Dosar nr. 4241/99/2019 (142/2019)

Debitor: PREST SERV APA S.A. PAȘCANI – IAȘI

<< în faliment >> <<in bankruptcy>> << en faillite>>

Nr. de inreg. ORC: J22/1354/2011

CUI: 28863486

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

 

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Suceava, în calitate de lichidator judiciar al debitorului PREST SERV APA S.A. cu sediul social în mun. Paşcani, str. Moldovei, nr. 33, jud. Iaşi, nr. de înreg. ORC J22/1354/2011, CUI: 28863486, potrivit Încheierii din data de 04.10.2019, pronunţată de Tribunalul Iași, Secția a II-a Civilă – Faliment, în dosarul nr. 4241/99/2019 (142/2019) anunţă în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 şi ale hotărârilor Adunării creditorilor din data de 08.06.2021, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică la data de 16.09.2021, ora 12.00, a activelor PREST SERV APA S.A., la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar, din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, județul Iași, astfel: 

 • Activ 1

ANEXA 1 ce include 213.1 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE si 213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI MIJLOACE DE TRANSPORT, aflate la sediul societatii din mun. Pascani, str. Moldovei, nr. 33, jud. Iasi

Valoare de piață stabilită de evaluator (lei, fără T.V.A.) 68.000 lei

Valoare de pornire licitație (fără T.V.A.) 68.000 lei

Anexa1

 • Activ 2

ANEXA 3 ce include 212 CONSTRUCTII si 213.1 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, aflate in cadrul statiei de pompare MOTCA, com. Motca, jud. Iasi

Valoare de piață stabilită de evaluator (lei, fără T.V.A.) 115.000 lei

Valoare de pornire licitație (fără T.V.A.) 115.000 lei

Anexa3-1

 • Activ 3

ANEXA 4 ce include 214 MOBILIER, APARATURĂ BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE A VALORILOR UMANE ȘI MATERIALE ȘI ALTE ACTIVE CORPORALE, 213.2 APARATE ŞI INSTALAŢII DE MĂSURARE, CONTROL ȘI REGLARE si  303.2 OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA AFLATE IN CLADIREA SEDIUL SOCIETATII DIN MUN. PASCANI, STR. MOLDOVEI, NR. 33, JUD. IASI – SUNT MAI VECHI DE 5 ANI SI PREZINTA UN GRAD AVANSAT DE UZURA , aflate in CLADIREA DIN MUN. PASCANI, STR. MOLDOVEI, NR. 33, jud. Iasi

Valoare de piață stabilită de evaluator (lei, fără T.V.A.) 20.000 lei

Valoare de pornire licitație (fără T.V.A.) 20.000 lei

 • Activ 4

ANEXA 5 ce include 302.04 PIESE DE SCHIMB – EXISTENTE IN MAGAZIE, 302.08 ALTE MATERIALE CONSUMABILE- EXISTENTE IN MAGAZIE si 303.1 MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR- EXISTENTE IN MAGAZIE aflate in cadrul magaziei din mun. Pascani, str. Moldovei, nr. 33, jud. Iasi

Valoare de piață stabilită de evaluator (lei, fără T.V.A.) 10.000 lei

Valoare de pornire licitație (fără T.V.A.) 10.000 lei

 

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 14.09.2021, ora 12.00, la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar, din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, județul Iași.

LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL PROCESUAL ALES AL LICHIDATORULUI JUDICIAR DIN MUN. IAȘI, ALEEA NICOLINA, NR. 82, JUD. IAȘI, PE DATA DE 16.09.2021, ORA 12.00, ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 85/2014 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENŢEI ŞI ALE HOTĂRÂRILOR ADUNĂRII CREDITORILOR DIN DATA DE 08.06.2021.

 Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 14.09.2021, ora 12.00, la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar, din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, județul Iași, următoarele documente:

 • Scrisoare de intenţie de a participa la licitaţie (în care să fie menţionat bunul pentru care urmează să se liciteze), la care se vor ataşa:

– Dovada achitării caietului de sarcini în cuantum de :

 • 500,00 lei (fără T.V.A.) respectiv 595,00 lei (T.V.A. inclus) pentru activele nr.: 1 și 2;
 • 200,00 lei (fără T.V.A.) respectiv 238,00 lei (T.V.A. inclus) pentru activele nr.: 3 și 4;

în contul de lichidare nr. RO31BTRLRONCRT00M7553202 al debitoarei Prest Serv Apa S.A., deschis la Banca Transilvania S.A.;

– Dovada depunerii garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei în contul de lichidare nr. RO31BTRLRONCRT00M7553202  al debitoarei Prest Serv Apa S.A., deschis la Banca Transilvania S.A.;

– Împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la licitaţie semnată de reprezentantul legal al societăţii, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea procesului verbal de licitaţie şi semnarea contractului de vânzare-cumpărare, dacă este cazul, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului,

– Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini,

– Acordul de acceptare a caietului de sarcini și a regulamentului de vânzare prevăzut în anexa nr. 2 la Caietul de sarcini,

– Acordul pentru folosirea datelor de contact de către lichidatorul judiciar, prevăzut în anexa nr. 3 la Caietul de sarcini,

– Declarație de consimțământ – Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice, prevăzută în anexa nr. 4 la Caietul de sarcini,

 • Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează:

            Pentru persoanele juridice române:

 • Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul de înregistrare fiscală – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

            Pentru persoanele juridice străine:

 • Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,
 • Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la licitaţia publică cu strigare cunoaşte limba română şi termenii specifici licitaţiei publice cu strigare sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

 

            Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

 • Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,

 

Pentru persoanele fizice române:

 • Copie de pe actul de identitate,

 

Pentru persoanele fizice străine:

 • Copie de pe paşaport.
  • Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute în caietul de sarcini conduce la eliminarea acestora de la licitaţie publică deschisă.
  • În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.
  • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice române, vor fi prezentate în original sau în copie conformă cu originalul.
  • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice străine, vor fi prezentate în copie, însoţită de traducerea în limba română, legalizată.
  • Pentru documentele solicitate în copie, la începutul şedinţei de licitaţie publică deschisă se vor prezenta originalele pentru conformitate.

Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232-21.22.31 sau e-mail vanzari@insolventa.ro intenţia de vizitare

Vânzarea se va face pentru active având la bază principiul “văzut-plăcut”, fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse.

             Prin înscrierea la licitaţia publică cu strigare se consideră că ofertantul acceptă preţul de pornire la licitaţie a activului pentru care a depus documentaţia de înscriere, condiţiile stipulate în caietul de sarcini, precum şi în regulamentul de vânzare al activelor. Ofertanţilor care participă la licitaţie şi nu oferă un preţ egal sau mai mare decât preţul de pornire sau care se înscriu la licitație si nu mai participă, li se va reţine garanţia de participare, ce se va constitui venit la fondul destinat plății creditorilor. Nu sunt acceptaţi la licitaţie ofertanţii care au datorii neonorate faţă de societatea debitoare.

   Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, orele 08.00 – 16.00, până pe data de 14.09.2021, ora 12.00, după o programare prealabilă, de 24 de ore.

   Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.insolventa.ro si la numerele de telefon: 0755-132.475, 0757-545.545, 0232–243.864.

Lichidator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. – Filiala Suceava

Asociat coordonator, Corneliu Mititelu