Dosar nr. 2089/100/2016

Debitor: S.C. CAROPONTE INDUSTRIALE S.R.L. BAIA SPRIE – MARAMURES

<< în faliment >> << in bankruptcy >> << en faillite >>

Nr. de înreg. O.R.C. J24/1946/2008

C.U.I. 24650558

Nr. înregistrare 61340IS/07.10.2021

Referință internă: 43/M.R.L./2018

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

 

Subscrisa, S.C. CAROPONTE INDUSTRIALE S.R.L. Baia Sprie – Maramureș, C.U.I. 24650558, nr. de înreg. O.R.C. J24/1946/2008, cu sediul social în Baia Sprie, str. Cărămizilor, nr. 55, jud.Maramureș, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., numit prin Încheierea din data de 16.10.2018, pronunţată de Tribunalul Maramureș – Secţia II-a Civilă, în dosarul nr. 2089/100/2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 și cu hotărârile Adunării creditorilor, VINDE prin licitaţie publică cu strigare în datele de:

 21 OCTOMBRIE 2021, ORA 13.00,

04 NOIEMBRIE 2021, ORA 13.00,

18 NOIEMBRIE 2021, ORA 13.00,

următoarele active proprietatea S.C. CAROPONTE INDUSTRIALE S.R.L.:

 

TEREN INTRAVILAN, ÎN SUPRAFATA DE 2.000 MP, categoria de folosință FANEATA, inscris in C. F. nr. 54474 BAIA SPRIE, identificat prin A1 nr. cad. 54474 (Nr. cadastral vechi:4234)

Valoare de piață stabilită de evaluator (lei fără T.V.A.): 184.790,00

Valoare de pornire licitație diminuată cu 45% (lei fără T.V.A.): 101.634,50

*În cadrul licitației publice, acolo unde este cazul, se vor aplica prevederile art. 292 din Legea  nr. 227/2015 actualizată, care dispun scutirea de taxa pe valoare adăugată a „…livrarea de construcţii/părţi de construcţii şi a terenurilor pe care sunt construite, precum şi a oricăror altor terenuri. Prin excepţie, scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcţii noi, de părţi de construcţii noi sau de terenuri construibile”, aplicându-se taxarea inversă în cazul in care cumpărătorul este o persoana inregistrată in scopuri de TVA.

Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până în ziua anterioară licitației publice, ora 12.00, la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. Horea, nr. 1, et.5, cam.9, jud. Satu Mare.

Licitaţiile publice vor avea loc la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din Satu Mare, str. Horea, nr. 1, et.5, cam.9, jud. Satu Mare, în datele de 21 OCTOMBRIE 2021, ORA 13.00, 04 NOIEMBRIE 2021, ORA 13.00, 18 NOIEMBRIE 2021, ORA 13.00, şi se vor desfăşura în conformitate cu prevederile Regulamentului de vânzare aprobat de către Adunarea creditorilor.

Regulamentul de vânzare va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie.

Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune cu cel puțin 48 de ore  înainte de data și ora de începere a licitației (zi lucrătoare) la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din mun. Satu Mare, str. Horea, nr. 1, et.5, cam.9, jud. Satu Mare, următoarele documente:

 • Cerere de participare la licitaţie, la care se vor ataşa:
 • Dovada achitării în contul de lichidare având ca beneficiar C. CAROPONTE INDUSTRIALE S.R.L. Baia Sprie, a caietului de sarcini în sumă de 1.000,00 lei, plus T.V.A.,
 • Dovada depunerii garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei în contul de lichidare având ca beneficiar C. CAROPONTE INDUSTRIALE S.R.L. Baia Sprie,
 • Împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la licitaţie, dacă este cazul, semnată de de reprezentantul legal al societăţii, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea procesului verbal de licitaţie şi semnarea contractului de vânzare-cumpărare, dacă este cazul, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului;
 • Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini,
 • Acordul de acceptare a caietului de sarcini și a regulamentului de vânzare prevăzut în anexa nr. 2 la Caietul de sarcini;
 • Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează:

Pentru persoanele juridice române:

 • Copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,

–  Certificatul de înregistrare fiscală – în copie conformă cu originalul,

– Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,

-Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

În cazul formelor de asociere se vor depune documentele de reprezentare prezentate în regulamentul de vânzare.

