Subscrisa Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. CDR Group S.R.L. Iaşi cu sediul social în în mun. Iaşi, str. Cucu, nr. 17, bl. 302, sc. A, et. 4, ap. 15, jud. Iași, C.U.I. RO14791932, nr. de înreg. O.R.C. J22/1414/2008, potrivit Sentinţei nr. 667/08.04.2015, pronunţată de Tribunalul Iaşi, secţia II Civilă – Faliment, în dosarul 5974/99/2013 (309/2013), vă invită să depuneţi ofertă pentru angajarea unei firme specializate în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare în conformitate cu Standardele de Evaluare A.N.E.V.A.R. pentru bunurile proprietatea societății debitoare S.C. CDR Group S.R.L., până la data de 08.11.2017, ora 16:00. 

Deschiderea ofertelor se va face pe data de 09.11.2017.

Plata se va efectua ulterior valorificării bunurilor din patrimoniul S.C CDR Group S.R.L.

Solicităm ca oferta dvs. să conţină următoarele elemente obligatorii: preţ, termen de execuţie, modalităţi şi termene de plată, cu mențiunea ca plata serviciilor prestate se va putea efectua după valorificarea bunurilor ce trebuie evaluate.

Solicităm, de asemenea, anexat ofertei dvs. și:

a) certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (unde este cazul);

b) legitimația/autorizația de membru A.N.E.V.A.R. valabilă pentru anul 2017 din care să rezulte calitatea de evaluator autorizat în specializările: evaluări bunuri imobile și evaluări bunuri mobile;

c) polița de asigurare profesională atât pentru membrul corporativ cât și pentru membrii titulari.

d) angajament de execuție a lucrării în termen de 30 de zile calendaristice de la predarea documentației;

e) angajament de acceptare a plății onorariului pe măsura valorificării bunurilor din patrimoniul debitoarei.

Menţionăm că oferta dvs. este necesară în vederea efectuării unei selecţii de oferte în scopul desemnării societăţii care va întocmi lucrarea de evaluare a bunurilor aflate în proprietatea societăţii debitoare.

Relaţii suplimentare la tel 0232/24.38.64.