Dosar nr. 4002/86/2014*

Debitor: SARDO – LEMN S.R.L. Vatra Dornei – Suceava

<< în faliment>> << in bankruptcy>> << en faillite>>

Nr. înreg. ORC J33/201/1994,

C.U.I. RO5250520

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

 

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Sardo – Lemn S.R.L. Vatra Dornei-Suceava cu sediul social în mun. Vatra Dornei, str. Izvorului, nr. 2, bl. A4, sc. A, et. 3, ap. 12, jud. Suceava, nr. înregistrare în Registrul Comerţului J33/201/1994, C.U.I. RO5250520, potrivit Hotărârii nr. 538/27.11.2018, pronunţată de Tribunalul Suceava, Secția Civilă, în dosarul nr. 4002/86/2014* anunţă în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 şi ale hotărârilor Adunării creditorilor din data de 14.11.2019,  scoaterea la vânzare prin licitaţie publică la data de 15.12.2021, ora 14.00, a activelor SARDO – LEMN S.R.L. Vatra Dornei – Suceava, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, astfel:

 

Publicația de vânzare poate fi consulată aici >>> Sardo Lemn_publicatie vanzare 15.12.2021

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 14.12.2021, ora 14.00 la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr.82, jud. Iași.

 

LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL LICHIDATORULUI JUDICIAR DIN MUN. IAȘI, ALEEA NICOLINA, NR. 82, JUD. IAȘI, PE DATA DE 15.12.2021, ORA 14.00 ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENŢEI ŞI ALE HOTĂRÂRILOR ADUNĂRII CREDITORILOR DIN DATA DE 14.11.2019.

CONFORM REGULAMENTULUI DE VÂNZARE, LICITAȚIA SE VA ORGANIZA ÎN CONTUL SOCIETATII INFO NOVATOP S.R.L. CARE A ADJUDECAT ACTIVUL LA PREȚUL DE 410.250,00 LEI (ACTIV 1  – SARDO-LEMN).

SOCIETATEA INFO NOVATOP S.R.L. VA PUTEA SĂ ACHITE LA ACEST TERMEN DE LICITAŢIE PREŢUL OFERIT INIŢIAL, CAZ ÎN CARE VA FI OBLIGAT NUMAI LA PLATA CHELTUIELILOR CAUZATE DE NOUA LICITAŢIE.

 Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 14.12.2021, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, următoarele documente:

– Scrisoare de intenţie de a participa la licitaţie (în care să fie menţionat bunul pentru care urmează să se liciteze), la care se vor ataşa:

– Dovada achitării caietului de sarcini în cuantum de 5.000,00 lei (fără T.V.A.) respectiv 5.950,00 lei TVA inclus pentru activul SARDO LEMN S.R.L., în contul de lichidare cu nr. RO25 BTRL RONC RT05 7420 0601 al debitoarei SARDO-LEMN S.R.L. Vatra Dornei-Suceava,

– Dovada depunerii garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei, în contul de lichidare cu nr. RO25 BTRL RONC RT05 7420 0601 al debitoarei SARDO-LEMN S.R.L. Vatra Dornei-Suceava,

– Împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la licitaţie semnată de reprezentantul legal al societăţii, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea procesului verbal de licitaţie şi semnarea contractului de vânzare-cumpărare, dacă este cazul, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului,

– Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini,

– Acordul de acceptare a caietului de sarcini și a regulamentului de vânzare prevăzut în anexa nr. 2 la Caietul de sarcini,

– Acordul pentru folosirea datelor de contact de către lichidatorul judiciar, prevăzut în anexa nr. 3 la Caietul de sarcini,

– Declarație de consimțământ – Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice, prevăzută în anexa nr. 4 la Caietul de sarcini,

Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează:

Pentru persoanele juridice române:

 • Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul de înregistrare fiscală – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru persoanele juridice străine:

 • Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,
 • Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la licitaţia publică cu strigare cunoaşte limba română şi termenii specifici licitaţiei publice cu strigare sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

 • Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,

Pentru persoanele fizice române:

 • Copie de pe actul de identitate,

Pentru persoanele fizice străine:

 • Copie de pe paşaport.
 • Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute în caietul de sarcini conduce la eliminarea acestora de la licitaţie publică deschisă.
 • În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.
 • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice române, vor fi prezentate în original sau în copie conformă cu originalul.
 • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice străine, vor fi prezentate în copie, însoţită de traducerea în limba română, legalizată.
 • Pentru documentele solicitate în copie, la începutul şedinţei de licitaţie publică deschisă se vor prezenta originalele pentru conformitate.

Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232-21.22.31 sau e-mail vanzari@insolventa.ro intenţia de vizitare.

Vânzarea se va face pentru active având la bază principiul “văzut-plăcut”, fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse.

Prin înscrierea la licitaţia publică cu strigare se consideră că ofertantul acceptă preţul de pornire la licitaţie a activului pentru care a depus documentaţia de înscriere, condiţiile stipulate în caietul de sarcini, precum şi în regulamentul de vânzare al activelor. Ofertanţilor care participă la licitaţie şi nu oferă un preţ egal sau mai mare decât preţul de pornire sau care se înscriu la licitație si nu mai participă, li se va reţine garanţia de participare, ce se va constitui venit la fondul destinat plății creditorilor. Nu sunt acceptaţi la licitaţie ofertanţii care au datorii neonorate faţă de societatea debitoare.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, orele 08.00 – 16.00, până pe data de 14.12.2021, ora 14.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.insolventa.ro si la numerele de telefon:                   0755-132.475, 0757-545.545, 0232–243.864.

Lichidator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Asociat coordonator, Corneliu Mititelu