Pentru persoanele juridice străine:

 • Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,
  • Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la licitaţia publică cu strigare cunoaşte limba română şi termenii specifici licitaţiei publice cu strigare sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,
  • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

  Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

  • Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,

  Pentru persoanele fizice române:

  • Copie de pe actul de identitate, legalizată de notarul public;

  Pentru persoanele fizice străine:

  • Copie de pe paşaport, legalizată de notarul public.
  • Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la licitaţia publică cu strigare cunoaşte limba română şi termenii specifici licitaţiei publice cu strigare sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia.

  La aceste documente se vor depune în cazuri speciale și orice alte avize prelabile, acorduri sau alte asemenea solicitate de legislația specială română sau a statului străin, necesare pentru a dovedi capacitatea de a cumpara bunurile scoase la licitație.

  Ofertanții își asumă respectarea reglementărilor în vigoare (legislative sau contractuale) privitoare la mandatarea persoanelor, a puterilor conferite de către organele decizionale interne, a concordanței operațiunii de achiziționare a activelor obiect al licitației cu obiectul de activitate, cu reglementările din domeniul concurenței și alte posibile restricționări legislative sau contractuale. Anularea licitației sau a procesului verbal de adjudecare pentru aceste motive duce la angajarea răspunderii potrivit punctului 9.7 din prezentul regulament referitor la neplata prețului care se va aplica în toate cazurile cu nerespectarea de către adjudecatar a condițiilor caietului de sarcini, a prezentului regulament sau a procesului verbal de licitație.

  Ofertantul va solicita la depunerea documentelor, număr de intrare de la registratura, secretariat, cu mențiunea datei, orei și minutului depunerii, în vederea determinării numărului de talon de participare la licitație care se stabilește în funcție de momentul înregistrării. Numărul de înregistrare se va pune pe scrisoare de intenţie de a participa la licitaţie.

  • Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute în caietul de sarcini conduce la eliminarea acestora de la licitaţie publică deschisă.
  • În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.
  • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice române, vor fi prezentate în original sau în copie conformă cu originalul.
  • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice străine, vor fi prezentate în copie, însoţită de traducerea în limba română, legalizată.
  • Pentru documentele solicitate în copie, la începutul şedinţei de licitaţie publică deschisă se vor prezenta originalele pentru conformitate.

O persoană care a formulat şi semnat o scrisoare de intenţie de participare la licitaţie, recunoaşte că este de acord şi îşi însuşeşte condiţiile de participare prezentate în Regulamentul de vânzare, Caietul de sarcini, precum şi faptul că a vizionat bunul ofertat şi este de acord cu achiziţionarea bunului în stadiul în care se regăseşte acesta la data licitaţiei.

Ofertanţilor care participă la licitaţie şi nu oferă un preţ egal sau mai mare decât preţul de  pornire, li se va reţine garanţia de participare.

Nu sunt acceptaţi la licitaţie ofertanţii care au datorii neonorate faţă de societatea debitoare.

Vânzarea se va face pentru active având la bază principiul “văzut – plăcut”, fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse.

Comisia de licitaţie va analiza actele depuse de participanţii la licitaţie înainte de începerea licitaţiei propriu-zise şi va exclude participanţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare.

Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi  anunţe prin fax la 0361-41.01.18, sau e-mail satumare@insolventa.ro, intenţia de vizitare.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din mun. Satu Mare, str. Horea, nr. 1, et.5, cam.9, jud. Satu Mare, în fiecare zi de luni până vineri, orele 900 – 1600, (după o programare prealabilă, de 24 de ore) sau pe site-ul www.insolventa.ro.

Relaţii suplimentare la telefon 0757-575.142 sau e-mail satumare@insolventa.ro.

 

Lichidator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L.

Practician în insolvenţă, Crăciunaş Liliana