Dosar nr. 3845/86/2014*

Debitor: S.C. UTIL STORE S.R.L. MARGINEA – SUCEAVA

<< în faliment >> << in bankruptcy >> << en faillite >>

Nr. de înreg. O.R.C. J33/870/2009

C.U.I. 26185417

PUBLICAȚIA DE VÂNZARE

 

S.C. Util Store S.R.L. Marginea – Suceava, cu sediul social în sat Marginea, comuna Marginea, nr. 1433, județul Suceava, C.U.I. 26185417, nr. de înreg. O.R.C. J33/870/2009, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.-Filiala Suceava, numit conform Sentinței nr. 309 din data de 03.04.2015, pronunţată de Tribunalul Suceava – Secţia Civilă, în dosarul nr. 3845/86/2014*, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Încheierii din 14.01.2020 a Tribunalului Suceava  și în conformitate cu dispozițiile art. 769 din Noul Cod de procedură civilă, la data de 16.03.2022, orele 12.00, a următoarelor active aflate în proprietatea S.C. UTIL STORE S.R.L. Marginea – Suceava, respectiv:

Restaurant – Pensiune:

Imobilul situat în sat Marginea, comuna Marginea, județul Suceava, cu deschidere frontală la DN 17A, este format din:

-CORP C1 clădire Pensiune – Restaurant cu suprafața construită de 98 mp, cu regim înălțime P+1E+M, anul PIF 2009;

-CORP C2 clădire Pensiune- Restaurant cu suprafata construită de 211 mp, cu regim înălțime P+1E, anul PIF 2009;

-TEREN intravilan, curți construcții cu suprafața de 418 mp, înscris în cartea funciară 30475/Marginea, cu nr. cad. 30475.

DESCRIERE Pensiune – Restaurant:

Compartimentări: Parter: bar cu recepție, 5 grupuri sanitare (2 bărbați, 2 femei, 1 personal), spațiu restaurant, bucătărie, spălătorie, camera centralei; Etaj: spațiu restaurant (mezanin), 2 apartamente cu băi proprii, hol cu casa scării; Mansardă – 1 camera dublă cu baie proprie;

Dotări: Obiectele sanitare si corpurile electrice sunt de calitate suprioara. Restaurantul dispune de 4 aparate de aer condiționat, sistem de reciclare (ventilație) a aerului. Încălzirea se face de la centrala termică proprie pe lemne. Corpurile de încălzire sunt din aluminiu. Alimentarea cu apa se realizează prin intermediul puțului propriu cu pompă submersibilă. Canalizarea este în regim propriu prin deversarea în bazinul vidanjabil. Prepararea apei calde se realizează cu ajutorul celor două boilere electrice și centralei termice.

Mobilier restaurant, echipament profesional bucătărie, alte bunuri mobile

 

LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL PROCESUAL ALEAS AL LICHIDATORULUI JUDICIAR DIN mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, PE DATA DE 16.03.2022, ORELE 12.00, CU ÎNSCRIERE PÂNĂ LA DATA DE 15.03.2022, ORELE 12.00.

 

Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune documentele de licitaţie până la data de 15.03.2022, orele 12.00, la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din Iași, după cum urmează:

 • Scrisoare de intenţie de a participa la licitaţie (în care să fie menţionat bunul pentru care urmează să se liciteze), la care se vor ataşa:

– Dovada achitării caietului de sarcini în cuantum de:

– 1.000,00 lei + T.V.A., în contul de lichidare RO31BTRLRONCRT00P9757202 deschis la Banca Transilvania,

– Dovada depunerii garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei în contul de lichidare RO31 BTRL RONC RT00 P975 7202 deschis la Banca Transilvania,

– Împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la licitaţie semnată de reprezentantul legal al societăţii, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea procesului verbal de licitaţie şi semnarea contractului de vânzare-cumpărare, dacă este cazul, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului,

– Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini,

– Acordul de acceptare a caietului de sarcini și a regulamentului de vânzare prevăzut în anexa nr. 2 la Caietul de sarcini,

– Acordul privind datele de contact pentru celeritatea procedurii prevăzut în anexa nr. 3 la Caietul de sarcini,

– Declarație de consimțământ – Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare, prevăzut în anexa nr. 4 la Caietul de sarcini,

 • Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează:

Pentru persoanele juridice române:

 • Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul de înregistrare fiscală – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru persoanele juridice străine:

 • Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,
 • Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la licitaţia publică cu strigare cunoaşte limba română şi termenii specifici licitaţiei publice cu strigare sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

 • Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,

Pentru persoanele fizice române:

 • Copie de pe actul de identitate,

Pentru persoanele fizice străine:

–     Copie de pe paşaport. 

La acest termen, licitația va începe de la prețul de 50% din prețul de pornire al primei licitații. Dacă nu se obține prețul de începere a licitației și există cel puțin 2 licitatori, la același termen, bunul va fi vândut la cel mai mare preț oferit. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă prețul de la care începe licitația. Nu sunt acceptaţi la licitaţie ofertanţii care au datorii neonorate faţă de societatea debitoare.

Poate participa la licitație, în calitate de licitator, orice persoană care are capacitate deplină de exercițiu, precum și capacitatea să dobândească bunul ce se vinde.

Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoane interpuse.

Solvabilitatea, capacitatea și interpunerea sunt lăsate la aprecierea sumară și imediată a lichidatorului judiciar, care poate refuza, făcând mențiune despre aceasta în procesul-verbal de licitație.

Creditorii urmăritori sau intervenienți nu pot să adjudece bunurile oferite spre vânzare la o valoare mai mică de 50% din prețul de pornire a primei licitații.

Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232/212.231 sau e-mail vanzari@insolventa.ro intenţia de vizitare.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, în fiecare zi de luni până vineri, până la data de 15.03.2022, orele 12:00.

 

Află mai multe detalii aici: Publicatie de vânzare Util Store.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0232/243.864, 0755-132.471.

 

Lichidator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.- filiala Suceava