Dosar nr. 2420/96/2014

Debitor: S.C. FORVIN IMPEX S.R.L.TOPLITA – HARGHITA

<< in faliment >> << in bankrupcy>> << en faillite>>

Nr. de înreg. O.R.C. J19/449/2005

C.U.I. 17515710

  Referință internă: 5/M.R.L./2015

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

 

S.C. Forvin Impex S.R.L. Toplita – Harghita, C.U.I. 17515710, nr. de înreg. O.R.C. J19/449/2005 cu sediul în Toplita, str. Murelor, nr.28/a, jud. Harghita, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., desemnat prin Sentinţa civilă nr. 784 din data de 15.05.2015 pronunţată de Tribunalul Harghita, în dosarul civil nr. 2420/96/2014, anunţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 şi ale hotărârii Adunării creditorilor din data de 06.01.2022, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică a activelor proprietatea S.C. Forvin Impex S.R.L. Toplita – Harghita:

Activul 1

Teren intravilan curti constructii cu suprafata de 4.240 mp, înscris în CF 51937 Toplita, la nr. cad. 1165, cu acces la drum cu asfalt cu deschidere de 7,30 mp, pe care se află amplasate constructiile: C1 – clădire cu s.c. de 729 mp, regim înăltime P, înscrisă în CF 51937 Toplita, la nr. cad. 1165-C1; C2 – clădire cu s.c. de 320 mp, regim înăltime P, înscrisă în CF 51937 Toplita, la nr. cad. 1165-C2; C3 – clădire pază cu s.c. de 11 mp, regim înăltime P, înscrisă în CF 51937 Toplita, la nr. cad. 1165-C3.

Preţ evaluare (lei fără T.V.A.): 182.000,00

Preț de pornire (lei fără T.V.A.)*: 182.000,00

 

Activul 2

Teren intravilan curti constructii cu suprafata de 4.240 mp, înscris în CF 52329 Toplita, la nr. cad. 1166, cu acces la drum cu asfalt cu deschidere de 10,58 mp, pe care se află amplasate constructiile: C1 – clădire cu s.c. de 796 mp, regim înăltime P, înscrisă în CF 52329 Toplita, la nr. cad. 1166-C1; C2 – platformă betonată cu suprafata de 105 mp, înscrisă în CF 52329 Toplita, la nr. cad. 1166-C2; C4 – clădire cu regim de înăltime P+M partial, extratabulară, cu s.c. 423,84 mp, identificată în Planul de amplasament și delimitarea corpului de proprietate cu propunere de dezlipire.

Preţ evaluare (lei fără T.V.A.): 184.000,00

Preț de pornire (lei fără T.V.A.)*: 184.000,00

 

Activul 3

MOTOFIERASTRAU (nefunctional, dezasamblat), marca Stihl, tip MS 361/C, an fabricatie 2008, FOREZA DE PAMANT (MOTOBURGHIU) marca ERBA (functională) și BANZIC ORIZONTAL MECANIC SIMPLU 70*500 M (FERESTRAU CU BANDA ORIZONTALA, TIP FBO-03 CUT, SERIE FABRICATIE 100, AN FABRICATIE 2006) diam. maxim al bușteanului 115, produs in Romania de catre CUTEAN COMPANY S.R.L. (nefunctională, dezasamblată).

Preţ evaluare (lei fără T.V.A.): 1.330,00

Preț de pornire (lei fără T.V.A.)*: 1.330,00

 

* Preţul de pornire al licitaţiei este de 100%  din valoarea de evaluare pentru toate bunurile şi nu cuprinde TVA.. În cadrul licitaţiei se vor aplica: prevederile art. 292 alin. 2 lit. f din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care dispun scutirea de taxa pe valoare adăugată a „livrarării de construcţii/părţi de construcţii şi a terenurilor pe care sunt construite, precum şi a oricăror altor terenuri. Prin excepţie, scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcţii noi, de părţi de construcţii noi sau de terenuri construibile”. Pentru bunurile mobile se percepe TVA.

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până pe data de 24.01.2022, ora 12.00, la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din mun. Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 28, etaj 2, jud. Neamţ.

LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL PROCESUAL ALES AL LICHIDATORULUI JUDICIAR DIN MUN. PIATRA NEAMŢ, STR. ALEXANDRU CEL BUN, NR. 28, ETAJ 2, JUD. NEAMŢ, PE DATA DE 26.01.2022, ORA 11.00, ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 85/2014 ŞI ALE HOTĂRÂRILOR ADUNĂRII CREDITORILOR DIN DATA DE 06.01.2022.

