Dosar nr. 1069/86/2018

Debitor: S.C. BIOSUINFARM S.R.L. Breaza-Suceava

<<în faliment >> << in bankruptcy >> << en faillite >>

Nr. de inreg. O.R.C. J33/692/2011

C.U.I. RO28890987

 

ANUNŢ DE VÂNZARE

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. – Filiala Suceava, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Biosiunfarm S.R.L. nr. de înreg. ORC J33/692/2011, CUI: 28890987, cu sediul social în Sat Breaza, comuna Breaza, nr. 418, jud. Suceava, numită potrivit Sentinței nr. 522/23.12.2019, pronunţată de Tribunalul Suceava, Secția a II-a Civilă – Faliment, în dosarul nr. 1069/86/2018, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la data de 04.02.2022, ora 14.00, a următorului activ:

Activ 1

PROPRIETATE IMOBILIARA situată în Toloaca, com. Milisauti, jud. Suceava, înscrisă in Cartea Funciara 31742 UAT Milisauti, cu nr. cad. 31742, ce include: teren extravilan, arabil cu suprafata totala de 10.000 mp, pe care afla corpul de cladire C1 Microferma Zootehnica pentru crestere porci cu suprafata construita de 2.194 mp.

Materialele din care este realizata constructia – beton armat blocuri si blocuri BCU, nu detine certificat de performata energetica, nu are lift. Terenul este imprejmuit pe 3 laturi, cu gard din plasa, avand lungimea de 450 ml, inaltime de 1,8m;

  • Sistem de supraveghere video, Linie tehnologica ferma (sistem de furajare si sistem adapare HOG SLAT – silozuri de furajare – 2 buc) montate in cadrul cladirii;

Autoutilitara Mercedes Benz Sprinter 313 CD, cu nr. inmatriculare SV-03-BIO

Valoare de piață stabilită de evaluator (lei, fără T.V.A.*): 843.200 lei

Valoare de pornire licitație (lei, fără T.V.A.*): 758.880 lei

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 03.02.2022, ora 12.00, la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi.

LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL PROCESUAL ALES AL LICHIDATORULUI JUDICIAR DIN mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, PE DATA DE 04.02.2022, ORA 14.00 ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 85/2014 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENŢEI şi ale regulamentului de vânzare aprobat de adunarea creditorilor din data de 03.12.2020.

Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să depună la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, până la data de 03.02.2022, ora 12.00, următoarele documente:

  • Scrisoare de intenţie de a participa la licitaţie (în care să fie menţionat bunul pentru care urmează să se liciteze), la care se vor ataşa:

– Dovada achitării caietului de sarcini în cuantum de 200,00 lei ( la care se adaugă TVA) în contul de lichidare , deschis la Banca Transilvania – Sucursala Iași având ca beneficiar Biosuinfarm S.R.L.

– Dovada depunerii garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei în contul de lichidare, deschis la Banca Transilvania – Sucursala Iași, având ca beneficiar Biosuinfarm S.R.L.

– Împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la licitaţie semnată de de reprezentantul legal al societăţii, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea procesului verbal de licitaţie şi semnarea procesului verbal de adjudecare, dacă este cazul; în cazul în care contractul de vânzare-cumpătare în formă autentică urmează a fi încheiat de către o altă persoană decât reprezentantul legal al societății, aceasta va prezenta notarului public și procura autentică specială;

– Persoana care reprezintă participantul la licitaţie trebuie să prezinte procura specială autentică pentru participarea la licitație, susținerea valabilității oferte, semnarea procesului verbal de licitație, semnarea procesului verbal de adjudecare și semnarea contractului de vânzare, dacă este cazul, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului,

– Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini,

– Acordul de acceptare a caietului de sarcini și a regulamentului de vânzare prevăzut în anexa nr. 2 la Caietul de sarcini,

– Declarație cu privire la datele de contact ale ofertantului, conform anexei nr. 3 la caietul de sarcini;

– Acordul de preluare a datelor cu caracter personal, prin acceptarea anexei nr. 4 la caietul de sarcini;

– Declarație pe proprie răspundere prin care ofertantul consimte că a luat la cunoștință în întregime de clauzele și condițiile cuprinse în caietul de sarcini pe care le acceptă irevocabil și necondiționat și că a vizionat bunul oferit spre vânzare și înțelege să îl cumpere în starea în care se găsește, după principiul văzut-plăcut sau înțelege să-și asume în totalitate orice riscuri privind cumpărarea bunului fără o vizualizare prealabilă;

  • Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează:

Pentru persoanele juridice române:

– Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,

– Certificatul de înregistrare fiscală – în copie conformă cu originalul,

– Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,

– Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru persoanele juridice străine:

– Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,

– Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la licitaţia publică cu strigare cunoaşte limba română şi termenii specifici licitaţiei publice cu strigare sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,

– Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

– Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,

– Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în insolvență

Pentru persoanele fizice române:

– Copie de pe actul de identitate,

– Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în insolvență

Pentru persoanele fizice străine:

– Copie de pe paşaport.

Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute în caietul de sarcini conduce la eliminarea acestora de la licitaţie publică deschisă.

În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.

Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice române, vor fi prezentate în original sau în copie conformă cu originalul.

Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice străine, vor fi prezentate în copie, însoţită de traducerea în limba română, legalizată.

Pentru documentele solicitate în copie, la începutul şedinţei de licitaţie publică deschisă se vor prezenta originalele pentru conformitate.

Comisia de licitaţie va analiza actele depuse de participanţii la licitaţie înainte de începerea licitaţiei propriu-zise şi va exclude participanţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare.

Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232-21.22.31 sau e-mail vanzari@insolventa.ro intenţia de vizitare.

O persoană care a formulat şi semnat o scrisoare de intenţie de participare la licitaţie, recunoaşte că este de acord şi îşi însuşeşte condiţiile de participare prezentate în Regulamentul de vânzare, Caietul de sarcini, precum şi faptul că a vizionat bunul şi este de acord cu achiziţionarea bunului în stadiul în care se regăseşte acesta la data licitaţiei.

Nu sunt acceptaţi la licitaţie ofertanţii care au datorii neonorate faţă de societatea debitoare.

Componenţa şi descrierea activului scos la vânzare este cuprinsă în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul procesual ales al  lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 03.02.2022, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore de la primirea dovezii de achitare).

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele:

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. – Filiala Suceava:  tel: 0751.084.083; 0757.545.545; 0232 – 243.864, fax: 0232-212.231  e-mail: vanzari@insolventa.ro.

 

 

Lichidator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. – Filiala Suceava

Practician în insolvență, Baciu Patricia