Dosar nr. 9134/99/2014 (610/2014)

Debitor: S.C. REMAT S.A. IAŞI

<< în faliment>> <<in bankruptcy>> << en faillite>>

Nr. de înreg. O.R.C. J22/286/1991; C.U.I. RO1977144

ANUNŢ DE VÂNZARE

 

S.C. Remat S.A., cu sediul în mun. Iaşi, str. Aurel Vlaicu, nr. 88, jud. Iaşi, nr. de înreg. O.R.C. J22/286/1991, C.U.I. RO1977144, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., potrivit Hotărârii 1230/12.07.2016 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secția a II-a Civilă-Faliment, în dosarul nr. 9134/99/2014, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare la data de 14.09.2021, ora 13.00, a următoarelor active:

 • Activ 8

PROPRIETATE IMOBILIARĂ cu teren în supraf. de 2.845 m.p. situată în mun. Târgovişte, str. Laminorului, nr. 16, jud. Dâmboviţa, alcătuită din:

– suprafaţa de 999 m.p. teren intravilan categoria de folosinţă curţi construcţii, cu număr cadastral provizoriu 6908 a C.F. nou 77676/mun. Târgovişte, împreună cu C45-hală gospodărie şpan în suprafaţă de 538 m.p. şi C46-şopron în suprafaţă de 93 m.p.;

– suprafaţa de 846 m.p. teren intravilan categoria de folosinţă curţi construcţii, cu număr cadastral provizoriu 6926 a C.F. 13572/mun. Târgovişte, împreună cu construcţia C44-remiză locomotivă de 151 m.p. şi cale ferată uzinală interioară de 60 m.l.;

– cotă parte utilităţi: instalaţie alimentare cu energie electrică, instalaţie alimentare cu apă, cu agent termic, canalizare, căi de acces, împrejmuire etc.

Imobilul este intabulat în Cartea funciară nr. 763 a localităţii Târgovişte.

– construcţie birouri parter cu s.c.de 93 m.p. – nr. inv. 1189; cântar elec. rutier 60t – nr. inv. 5238; alimentare cu energie electrică – nr. inv. 1190.                   

Valoare de pornire a licitației (lei, fără T.V.A.*) 320.000,00

 • Activ 10

PROPRIETATE IMOBILIARĂ situată în com. Nicolae Bălcescu, jud. Bacău, alcătuită din:

Teren situat în extravilanul satului Nicolae Bălcescu, com. Nicolae Bălcescu, jud. Bacău, în suprafaţă de 2.350 m.p., arabil, sola 16, parcela 282/2, cu vecinii: la N-DS, la E-DE, la S-Farcaş Valentin, la V-suprafaţa de 2.373,27 m.p., conform documentaţiei înregistrată la O.C.P.I. Bacău, întocmită de Duman Iulian, alăturate Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 640/15.03.2007 de B.N.P.A. Isache Ştefan şi Isache Dragoş.

Terenul are nr. cds. provizoriu 2810 şi provine din C.F. nr. 579/N a localităţii Nicolae Bălcescu (nr. C.F. nou 61882/Nicolae Bălcescu).

Terenul a fost dobândit prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 640/15.03.2007 de B.N.P.A. Isache Ştefan şi Isache Dragoş;

Valoare de pornire a licitației (lei, fără T.V.A.*) 103.400,00

 • Activ 16 

PROPRIETATE IMOBILIARĂ, cu teren în suprafață totală de 3.914 m.p. situată în oraş Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, jud. Vrancea, la 6km de nodul rutier Tișița. Este alcătuită din:

– Imobil situat în oraşul Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, T25, P1735, jud. Vrancea, cu nr. cadastral provozoriu 133 N, compus din suprafaţa de 3.914 m.p. teren curţi construcţii şi construcţia în suprafaţa de 71 m.p.-depozit combustibil solid-compus din C1-birouri-75 m.p. (nr. inv. 1097) şi C2-WC-2 m.p. sub A, (la data inspecţiei construcţiile erau demolate);

– Împrejmuire depozit Mărăşeşti (degradat, nr. inv. 2088), platformă betonată 1.040 m.p. (degradat, nr. inv. 2092);

Valoare de pornire a licitației (lei, fără T.V.A.*) 60.000,00

 

* În cadrul licitaţiei, acolo unde este cazul, se vor aplica prevederile art. 292 alin. 2 lit. f din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care dispun scutirea de taxa pe valoare adăugată la „livrarea de construcţii/părţi de construcţii şi a terenurilor pe care sunt construite, precum şi a oricăror altor terenuri. Prin excepţie, scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcţii noi, de părţi de construcţii noi sau de terenuri construibile”; Pentru bunurile mobile se percepe T.V.A.

