Dosar nr. 10829/30/2013

Debitor : DWT IMMO S.R.L. Ghiroda – TIMIȘ

<< în faliment>> << in bankruptcy>> << en faillite>>

Nr. înreg. ORC J35/3141/2007, C.U.I. 22292054

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

 

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, reprezentată prin asociat coordonator, Mititelu Corneliu, în calitate de lichidator judiciar al DWT IMMO S.R.L. Ghiroda – Timiș, cu actualul sediu social în loc. Ghiroda, Calea Lugojului nr. 67, jud. Timiș, C.U.I. 22292054, nr. de înreg. O.R.C. J35/3141/2007, numită potrivit Încheierii civile nr. 1039/27.09.2018, pronunţată de Tribunalul Timiș, în dosarul nr. 10829/30/2013, anunţă în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 şi ale hotărârilor Adunării creditorilor din data de 18.03.2019 respectiv din data de 28.04.2021, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică la data de 21.09.2021, ora 11.00, a activelor DWT IMMO S.R.L. Ghiroda – Timiș, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, astfel:

CLADIRE SPITAL (NEFINALIZATA) cu regim de înălțime S+D+P+5E+Er, situată în mun. Timisoara, Calea Aradului str. Dr. Grigore T. Popa, nr. 28B, jud. Timiș

 •  CLADIRE SPITAL (NEFINALIZATA) cu regim de înălțime S+D+P+5E+Er, situată în mun. Timisoara, Calea Aradului str. Dr. Grigore T. Popa, nr. 28B, jud. Timis, suprafață construit desfășurată (P+5E+Er) de 7.104 m.p., cu regim de înălțime S+D+P+5E+Er, în curs de execuție (structura, închiderile, compartimentările, tencuielile, gleturile și parte din instații fiind realizate);
 •  Teren CC aferent cu suprafața de 2.807 mp, înscris în C.F. nr. 431370/Timisoara, cu nr. cad. 431370 pe care se afla clădire descrisă anterior
 •  Teren CC, intravilan cu suprafața de 2.787 mp, înscris în C.F. nr. 431322/Timișoara, cu nr. cad. 431322, liber de construcții.

Notă: clădirea spital  este convertibilă în bloc de locuințe/birouri și se poate obține autorizație de construire conform PUD aprobat prin HCL nr. 219/2007, fără a fi necesar un nou PUZ. 

Valoare evaluare  (fără T.V.A.) – 4.573.100 €

Valoarea de pornire licitație ( fără T.V.A.) – 3.429.825 €*

* Sumă ce va fi achitată în lei la cursul valutar BNR din ziua plății

activ dwt

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 20.09.2021, ora 11.00 la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași.

LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL LICHIDATORULUI JUDICIAR DIN MUN. IAȘI, ALEEA NICOLINA, NR. 82, JUD. IAȘI, PE DATA DE 21.09.2021, ORA 11.00 ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENŢEI ŞI ALE HOTĂRÂRILOR ADUNĂRII CREDITORILOR DIN DATA DE 18.03.2019 RESPECTIV DIN DATA DE 28.04.2021.

 Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 20.09.2021, ora 11.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, următoarele documente:

– Scrisoare de intenţie de a participa la licitaţie (în care să fie menţionat bunul pentru care urmează să se liciteze), la care se vor ataşa:

– Dovada achitării caietului de sarcini în cuantum de 11.900,00 lei( TVA inclusă) în contul de lichidare RO03BTRLRONCRT0096601903 deschis la Banca Transilvania, având ca beneficiar DWT IMMO S.R.L. Ghiroda.