Pentru a participa la licitaţie, ofertanţii vor depune deodată cu cel puțin 48 de ore  înainte de data și ora de începere a licitației (zi lucrătoare) următoarele documente:

Scrisoare de intenţie de a participa la licitaţie (în care să fie menţionat bunul pentru care urmează să se liciteze), la care se vor ataşa:

 1. Dovada achitării caietului de sarcini în cuantum de 1.000,00 lei fără T.V.A. pentru fiecare dintre activele 1 și 2, în contul de lichidare deschis pe numele societatii debitoare SC Forvin Impex SRL la Banca Transilvania, IBAN nr. RO47BTRLRONCRT00A4457004;
 2. Dovada depunerii garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei pentru fiecare activ în parte, în contul de lichidare RO47BTRLRONCRT00A4457004 deschis pe numele debitorului la Banca Transilvania SA;
 3. Împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la licitaţie semnată de de reprezentantul legal al societăţii, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea procesului verbal de licitaţie şi semnarea contractului de vânzare-cumpărare, dacă este cazul, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului;
 4. Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini,
 5. Acordul de acceptare a caietului de sarcini și a regulamentului de vânzare prevăzut în anexa nr. 2 la Caietul de sarcini;
 6. Declaraţie privind datele de contact prevăzută în anexa 3 a caietului de sarcini;
 7. Declarație de consimțământ – Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzută la anexa 4 a caietului de sarcini
 8. Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează:

Pentru persoanele juridice române:

 • Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul de înregistrare fiscală – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.
 • În cazul formelor de asociere se vor depune documentele de reprezentare prezentate mai sus.

Pentru persoanele juridice străine:

 • Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,
 • Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la licitaţia publică cu strigare cunoaşte limba română şi termenii specifici licitaţiei publice cu strigare sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

 • Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,

Pentru persoanele fizice române:  copie de pe actul de identitate, legalizată de notarul public;

Pentru persoanele fizice străine:  copie de pe paşaport, legalizată de notarul public.

La aceste documente se vor depune în cazuri speciale și orice alte avize prelabile, acorduri sau alte asemenea solicitate de legislația specială română sau a statului străin, necesare pentru a dovedi capacitatea de a cumpara bunurile scoase la licitație.

Ofertanții își asumă respectarea reglementărilor în vigoare (legislative sau contractuale) privitoare la mandatarea persoanelor, a puterilor conferite de către organele decizionale interne, a concordanței operațiunii de achiziționare a activelor obiect al licitației cu obiectul de activitate, cu reglementările din domeniul concurenței și alte posibile restricționări legislative sau contractuale. Anularea licitației sau a procesului verbal de adjudecare pentru aceste motive duce la angajarea răspunderii referitor la neplata prețului care se va aplica în toate cazurile cu nerespectarea de către adjudecatar a condițiilor caietului de sarcini, a prezentului regulament sau a procesului verbal de licitație.

Ofertantul va solicita la depunerea documentelor, număr de intrare de la registratura, secretariat, cu mențiunea datei, orei și minutului depunerii, în vederea determinării numărului de talon de participare la licitație care se stabilește în funcție de momentul înregistrării. Numărul de înregistrare se va pune pe scrisoare de intenţie de a participa la licitaţie.

 • Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute în caietul de sarcini conduce la eliminarea acestora de la licitaţie publică deschisă.
 • În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.
 • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice române, vor fi prezentate în original sau în copie conformă cu originalul.
 • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice străine, vor fi prezentate în copie, însoţită de traducerea în limba română, legalizată.
 • Pentru documentele solicitate în copie, la începutul şedinţei de licitaţie publică deschisă se vor prezenta originalele pentru conformitate.

Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232-21.22.31 sau e-mail neamt@insolventa.ro, intenţia de vizitare.

O persoană care a formulat şi semnat o scrisoare de intenţie de participare la licitaţie, recunoaşte că este de acord şi îşi însuşeşte condiţiile de participare prezentate în Regulamentul de vânzare, Caietul de sarcini, precum şi faptul că a vizionat bunul imobil şi este de acord cu achiziţionarea bunului în stadiul în care se regăseşte acesta la data licitaţiei.

Nu sunt acceptaţi la licitaţie ofertanţii care au datorii neonorate faţă de societatea debitoare.

Regulamentul de vânzare va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din mun. Piatra Neamţ, Alexandru cel Bun, nr. 28, etaj 2, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 24.01.2022, ora 12.00. Relaţii suplimentare se pot obţine de la lichidatorul judiciar la telefoanele: 0755.132.477 sau 0232.243.864.

 

Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Practician în insolvenţă Teodor Râpaş Goian