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 13.09.2021, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi.

LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL LICHIDATORULUI JUDICIAR DIN mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, PE DATA DE 14.09.2021, ORA 13.00 ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 85/2014 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENŢEI şi ale regulamentului de vânzare aprobat de adunarea creditorilor.

Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să depună la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, până la data de 13.09.2021, ora 13.00, următoarele documente:

 • Scrisoare de intenţie de a participa la licitaţie (în care să fie menţionat bunul pentru care urmează să se liciteze), la care se vor ataşa:

– Dovada achitării caietului de sarcini, pentru fiecare activ în parte în contul de lichidare cu nr. RO08 BACX 0000 0045 5289 1016 deschis la UniCredit Bank S.A. Suc. Iasi, având ca beneficiar S.C. Remat S.A. Iaşi.

Dovada depunerii garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei în contul de lichidare nr. RO08 BACX 0000 0045 5289 1016 deschis la UniCredit Bank S.A. Suc. Iasi, având ca beneficiar S.C. Remat S.A. Iaşi,

– Împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la licitaţie semnată de reprezentantul legal al societăţii, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea procesului verbal de licitaţie şi semnarea contractului de vânzare-cumpărare, dacă este cazul, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului,

– Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini,

– Acordul de acceptare a caietului de sarcini și a regulamentului de vânzare prevăzut în anexa nr. 2 la Caietul de sarcini,

– Acordul pentru folosirea datelor de contact de către lichidatorul judiciar,  prevăzut în anexa nr. 3 la Caietul de sarcini,

– Declarație de consimțământ – Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice, prevăzută în anexa nr. 4 la Caietul de sarcini,

 • Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează:

Pentru persoanele juridice române:

 • Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul de înregistrare fiscală – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru persoanele juridice străine:

 • Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,
 • Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la licitaţia publică cu strigare cunoaşte limba română şi termenii specifici licitaţiei publice cu strigare sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

 • Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,

Pentru persoanele fizice române:

 • Copie de pe actul de identitate,

Pentru persoanele fizice străine:

 • Copie de pe paşaport.
  • Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute în caietul de sarcini conduce la eliminarea acestora de la licitaţie publică deschisă.
  • În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.
  • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice române, vor fi prezentate în original sau în copie conformă cu originalul.
  • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice străine, vor fi prezentate în copie, însoţită de traducerea în limba română, legalizată.
  • Pentru documentele solicitate în copie, la începutul şedinţei de licitaţie publică deschisă se vor prezenta originalele pentru conformitate.

Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232-21.22.31 sau email vanzari@insolventa.ro intenţia de vizitare.

O persoană care a formulat şi semnat o scrisoare de intenţie de participare la licitaţie, recunoaşte că este de acord şi îşi însuşeşte condiţiile de participare prezentate în Regulamentul de vânzare, Caietul de sarcini, precum şi faptul că a vizionat bunul şi este de acord cu achiziţionarea bunului în stadiul în care se regăseşte acesta la data licitaţiei.

Nu sunt acceptaţi la licitaţie ofertanţii care au datorii neonorate faţă de societatea debitoare.

Cei interesaţi pot efectua în baza unei programări prealabile (48 de ore), pe cheltuială proprie, o expertiză a activelor și pot obţine relaţii suplimentare şi informaţii despre acestea de la Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. la telefoanele: 0232-243.864, 0755.132.473, 0755.132.470.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 13.09.2021, ora 13.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore).

Bunurile se vând libere de sarcini.

Relaţii suplimentare se pot obţine la

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.:

tel. 0232-243.864, 0755.132.473, fax: 0232-212.231 email:  vanzari@insolventa.ro

Lichidator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Asociat coordonator, Mititelu Corneliu