Dosar nr. 6758/86/2013*

Debitor: S.C. TERMICA S.A. SUCEAVA

<< în faliment >> << in bankruptcy >> << en faillite >>

Nr. de înreg. O.R.C. J33/310/2002

C.U.I. RO14682110

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

 

Consorţiul format din practicienii în insolvenţă Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. şi MGA Insolvency S.P.R.L., desemnate în calitate de lichidatori judiciari ai debitorului  S.C. Termica S.A., cu sediul social în mun. Suceava, str. Energeticianului, nr. 1, jud. Suceava, C.U.I. R014682110, nr. de înreg. O.R.C. J33/310/2002, numite potrivit Sentinţei nr. 75 din data de 30.06.2015, pronunţată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr. 6758/86/2013*, anunţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 şi ale hotărârilor adunării creditorilor din data de 02.11.2021, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare la data de 23.02.2022, ora 13.00, la sediul debitoarei S.C. TERMICA S.A. din Mun. Suceava, str. Energeticianului, nr. 1, jud. Suceava, a următoarelor active:

Anexele menţionate anterior pot fi vizualizate pe site-ul lichidatorilor judiciari www.insolventa.ro şi www.mgainsolvency.ro, precum şi pe site-ul S.C. Termica S.A. www.termicasv.ro.

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 22.02.2022, ora 13.00, la sediul unuia dintre lichidatorii judiciari, respectiv MGA Insolvency S.P.R.L. din mun. Suceava, str. Castanilor, nr. 2, bl. 2, sc. A, ap. 17, et. 5 sau Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82.

 

     LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL DEBITOAREI S.C. TERMICA S.A. SUCEAVA DIN MUN. SUCEAVA, STR. ENERGETICIANULUI, NR. 1, JUD. SUCEAVA, PE DATA DE 23.02.2022, ORA 13.00, ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENTEI ŞI ALE HOTĂRÂRILOR ADUNARII CREDITORILOR DIN DATA DE 02.11.2021.

Publicația de vânzare poate fi consultată aici: Publicatie de vanzare Termica – licitatie 23.02.2022 – ora 13

Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 22.02.2022, ora 13.00, la sediul lichidatorilor judiciari MGA Insolvency S.P.R.L. din mun. Suceava, str. Castanilor, nr. 2, bl. 2, sc. A, ap. 17, et. 5 sau Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82,  următoarele documente:

 • Scrisoare de intenţie de a participa la licitaţie(în care să fie menţionat activul pentru care urmează să se liciteze), la care se vor ataşa:
 • Dovada achitării caietului de sarcini în cuantum de :

– 10.000 lei + TVA pentru activele cu valori egale sau de peste 10.000.000 lei;

–   5.000 lei + TVA pentru activele cu valori cuprinse între 1.000.000- 10.000.000 lei;

–   2.000 lei + TVA pentru activele cu valori cuprinse între 100.000- 1.000.000 lei;

–   1.000 lei + TVA  pentru activele cu valori cuprinse între 10.000- 100.000 lei;

–   100 lei + TVA pentru activele cu valori sub 10.000 lei;

Plăţile se vor efectua  în contul de lichidare nr. RO68RNCB0234020412160001 deschis la BCR S.A. Sucursala Suceava, având ca beneficiar S.C. Termica S.A. Suceava.

 • Dovada depunerii garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire la licitaţie a activului în contul de lichidare nr. RO68RNCB0234020412160001 deschis la BCR S.A. Sucursala Suceava, având ca beneficiar C. Termica S.A. Suceava.
 • Împuternicirea acordată persoanei care reprezintă participantul la licitaţie, dacă este cazul, semnată de reprezentantul legal al societăţii, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea procesului verbal de licitaţie, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului
 • Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini,
 • Acordul de acceptare a caietului de sarcini şi a regulamentului de vânzare prevăzut în anexa 2 la Caietul de sarcini,
 • Acordul privind datele de contact pentru celeritatea procedurii prevăzut în anexa nr. 3 la Caietul de sarcini,
 • Declarație de consimțământ – Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare, prevăzut în anexa nr. 4 la Caietul de sarcini,
 • Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează:

Pentru persoanele juridice române:

 • Certificatul de înmatriculare eliberat de ORC – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul de înregistrare fiscală – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul constatator eliberat de ORC – în copie conformă cu originalul,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru persoanele juridice străine:

 • Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,
 • Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la licitaţia publică cu strigare cunoaşte limba română şi termenii specifici licitaţiei publice cu strigare sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

 • Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,

Pentru persoanele fizice române: Copie de pe actul de identitate,

Pentru persoanele fizice străine: Copie de pe paşaport.

