Dosar nr. 2467/40/2018
Debitor: S.C. Tehnic-Asist S.R.L. Sat Cătămăreşti-Deal, Comuna Mihai Eminescu
<<în reorganizare judiciară>> <<in judicial reorganisation>> <<en redressement>>
Nr. de înreg. O.R.C. J07/342/1997, C.U.I. RO 9871750

 

ANUNȚ SUPRAOFERTARE

ACTIV DENUMIT FREZA RECICLATOR MARCA WIRTGEN, MODEL W2200CR

 

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. Tehnic-Asist S.R.L., numit potrivit Încheierii nr. 299/20.11.2018 pronunţată de Tribunalul Botoșani, în dosarul nr. 2467/40/2018, aduce la cunoștiința tuturor celor interesați că:

Urmare a unei oferte de cumpărare la preţul de 600.000,00 euro + TVA, adunarea creditorilor  debitoarei S.C. Tehnic-Asist S.R.L., în reorganizare, în ședința din data de 10.05.2022, ora 13.00, a aprobat valorificarea următorului activ: FREZA RECICLATOR MARCA WIRTGEN, MODEL W2200CR, ORIGINE UE, AN FABRICATIE 2016, SERIE SASIU 08210763, ore funcționare 1935, prin negociere directă cu supraofertare, începând de la oferta primită, respectiv de la 600.000,00 euro + T.V.A.,  la care se va adăuga minim un pas de supraofertare.

Vânzarea se va face cu T.V.A. Pentru livrările de bunuri mobile se va aplica taxarea T.V.A.

A. Termene stabilite în procedura de supraofertare

Cei interesați, au șansa de a achiziționa bunul anterior menționat, prin depunerea unei supraoferte de cumpărare, în plic închis și sigilat, până în data de 25.05.2022, ora 12.00. Documentele necesare și obligatorii în vederea participării la procedura de supraofertare sunt prezentate la punctul B., din prezentul anunț.

La data și ora limită de depunere a documentelor necesare participării la procedura de vânzare prin supraofertare respectiv 25.05.2022, ora 12.00, administratorul judiciar va întocmi un proces verbal de constatare în care va indica numărul  supraofertelor depuse, și va proceda la afișarea acestuia la ora 13.00.

În termen de maxim o oră (respectiv ora 14.00) de la data întocmirii procesului verbal de constatare, la sediul administratorului judiciar, se vor deschide, centraliza și analiza plicul ofertantului și toate eventualele supraoferte, urmând a se întocmi o lista a ofertanţilor acceptaţi.  Toţi cei care au depus oferte financiare vor avea dreptul de a asista la deschiderea plicurilor și trebuie să facă dovada calității de reprezentant al ofertantului/supraofertantului.

Ofertanții declarați acceptați sunt invitați să participe la ședința de supraofertare, începând cu ora 15.00, (25.05.2022, ora 15.00) la sediul administratorului judiciar.

În cadrul acestei ședințe li se va comunica prețul de la care va începe ședința de supraofertare (cea mai mare dintre ofertele primite și declarată valabila), precum și pasul de supraofertare ( 5% din prețul de pornire).

Termen limită de plată, până la care adjudecatarul ar trebui să achite diferența de preț până la valoarea de adjudecare a activului, este data de 30.05.2022.

 

Atenție! Toţi cei care au depus ofertă/supraoferte financiare și se prezintă la deschiderea plicurilor precum și la ședința de supraofertare, trebuie să facă dovada calității de reprezentant al ofertantului/supraofertantului.

 

Prețul de la care va începe ședința de supraofertare va fi echivalentul celei mai mari dintre supraofertele depuse.

Pasul de supraofertare este în cuantum de 5% (cinci %), respectiv 30.000,00 euro, fără TVA, din valoarea ofertei pentru bunul FREZA RECICLATOR MARCA WIRTGEN, MODEL 2200 CR, ORIGINE UE, AN FABRICATIE 2016, SERIE SASIU 08210763, în conformitate cu prevederile regulamentului de vânzare aprobat în cadrul Adunării Creditorilor din data de 10.05.2022, ora 13.00 și reprezintă suma minimă ce va trebui adăugată ofertei de potențialul supraofertant faţă de oferta deja existentă.