– Dovada depunerii garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei, la cursul valutar BNR din ziua plății, în contul de lichidare RO03BTRLRONCRT0096601903 deschis la Banca Transilvania, având ca beneficiar DWT IMMO S.R.L. Ghiroda,

Pentru persoanele juridice: împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la licitaţie semnată de reprezentantul legal al societăţii, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea procesului verbal de licitaţie şi pentru semnarea procesului verbal de adjudecare, dacă este cazul; în cazul în care contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică urmează a fi încheiat de către o altă persoană decât reprezentantul legal al societății, aceasta va prezenta notarului public și procura autentică specială;

Pentru persoanele fizice: persoana care reprezintă participantul la licitaţie trebuie să prezinte procura specială autentică pentru participarea la licitație, susținerea valabilității oferte, semnarea procesului verbal de licitație, semnarea procesului verbal de adjudecare și semnarea contractului de vânzare, dacă este cazul, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului,

– Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini,

– Acordul de acceptare a caietului de sarcini și a regulamentului de vânzare prevăzut în anexa nr. 2 la Caietul de sarcini,

– Declarație cu privire la datele de contact ale ofertantului, conform anexei nr. 3 la caietul de sarcini;

– Acordul de preluare a datelor cu caracter personal, prin acceptarea anexei nr. 4 la caietul de sarcini;

– Declarație pe proprie răspundere prin care ofertantul consimte că a luat la cunoștință în întregime de clauzele și condițiile cuprinse în caietul de sarcini pe care le acceptă irevocabil și necondiționat și că a vizionat bunul oferit spre vânzare și înțelege să îl cumpere în starea în care se găsește, după principiul văzut-plăcut sau înțelege să-și asume în totalitate orice riscuri privind cumpărarea bunului fără o vizualizare prealabilă;

–  Declarație pe proprie răspundere prin care ofertantul care intenționează să achite prețul prin credit bancar, consimte că este de acord să piardă garanția de participare la licitație în situația în care, indiferent de motive, instituția de credit nu mai acordă creditul bancar adjudecatarului,

– Declarație pe propria răspundere din partea ofertantului care intenționează să achite prețul prin credit bancar, că se obligă – sub sancțiunea anulării procesului verbal de licitație și reținerii garanției constituită – să depună în termen de 30 de zile de la data ședinței de licitație dovada faptului că este angrenat, cu bună-credinţă, în negocieri cu o instituție de credit.

– Declarație pe propria răspundere din partea ofertantului care intenționează să achite prețul în rate, că se obligă ca în termen de 30 de zile calendaristice de la data licitației să depună la sediul lichidatorului judiciar documente asiguratorii pentru plata prețului în rate, sub sancținea anulării procesului verbal de licitație și reținerii garanției constituită

 • Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează:

Pentru persoanele juridice române:

 • Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul de înregistrare fiscală – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru persoanele juridice străine:

 • Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,
 • Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la licitaţia publică cu strigare cunoaşte limba română şi termenii specifici licitaţiei publice cu strigare sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

 • Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în insolvență

Pentru persoanele fizice române:

 • Copie de pe actul de identitate,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în insolvență

Pentru persoanele fizice străine:

 • Copie de pe paşaport.

Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute în caietul de sarcini conduce la eliminarea acestora de la licitaţie publică deschisă.

 • În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.
 • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice române, vor fi prezentate în original sau în copie conformă cu originalul.
 • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice străine, vor fi prezentate în copie, însoţită de traducerea în limba română, legalizată.
 • Pentru documentele solicitate în copie, la începutul şedinţei de licitaţie publică deschisă se vor prezenta originalele pentru conformitate.

Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232-21.22.31 sau e-mail vânzări@insolventa.ro intenţia de vizitare.

Vânzarea se va face pentru active având la bază principiul “văzut-plăcut”, fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse.

Prin înscrierea la licitaţia publică cu strigare se consideră că ofertantul acceptă preţul de pornire la licitaţie a activului pentru care a depus documentaţia de înscriere, condiţiile stipulate în caietul de sarcini, precum şi în regulamentul de vânzare al activelor. Ofertanţilor care participă la licitaţie şi nu oferă un preţ egal sau mai mare decât preţul de pornire sau care se înscriu la licitație si nu mai participă, li se va reţine garanţia de participare, ce se va constitui venit la fondul destinat plății creditorilor. Nu sunt acceptaţi la licitaţie ofertanţii care au datorii neonorate faţă de societatea debitoare.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, orele 08.00 – 16.00, până pe data de 20.09.2021, ora 11.00, după o programare prealabilă, de 24 de ore.

Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.insolventa.ro si la numerele de telefon: 0755-132.475, 0757-545.545, 0232–243.864.

Lichidator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Practician în insolvență, Roxana Ilie