Dosar nr. 2564/120/2021

Debitor: AGRICANTUS S.R.L., Mănăstirea-Dâmbovița

<< în insolvență >><<in insolvency>><< en procedure collective>>

Nr. de inreg. ORC: J15/268/2014

CUI:RO 14703159

Anunț selecție firmă specializată în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare  

 

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. cu sediul în municipiul Iași, str. Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, având CIF RO15047672, înregistrată în Registrul Societăților Profesionale sub nr. 0120 din 31.13.2006, în calitate de administrator judiciar al societății AGRICANTUS S.R.L., cu sediul social în Sat Mănăstirea, Comuna Crevedia, Șoseaua București-Târgoviște, nr. 232B, Jud. Dâmbovița, C.U.I RO 14703159, nr. de înreg. O.R.C.  J15/268/2014, desemnată prin Încheierea din data de 05.07.2021, pronunţată de Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 2564/120/2021, vă invită să depuneţi, la sediul administratorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr 82,  jud. Iași, până la data de 25.08.2021, ora 14.00, ofertă pentru angajarea unei firme specializate în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare în conformitate cu Standardele de Evaluare ale A.N.E.V.A.R. pentru bunurile proprietatea societății debitoare AGRICANTUS S.R.L.

Condiții de fond: Solicităm ca oferta dvs. să conțină următoarele elemente obligatorii:

– onorariul solicitat (lei, fără T.V.A.),

– oferta dvs. trebuie să fie însoțită în mod obligatoriu de dovada că persoana este membru titular și corporativ ANEVAR, certificatele de atestare din care să reiasă că sunteți calificat și atestat  în vederea efectuării acestei lucrări, dovada poliței de asigurare profesională pentru membrii titulari și corporativi, dovada legitimațiilor ANEVAR pentru anul în curs pentru specializarea EPI și EBM

Condiții de formă: Oferta va fi depusă la sediul Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82,  jud. Iași, într-un plic închis şi sigilat  prin aplicarea ștampilei ofertantului, ce va conţine documentele de participare mai sus menţionate. Plicul va menţiona în mod obligatoriu şi limitativ numele/denumirea ofertantului, adresa domiciliului/sediului social al ofertantului, societatea pentru care se depune oferta, precum şi menţiunea „a nu se dechide înainte de data de 25.08.2021, ora 14.00.

Termen de execuție: 15 zile de la data predării actelor.

Criterii de selectare:

  • Cel mai mic preț ofertat.

Va fi descalificată automat orice ofertă care nu conţine toate documentele sus-menţionate ori nu îndeplineşte cerinţele de formă și fond menționate anterior.

Administrator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Asociat coordonator, Mititelu Corneliu