Dosar nr. 1383/84/2019
Debitor: S.C. Blaj Finance S.R.L., Zalau, jud. Salaj
<< in faliment >><<in bankruptcy >><< en faillite >>
Nr. de înreg. O.R.C. J31/523/2012, C.U.I. RO31012978

Referință internă nr. 24/M.R.L./2020

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

 

Subscrisa Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Cluj în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Blaj Finance S.R.L., Nr. de înreg. O.R.C. J31/523/2012, C.U.I. RO31012978, cu sediul social în Zalău, str. Dr. Victor Deleu, nr. 18, bl. G1, sc A, ap. 10, jud. Sălaj, potrivit sentinței civile din data de 08.02.2021, pronunţată de Tribunalul Sălaj, în dosarul nr. 1383/84/2019, ANUNŢĂ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 şi ale hotărârilor Adunării Creditorilor din data de 07.02.2022, scoaterea la vânzare a bunurilor mai jos enumerate, prin licitaţie publică în data de 08.03.2022, ora 12.00.

SEMIREMORCA O4, caroserie DA SUPRASTRUCTURA DESCHISA, marca KRONE, tip SDP27, an fabricatie 2007, nr. identificare WKESDP27071318855, masa proprie 6680 KG, masa max. autorizata 39000 KG, dimnesiunile de gabarit 13800 x 2550 x 4000 MM, nr. axe- 3, culoare ALB-GRI, nr. inmatriculare SJ-34-BLJ

SEMIREMORCA O4, caroserie UTILITARA CAMION, CU PRELATA, marca SCHMITZ, tip SPR 24, an fabricatie 2007, nr. identificare WSM00000003061629, masa proprie 6750 KG, masa max. autorizata in Romania PE AXE SPATE 24000 KG SI IN AUTOTREN 40000 KG, lungimea max in autotren 16500 ML, dimnesiunile de gabarit 13900 x 2550 x 4000 MM, nr. axe- 3, culoare GRI+VERDE, nr. inmatriculare SJ-38-BLJ

Pentru bunurile mobile se percepe T.V.A.

Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 07.03.2022, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Cluj-Napoca, Bld. Nicolae Titulescu, nr. 4, etaj 1, Birou 42, judet Cluj.

Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din mun. Cluj Napoca, Bld. Nicolae Titulescu, nr. 4, birou 42, județ Cluj în data de 08.03.2022, ora 12:00 și se va desfăşura conform prevederilor Legii nr. 85/2014, precum şi potrivit hotărârilor adunării creditorilor din data de 07.02.2022.

Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 07.03.2022, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Cluj-Napoca, Bld. Nicolae Titulescu, nr. 4, etaj 1, Birou 42, judet Cluj, următoarele documente:
• Scrisoare de intenţie de a participa la licitaţie (în care să fie menţionat bunul pentru care urmează să se liciteze), la care se vor ataşa:
– Dovada achitării caietului de sarcini în cuantum de 500,00 lei + T.V.A., pentru fiecare dintre active, în contul unic de insolvență al S.C. Blaj Finance S.R.L., IBAN nr. RO94 BTRL RONC RT00 M465 0604 deschis la Banca Transilvania S.A.,
– Dovada depunerii garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire la licitaţie în contul unic de insolvență al S.C. Blaj Finance S.R.L., IBAN nr. RO94 BTRL RONC RT00 M465 0604 deschis la Banca Transilvania S.A.,
– Împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la licitaţie semnată de reprezentantul legal al societăţii, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea procesului verbal de licitaţie şi semnarea contractului de vânzare-cumpărare, dacă este cazul, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului,
– Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini,
– Acordul de acceptare a caietului de sarcini și a regulamentului de vânzare prevăzut în anexa nr. 2 la Caietul de sarcini,
• Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează:
Pentru persoanele juridice române:
– Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
– Certificatul de înregistrare fiscală – în copie conformă cu originalul,
– Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
– Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.
Pentru persoanele juridice străine:
– Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,
– Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la licitaţia publică cu strigare cunoaşte limba română şi termenii specifici licitaţiei publice cu strigare sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,
– Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.
Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

– Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent.
Pentru persoanele fizice române:
– Copie de pe actul de identitate.
Pentru persoanele fizice străine:
– Copie de pe paşaport.
✓ Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute în caietul de sarcini conduce la eliminarea acestora de la licitaţie publică deschisă.
✓ În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.
✓ Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice române, vor fi prezentate în original sau în copie conformă cu originalul.
✓ Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice străine, vor fi prezentate în copie, însoţită de traducerea în limba română, legalizată.
✓ Pentru documentele solicitate în copie, la începutul şedinţei de licitaţie publică deschisă se vor prezenta originalele pentru conformitate.
O persoană care a formulat şi semnat o scrisoare de intenţie de participare la licitaţie, recunoaşte că este de acord şi îşi însuşeşte condiţiile de participare prezentate în Regulamentul de vânzare, Caietul de sarcini, precum şi faptul că a vizionat bunul imobil şi este de acord cu achiziţionarea bunului în stadiul în care se regăseşte acesta la data licitaţiei.
Nu sunt acceptaţi la licitaţie ofertanţii care au datorii neonorate faţă de societatea debitoare.
Vânzarea se va face pentru active având la bază principiul “văzut – plăcut”, fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse.
Comisia de licitaţie va analiza actele depuse de participanţii la licitaţie înainte de începerea licitaţiei propriu-zise şi va exclude participanţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare.
Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare se regăsește pe site-ul www.insolventa.ro și este cuprinsă în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Cluj-Napoca, Bld. Nicolae Titulescu, nr. 4, etaj 1, Birou 42, judet Cluj, în fiecare zi de luni până vineri, orele 900 – 1600, după o programare prealabilă, de 24 de ore, după cum urmează:
– Pentru ședința publică cu strigare organizată pentru data de 08.03.2022, caietul de sarcini poate fi procurat până în data de 07.03.2022, ora 12:00.
Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţiitrebuie să-şi anunţe prin fax la 0364-401.124, 0232-21.22.31 sau e-mail cluj@insolventa.ro, vânzări@insolventa.ro, intenţia de vizitare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L.: 0755140099, 0757-545.545, 0232-212.231.

Publicația de vânzare poate fi consultată aici: Publicația de vânzare S.C. Blaj Finance S.R.L., Zalau, jud. Salaj

 

Lichidator judiciar,
Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Cluj