Debitor: S.C. ROMAGRA S.A. BUCUREȘTI

Dosar nr. 10/110/2002 (7839/2002)

<< in faliment >><<in bankruptcy >><< en faillite >>

Nr. de inreg. ORC: J40/795/1991

CUI: RO366142

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

 

S.C. ROMAGRA S.A. BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bd-ul Mircea Vodă, nr. 44, bl. M17, et. 6, sector 3, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J40/795/1991, CUI 366142 prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi,  desemnat prin Sentinţa nr. 1097/26.10.2009, pronunţată de Tribunalul Olt, în dosarul nr. 10/110/2002, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare în conformitate cu hotărârea Adunării Creditorilor din data de 09.04.2021, 10.06.2021 și 29.10.2021, la data de 10.02.2022, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, a următoarelor active:

SPAȚII  DE BIROURI SITUATE ÎN IMOBIL P+8E AMPLASAT ÎN BUCUREȘTI, SECTOR 3, BD. MIRCEA VODĂ, NR. 44, M17, Tr. I, ET. 6, 7, 8,  ÎN APROPIERE DE BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

Terenul aferent imobilului este intabulat în CF 221481, cu nr. cad. 221481 și este proprietatea Primăriei Mun. București. SC Romagra SA are încheiat contract de concesiune asupra unei cote părți de teren în suprafață de 109,52 mp, aferentă apartemenetelor nr. 25-33, de la etajele 6, 7 și 8, acestora revenindu-le o cotă parte indiviză de 8,474% din părțile și dependințele comune ale imobilului.

Activ 1

SPAȚII DE BIROURI SITUATE LA ETAJUL 6, ce includ apartamentele nr. 25, 26, 27 și 28 cu suprafața utilă totală de 270,70 mp și cotă parte de teren de 48,05 mp, respectiv:

APARTAMENT NR. 25 amplasat la ETAJUL 6, compus din 3 birouri și dependințe (grup sanitar).

Suprafața utilă totală este de 78,40 mp, cotă parte de teren 11,94 mp.

Imobilul este înscris în Cartea Funciară 221481-C1-U32 UAT București, sectorul 3, cu nr. cad. 221481-C1-U32.

APARTAMENT NR. 26 amplasat la ETAJUL 6, compus din 2 birouri.

Suprafața utilă totală este de 45,10 mp, cotă parte de teren 6,75 mp.

Imobilul este înscris în Cartea Funciară 221481-C1-U35 UAT București, sectorul 3, cu nr. cad. 221481-C1-U35.

APARTAMENT NR. 27 amplasat la ETAJUL 6, compus din 3 birouri și dependințe.

Suprafața utilă totală este de 66,20 mp, cotă parte de teren 14,68 mp.

Imobilul este înscris în Cartea Funciară 221481-C1-U38 UAT București, sectorul 3, cu nr. cad. 221481-C1-U38.

APARTAMENT NR. 28 amplasat la ETAJUL 6, compus din 3 birouri și dependințe (cu grup sanitar).

Suprafața utilă totală este de 81 mp, cotă parte de teren 14,68 mp.

Imobilul este înscris în Cartea Funciară 221481-C1-U36 UAT București, sectorul 3, cu nr. cad. 221481-C1-U36.

Valoare evaluare (lei, fără T.V.A.): 2.409.000 lei (aprox. 492.750 €)

Valoare pornire la licitatie (lei, fără T.V.A.): 2.288.550 lei (aprox. 468.112,50 €)

 

Activ 2

SPAȚII DE BIROURI SITUATE LA ETAJELE 7 ȘI 8 ce includ apartamentele nr. 29, 30, 31, 32 și 33, cu suprafața utilă de 395,4 mp și cotă parte de teren de 58,73 MP, respectiv:

APARTAMENT NR. 29, amplasat la ETAJUL 7 compus din 2 birouri și dependințe.
Suprafața utilă totală este de 78,70 mp, cotă parte de teren 11,94 mp.
Imobilul este înscris în Cartea Funciară 221481-C1-U34 UAT București, sectorul 3, cu nr. cad. 221481-C1-U34.
APARTAMENT NR. 30 amplasat la ETAJUL 7 compus din 2 birouri.
Suprafața utilă totală este de 45,50 mp, cotă parte de teren 6,75 mp.
Imobilul este înscris în Cartea Funciară 221481-C1-U39 UAT București, sectorul 3, cu nr. cad. 221481-C1-U39.
APARTAMENT NR. 31 amplasat la ETAJUL 7 compus din 3 birouri și dependințe.
Suprafața utilă totală este de 66,50 mp, cotă parte de teren 14,68 mp.
Imobilul este înscris în Cartea Funciară 221481-C1-U37 UAT București, sectorul 3, cu nr. cad. 221481-C1-U37.
APARTAMENT NR. 32 amplasat la ETAJUL 7, compus din 3 birouri și dependințe.
Suprafața utilă totală este de 81,40 mp, cotă parte de teren 14,68 mp.
Imobilul este înscris în Cartea Funciară 221481-C1-U40 UAT București, sectorul 3, cu nr. cad. 221481-C1-U40.
APARTAMENT NR. 33 amplasat la ETAJUL 8, compus din 2 birouri și dependințe.
Suprafața utilă totală este de 123,3 mp, cotă parte de teren 13,42 mp.
Imobilul este înscris în Cartea Funciară 221481-C1-U33 UAT București, sectorul 3, cu nr. cad. 221481-C1-U33.