 

 • Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute în caietul de sarcini conduce la eliminarea acestora de la licitaţie publică deschisă.
 • În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.
 • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice române, vor fi prezentate în original sau în copie conformă cu originalul.
 • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice străine, vor fi prezentate în copie, însoţită de traducerea în limba română, legalizată.
 • Pentru documentele solicitate în copie, la începutul şedinţei de licitaţie publică deschisă se vor prezenta originalele pentru conformitate.

 

Accesul direct la activele oferite la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe intenţia de vizitare prin fax la 0232/21.22.31, 0330-11.51.67 sau e-mail secretariat@insolventa.ro, mgainsolvency@yahoo.com .

       O persoană care a formulat şi semnat o scrisoare de intenţie de participare la licitaţie, recunoaşte că este de acord şi îşi însuşeşte condiţiile de participare prezentate în Regulamentul de vânzare, Caietul de sarcini, precum şi faptul că a vizionat bunul şi este de acord cu achiziţionarea bunului în stadiul în care se regăseşte acesta la data licitaţiei.

         Bunurile se vând libere de sarcini.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorilor judiciari MGA Insolvency S.P.R.L. din mun. Suceava, str. Castanilor, nr. 2, bl. 2, sc. A, ap. 17, et. 5 sau Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 22.02.2022, ora 13.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore).

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de pe:

– pe site-ul SC Termica SA www.termicasv.ro, pe site-ul Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL – www.insolventa.ro, pe site-ul MGA Insolvency S.P.R.L. – www.mgainsolvency.ro,

şi la numerele de telefon:

SC Termica SA Suceava – fax 0230/25.70.66, tel. 0230/53.26.38, 0742/846.795;

Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL – 0232–243.864, 0755-132.471

MGA Insolvency S.P.R.L. – 0330-11.51.67.

 

            Lichidatori judiciari,

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.                                 MGA Insolvency S.P.R.L.

Asociat coordonator, Mititelu Corneliu                                               Asociat coordonator, Matei Teodor

 

ANEXA 01- N – Active aferente CT hidrocarburi

ANEXA 02- N – Active gospodaria de combustibil solid

ANEXA 03- N – Active gospodaria de pacura CT hidrocarburi

ANEXA 04- N – Active gospodaria de pacura CET carbune

ANEXA 05- N – Active Cazane de abur 30 t

ANEXA 06- N – Active evacuare zgura si cenusa

ANEXA 07- N – Active Grup 1 cazan turbina

ANEXA 09- N – Active Statia de Tratare Chimica a Apei

ANEXA 10- N – Active Instalatii de ridicat

ANEXA 11- N – Active aer comprimat tehnologic

ANEXA 12- N – Active Masini unelte, scule si dispozitive, convertizoare frecventa

ANEXA 13- N – Active birotica

ANEXA 14- N – Stocuri – Armaturi, elemente de legatura si etansare

ANEXA 15- N – Stocuri – Materiale pentru cazane de abur de 420 tone pe ora si cazane de apa fierbinte

ANEXA 16- N – Stocuri – Reductoare si piese de schimb pentru reductoare

ANEXA 17- N – Stocuri – Alte bunuri mobile

Anexa 18 – N – Motoare si transformatoare electrice

Anexa 19- N – Materiale uzate

Anexa 20- N – Stocuri – Rulmenti şi bucse pentru rulmenti

Anexa 21- N – Pompe si piese de schimb pentru pompe

ANEXA 22- N – Obiecte de inventar

Anexa 23- N – Stocuri – Scule dispozitive si verificatoare

Anexa 24- N – Stocuri – Materiale pentru turbine DSL 50-1

Anexa 25- N – Stocuri – Piese de schimb auto

Anexa 26- N – Stocuri – Bare, profile si materiale metalice

ANEXA 27- N – Electrozi, sârme şi accesorii pentru echipamente de sudare

Anexa 28 – Sticlarie, echipamente si consumabile

Anexa 29- N – Semeringuri pentru etanşare

Anexa 30- N – Etanşări mecanice

Anexa 31- N – Elemente de asamblare

ANEXA 32- N – Stocuri – Piese pentru gospodaria de combustibil

Anexa 33- N -Tevi si fitinguri pentru instalatii apa si canal