sau în copie conformă cu originalul.
  • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice străine, vor fi prezentate în copie, însoţită de traducerea în limba română, legalizată.
  • Pentru documentele solicitate în copie, la începutul şedinţei de licitaţie publică deschisă se vor prezenta originalele pentru conformitate.

Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232-21.22.31 sau e-mail vanzari@insolventa.ro intenţia de vizitare.

O persoană care a formulat şi semnat o scrisoare de intenţie de participare la licitaţie, recunoaşte că este de acord şi îşi însuşeşte condiţiile de participare prezentate în Regulamentul de vânzare, Caietul de sarcini, precum şi faptul că a vizionat bunul şi este de acord cu achiziţionarea bunului în stadiul în care se regăseşte acesta la data licitaţiei.

Nu sunt acceptaţi la licitaţie ofertanţii care au datorii neonorate faţă de societatea debitoare.

Vânzarea se va face pentru active având la bază principiul “văzut-plăcut”, fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse.

Componenţa şi descrierea activului scos la vânzare este cuprinsă în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 16.12.2021, ora 11.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore de la primirea dovezii de achitare).

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele:

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.:  tel: 0755-132.475; 0757.545.545; 0232 – 243.864, fax: 0232-212.231  e-mail: vanzari@insolventa.ro.

 

Lichidator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Asociat coordonator, Corneliu Mititelu