 

B. Documentele necesare și obligatorii în vederea participării la procedura de supraofertare

Pentru a participa la procedura de supraofertare, ofertantul și supraofertanţii vor depune la sediul administratorului judiciar din mun. Iași. Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, următoarele documente de participare:

 1. Oferta financiară (care va include suma oferită, fără T.V.A. şi termenul de plată, respectiv 30.05.2022;
 2. Dovada depunerii de către supraofertanți a garanţiei de participare la procedura de vânzare, în valoare de 10% din oferta inițială aprobată de către adunarea creditorilor, în contul de lichidare al C. Tehnic Asist S.R.L.;
 3. Dovada achitării caietului de sarcini, în cuantum de 5.000,00 lei + TVA în contul de lichidare al C. Tehnic Asist S.R.L.;

 

 1. Pentru persoanele juridice: împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la procedura de supraofertare semnată de reprezentantul legal al societăţii, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea procesului verbal şi pentru semnarea procesului verbal de adjudecare, dacă este cazul;

 

Pentru persoanele fizice: persoana care reprezintă participantul la procedura de supraofertare trebuie să prezinte procura specială autentică pentru participarea la supraofertare, susținerea valabilității oferte, semnarea procesului verbal, semnarea procesului verbal de adjudecare și semnarea contractului de vânzare, dacă este cazul, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului,

 1. Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini;
 2. Acordul de acceptare a caietului de sarcini și a regulamentului de vânzare prevăzut în anexa nr. 2 la Caietul de sarcini;
 3. Declarație cu privire la datele de contact ale ofertantului, conform anexei nr. 3 la caietul de sarcini;
 4. Acordul de preluare a datelor cu caracter personal, prin acceptarea anexei nr. 4 la caietul de sarcini;
 5. Declarație pe proprie răspundere prin care ofertantul consimte că a luat la cunoștință în întregime de clauzele și condițiile cuprinse în caietul de sarcini pe care le acceptă irevocabil și necondiționat și că a vizionat bunul oferit spre vânzare și înțelege să îl cumpere în starea în care se găsește, după principiul văzut-plăcut sau înțelege să-și asume în totalitate orice riscuri privind cumpărarea bunului fără o vizualizare prealabilă;
 6. Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la procedura de supraofertare, după cum urmează:

Pentru persoanele juridice române:

 • Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul de înregistrare fiscală – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment,
 • Dovada că semnatarul ofertei/supraofertei este reprezentantul legal al societății sau dovada mandatului special în cazul în care oferta/supraoferta nu este semnată de reprezentantul legal al societății.

Pentru persoanele juridice străine:

 • Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,
 • Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la ședința de supraofertare cunoaşte limba română şi termenii specifici acesteia sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.
 • Dovada că semnatarul ofertei/supraofertei este reprezentantul legal al societății sau dovada mandatului special în cazul în care oferta/supraoferta nu este semnată de reprezentantul legal al societății.

Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

 • Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,
 • Declarație pe proprie răspundere că nu se află în insolvență,

Pentru persoanele fizice române:

 • Copie de pe actul de identitate,
 • Declarație pe proprie răspundere că nu se află în insolvență,

Pentru persoanele fizice străine:  Copie de pe paşaport.

 

Documentele de participare mai sus menţionate, precum și supraofertele  vor fi depuse într-un plic închis şi sigilat. Pe plicul închis şi sigilat se va menţiona în mod obligatoriu şi limitativ numele/denumirea ofertantului/supraofertantului, adresa domiciliului/sediului social al ofertantului/supraofertantului, societatea pentru care se depune oferta, precum şi menţiunea „a nu se deschide până la data de 25.05.2022, ora 14.00”.

Toate documentele de participare vor fi depuse în limba română, în original sau în copie conformă cu originalul, după caz, opisate, îndosariate în dosare cu şină, toate paginile fiind numerotate consecutiv începând de la nr. 1, semnate şi ştampilate (în cazul persoanelor juridice) de ofertant/supraofertant. Toate documentele traduse din una sau mai multe limbi străine vor fi traduceri autorizate, supralegalizate de un notar public român şi însoţite de copii legalizate ale documentelor în limba străină după care au fost traduse.

Componenţa şi descrierea activului scos la vânzare sunt cuprinse în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul administratorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, după o programare prealabilă, de 24 de ore.

Relaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0232-243.864,  0755-132.475, fax- 232-212.231,  email: vanzari@insolventa.ro.

Administrator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L.

Asociat coordonator, Mititelu Corneliu