Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. CRYSSAND S.R.L.  Vaslui, cu sediul social în mun. Vaslui, str. Castanilor, nr. 204, jud. Vaslui, C.U.I. 24101924, nr. de înreg. O.R.C. J37/478/2008, potrivit Sentinţei nr. 859/2013 din data de 02.10.2013, pronunţată de Tribunalul Vaslui – Secţia Civilă, în dosarul nr. 4262/89/2012, vă invită să depuneţi ofertă pentru angajarea unei firme specializate în vederea întocmirii raportului de evaluare în conformitate cu Standardele de Evaluare A.N.E.V.A.R. pentru bunul imobil proprietatea societății debitoare S.C. Cryssand S.R.L., până la data de 17.11.2017, ora 16:00.

Deschiderea ofertelor se va face pe data de 20.11.2017.

Plata se va efectua ulterior valorificării bunului din patrimoniul S.C Cryssand S.R.L.

Solicităm ca oferta dvs. să conţină următoarele elemente obligatorii: preţ, termen de execuţie, modalităţi şi termene de plată, cu mențiunea ca plata serviciilor prestate se va putea efectua după valorificarea bunului ce trebuie evaluat.

Solicităm, de asemenea, anexat ofertei dvs. și:
a) certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (unde este cazul);
b) legitimația/autorizația de membru A.N.E.V.A.R. valabilă pentru anul 2017 din care să rezulte calitatea de evaluator autorizat în specializările: evaluări bunuri imobile și evaluări bunuri mobile;
c) polița de asigurare profesională atât pentru membrul corporativ cât și pentru membrii titulari.
d) angajament de execuție a lucrării în termen de 30 de zile calendaristice de la predarea documentației;
e) angajament de acceptare a plății onorariului pe măsura valorificării bunurilor din patrimoniul debitoarei.

Menţionăm că oferta dvs. este necesară în vederea efectuării unei selecţii de oferte în scopul desemnării societăţii care va întocmi lucrarea de evaluare a bunului aflat în proprietatea societăţii debitoare.

Relaţii suplimentare la tel 0232/24.38.64.