Valoare evaluare (lei, fără T.V.A.): 3.515.000 lei (aprox. 718.990 €)

Valoare pornire la licitatie (lei, fără T.V.A.): 3.339.250 lei (aprox. 683.040,50 €)

În cadrul licitației se vor aplica prevederile art. 292 alin. 2 lit. f din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care dispun scutirea de taxă pe valoare adăugată la „livrarea de construcţii/părţi de construcţii şi a terenurilor pe care sunt construite, precum şi a oricăror altor terenuri. Prin excepţie, scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcţii noi, de părţi de construcţii noi sau de terenuri construibile”.

Persoanele care pretind vreun drept real asupra bunurilor scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 09.02.2022, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi.

LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL LICHIDATORULUI JUDICIAR DIN mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, PE DATA DE 10.02.2022, ORA 14.00 ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENŢEI şi CU HOTĂRÂriLE ADUNĂRII creditorilor.

          Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să depună la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, până la data de 09.02.2022, ora 14.00, următoarele documente:

 • Scrisoare de intenţie de a participa la licitaţie (în care să fie menţionat bunul pentru care urmează să se liciteze), la care se vor ataşa:

– Dovada achitării caietului de sarcini în cuantum de: 5.000 lei/activ la care se va adăuga TVA-ul aferent. Contravaloarea caietului de sarcini se va achita în contul de lichidare al S.C. Romagra S.A. București, deschis la Banca Transilvania SA, respectiv cont nr. RO89BTRLRONCRT0298798601.

– Dovada depunerii garanţiei de participare la licitație în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei în contul de lichidare al S.C. Romagra S.A. București, deschis la Banca Transilvania SA, respectiv cont nr. RO89BTRLRONCRT0298798601,

– Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament de vânzare și la caietul de sarcini,

– Acordul de acceptare a caietului de sarcini și a regulamentului de vânzare prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament de vânzare și la caietul de sarcini,

– Declarație cu privire la datele de contact ale ofertantului, conform anexei nr. 3 la prezentul regulament de vânzare și la caietul de sarcini;

– Acordul de preluare a datelor cu caracter personal, prin acceptarea anexei nr. 4 la prezentul regulament de vânzare și la caietul de sarcini;

– Declarație pe proprie răspundere prin care ofertantul consimte că a luat la cunoștință în întregime de clauzele și condițiile cuprinse în caietul de sarcini pe care le acceptă irevocabil și necondiționat și că a vizionat bunul oferit spre vânzare și înțelege să îl cumpere în starea în care se găsește, după principiul văzut-plăcut sau înțelege să-și asume în totalitate orice riscuri privind cumpărarea bunului fără o vizualizare prealabilă;

 • Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează:

Pentru persoanele juridice: împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la licitație semnată de reprezentantul legal al societăţii, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea procesului verbal de licitație şi pentru semnarea peocesului verbal de adjudecare, dacă este cazul; în cazul în care contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică urmează a fi încheiat de către o altă persoană decât reprezentantul legal al societății, acesta va prezenta notarului public și procura autentică specială;

    Pentru persoanele juridice române:

 • Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul de înmatriculare eliberat de ORC – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul de înregistrare fiscală – în copie conformă cu originalul,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în insolvență, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

    Pentru persoanele juridice străine:

 • Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la licitaţia publică cunoaşte limba română şi termenii specifici licitaţiei publice sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,
 • Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în insolvență, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

    Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

 • Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în insolvență, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment

– Pentru persoanele fizice: persoana care reprezintă participantul la licitație trebuie să prezinte procura specială autentică pentru participarea la licitație, semnarea procesului verbal de licitație, semnarea procesului verbal de adjudecare și semnarea contractului de vânzare, dacă este cazul, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului,

   Pentru persoanele fizice române:

 • Copie de pe actul de identitate,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în insolvență

     Pentru persoanele fizice străine: Copie de pe paşaport.

 • Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute în anunțul de vânzare și în caietul de sarcini conduce la eliminarea acestora de la licitaţia publică.
 • În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.
 • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice române, vor fi prezentate în original sau în copie conformă cu originalul.
 • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice străine, vor fi prezentate în copie, însoţită de traducerea în limba română, legalizată.
 • Pentru documentele solicitate în copie, la începutul şedinţei de licitaţie publică deschisă se vor prezenta originalele pentru conformitate.

Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate.

O persoană care a formulat şi semnat o scrisoare de intenţie de participare la licitaţie, recunoaşte că este de acord şi îşi însuşeşte condiţiile de participare prezentate în Regulamentul de vânzare, Caietul de sarcini, precum şi faptul că a vizionat bunul şi este de acord cu achiziţionarea bunului în stadiul în care se regăseşte acesta la data licitaţiei.

Nu sunt acceptaţi la licitaţie ofertanţii care au datorii neonorate faţă de societatea debitoare.

Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232-21.22.31 sau e-mail vanzari@insolventa.ro, intenţia de vizitare.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, până pe data de 09.02.2022, ora 14.00, în baza unei cereri prealabile.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.: 0755-132.471, 0757-545.545, 0232-243.864.

Lichidator judiciar,

 Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

 Asociat coordonator, Mititelu Corneliu